(Jednání pokračovalo v 11.36 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, čas určený na přestávku vypršel. Budeme pokračovat v projednávání bodu, který jsme přerušili, a tím je vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona. Požádám vás, poslankyně a poslanci, abyste zaujali místa v jednacím sále.

Řádně přihlášený do rozpravy je pan poslanec Beznoska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, pane předsedající. Byl jsem přihlášen, moje chyba, že jsem se nepřihlásil elektronicky, takže vše podstatné řekli mí kolegové. Nerad bych se dočkal další půlhodinové přestávky. Podám spíš jeden technický dotaz na pana ministra.

Protože vládní návrh zákona kromě dalších podstatných věcí, jako je centralizace pověřených celních orgánů a jako je rozšíření působnosti Celní správy v trestním řízení, tak ještě také řeší odstranění limitu místní příslušnosti správce daně. A mě tedy zajímá, a jestli jsem to dobře pochopil, tak jednak rozumím argumentu, že je to zaměřeno především na řetězce podvodných společností, které mají často sídlo v jiném kraji a spadají tak pod jiný úřad. To je v pořádku. Nicméně mám obavu ze situace, kdy například řekněme úřad z moravského města začne vyšetřovat firmu, která sídlí v Praze, jenom proto, že momentálně nemá jinou pracovní aktivitu. Můj dotaz je stručný. Jestli máme někde nadefinovanou jednoznačnou provázanost společností, za kterých může jeden úřad překročit svoji teritorialitu a začít vyšetřovat společnosti v kompetenci jiného úřadu. V podstatě se ptám proto, abychom se vyhnuli případnému chaosu. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Pokud se již nikdo další do rozpravy nehlásí, v tom případě rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova pana navrhovatele, pana zpravodaje. Není tomu tak. V tom případě přikročím k hlasování o pozměňujících návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Novotný: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor jako garanční výbor navrhl následující: Doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích, podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 717 v následujícím pořadí. Za prvé pod písmenem A pozměňovací návrhy A1 až A3 obsažené v usnesení rozpočtového výboru jedním hlasováním. Dále hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B1. Dále, za třetí, pod označením B2, následuje B3, následuje C1, následuje C2 a potom hlasovat o návrhu jak ocelku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a táži se, zda má někdo námitku nebo chce změnit proceduru hlasování. Není tomu tak. Než ji odsouhlasíme, tak vás všechny odhlásím a požádám vás o opětovnou registraci.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s navrženou procedurou hlasování, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 249, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro návrh 158, proti nikdo, s procedurou byl vysloven souhlas.

 

Můžeme tedy započít s hlasováním. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Novotný: První hlasování by bylo hlasování pod písmenem A, tzn., pozměňovací návrhy A1 až A3 společně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím pana ministra o stanovisko. (Souhlas.) Stanovisko výboru? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 250, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro 170, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP