(17.10 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Zahajuji hlasování o přikázání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 442, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 119, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali ústavněprávnímu výboru jako garančnímu.

 

Nemám žádný návrh na další přikázání tohoto návrhu dalšímu výboru a organizační výbor jej nenavrhl. Prosím, kdo má návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak, konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu, a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

61.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 753/ - prvé čtení

I tento návrh zákona z pověření vlády uvede pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, v tomto případě se jedná o transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU, přičemž implementační lhůta je stanovena do dne 4. 10. 2016. Směrnice se týká zajištění a odčerpání majetku v trestním řízení. My jsme z větší části byli již dopředu v souladu s tou směrnicí. Přece ovšem určité zásahy jsou nezbytné.

Jde v prvé řadě o doplnění nového ochranného opatření zabrání části majetku, které lze uložit, pokud pachatel byl uznán vinným úmyslným trestným činem s horní sazbou nejméně čtyři roky nebo vyjmenovanými trestnými činy, snažil se získat nebo získal majetkový prospěch a byly zjištěny další skutečnosti, na jejichž základě má soud za to, že určitý majetek pachatele má původ v trestné činnosti. Typický je hrubý nesoulad mezi zákonnými příjmy a majetkovými poměry pachatele. Zároveň potom, to je ten druhý prvek návrhu, se posilují právní záruky zase naopak v případě zajištění movitých věcí, které jsou nástrojem nebo výnosem z trestného činu, tím, že se tam zavádí forma rozhodnutí o zajištění, nebo pro niž se zavádí forma usnesení, proti které je přípustná stížnost, a o té rozhoduje soud. Čili něco, co dosud nebylo pod takovouto kontrolou soudu, tak se pod ní dostává, což považujeme také za prospěšné.

Děkuji a prosím o podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Helenu Válkovou, aby se ujala slova. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, v podstatě tady bylo řečeno to podstatné, čeho se týká novela. Pro vaši lepší informovanost myslím, že je třeba upozornit i na to, že některá připomínková místa navrhovala tuto problematiku upravit samostatným zákonem právě s ohledem na její zásadní povahu, protože jde o odčerpávání majetku způsobem, na který náš právní řád zatím není zvyklý, kdybych to vyjádřila takto srozumitelně.

V zásadě jde o dvě fáze. Tou první je zajišťovací fáze, kdy je účelem takový podezřelý majetek identifikovat a zajistit. Tím podezřením mám na mysli, že jde o výnos z trestné činnosti nebo nějaký nástroj, který má sloužit ve finanční podobě trestné činnosti. A druhá fáze, ta už se týká definitivního odčerpání pachateli nebo i jiné osobě na základě pravomocného rozhodnutí. Takže novela se týká jak příslušných zajišťovacích institucí v rámci trestního řádu, to znamená, že se nově nastavují podmínky, za kterých příslušné orgány činné v trestním řízení rozhodují o zajištění, tak i samozřejmě příslušná ustanovení trestního zákoníku, která musí být doplněna, kdy soud rozhoduje prostřednictvím nového opatření o definitivním odčerpání majetku pachatele.

Já sama bych byla pro samostatný zákon, nicméně právě s ohledem na implementační lhůty je možné to udělat, čili implementovat, už v rámci stanovených časových harmonogramů pouze prostřednictvím novel trestního řádu a trestního zákoníku. Zákon by měl nabýt účinnosti 1. října 2016 s výjimkou části osmé, která má nabýt účinnosti až 1. května 2017. Čili praxe bude mít dostatek času se připravit na změnu.

Takže přijetí vládního návrhu podporuji i v této podobě novel trestního řádu a trestního zákona, čili nikoli samostatného zákona. Nicméně doporučuji zpřesnit znění té novely tak, aby lépe vyjadřovala sledovaný účel a postihovala skutečně výhradně jen takové případy, kdy se zjistí hrubý, nikoli, jak je navrhováno v podstatě, jak já jsem tomu tedy porozuměla ze znění z důvodové zprávy, jakýkoli nepoměr mezi hodnotou majetku a zákonnými příjmy pachatele ve sledovaném období. To lze například v rámci pozměňovacího poslaneckého návrhu nebo ještě v rámci projednání na ústavněprávním výboru s Ministerstvem spravedlnosti - ostatně to původně v tomto smyslu i předložilo návrh, ale ten byl nějak v Legislativní radě zase pozměněn. Čili explicitně by zde byl vyjádřen hrubý nepoměr mezi hodnotou majetku a zákonnými příjmy pachatele, což by odpovídalo i znění jiného ustanovení odst. 4 téhož § 102a, o kterém teď hovořím, to už hrubý nepoměr obsahuje, a judikatura by určitě potom vodítko pro výklad pojmu hrubý poměr brzy nabídla.

Podobně je tomu i ohledně doplnění výčtu osob, u nichž přichází v úvahu zabrání části majetku, to je § 102a odst. 2 a 3, o osobu blízkou. Právě si myslím, že s ohledem na závažnost takového zásahu do vlastnického práva by i v tomto případě bylo namístě požadovat u blízké osoby předchozí vědomí o důvodech takového převedení věci. Čili aby se prokázalo, že i blízká osoba s ohledem na své poměry a okolnosti celého případu mohla nebo měla vědět o tom, že na ni převádí pachatel část svého majetku právě proto, že ten majetek je získán způsobem nelegálním, například z trestné činnosti.

Takže kdybych to shrnula, rozhodně si myslím, že navrhovanou novelu bychom měli podpořit. Měla by být postoupena do druhého čtení s tím, že ještě precizace její právě v zájmu lepšího vyjádření, o co nám tady jde, a současně i rozšíření určitého okruhu o osoby blízké, které tam budou výslovně specifikovány, jí prospěje, a proto doufám, že v průběhu druhého čtení ta novela ještě dozná určitých změn. Ale co do podstaty a hlavního účelu samozřejmě zůstane, pokud ji takto dneska odsouhlasíme, nebo by mohla zůstat a měla zůstat zachována. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. A pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP