(15.40 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní zpravodajka má také závěrečné slovo po obecné rozpravě. Prosím.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedo. Udělám jenom takovou rekapitulaci po obecné rozpravě. Všichni jste slyšeli, že hospodářský výbor tento senátní návrh doporučil zamítnout. Výbor pro sociální politiku doporučil Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas. V obecné rozpravě vystoupilo sedm poslankyň a poslanců v diskusi, někteří vícekrát, fakticky se přihlásilo šestnáct poslankyň a poslanců. Myslím si, že i v podrobné rozpravě načtou poslanci své pozměňovací návrhy. Od poslance Bendla a Pavery zazněl návrh na zamítnutí ve třetím čtení. Trochu mě překvapil pan poslanec Soukup, vyznělo zde, že návrh nepodporuje, ale v systému je jeho pozměňovací návrh, že doplňuje ještě kromě svátků, které tam jsou, Velký pátek.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji za vyčerpávající zpravodajskou zprávu. Otevírám podrobnou rozpravu. První vystoupí pan poslanec Roman Kubíček, potom pan poslanec Pilný. Toho zde nevidím, prosím kolegy z hnutí ANO, aby ho informovali, že je na řadě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uložen v systému jako sněmovní dokument 3682. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Pilný je zde, takže mu rovnou udělím slovo. Prosím.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak jsem již avizoval, navrhuji zamítnutí tohoto zákona.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobře, takže se přidáváte ke kolegům, kteří to navrhl v obecné rozpravě. Pan poslanec Kudela.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážení kolegové, kolegyně, vyjdu vstříc panu předkladateli Bublanovi i panu poslanci, který tady 30 minut přede mnou hovořil, a budu krátký. Navrhuji, aby se mezi dny, kdy bude zakázán prodej ve velkém a malém obchodě, zahrnula i Velikonoční neděle. Načetl jsem to ve sněmovním dokumentu 3861. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Takže se tímto přihlašujete ke svému pozměňovacímu návrhu pod tímto číslem?

 

Poslanec Petr Kudela: Přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 3861. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Teď si přeje využít přednostní právo pan předseda klubu KDU-ČSL pan poslanec Mihola. Prosím. Potom pan poslanec Stupčuk.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážení kolegové, já bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému jako sněmovní dokument pod číslem 3851. Zároveň bych si ho dovolil poopravit, protože se mi tam vloudila chyba. Protože je krátký, explicitně ho ocituji: V § 1 odst. 1 nově zní: V maloobchodě a velkoobchodě je s výjimkou uvedenou v odst. 2 zakázán prodej o státních svátcích a ostatních svátcích. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana poslance Stupčuka.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uložen jako sněmovní dokument 3681. Ve stručnosti: Jedná se o doplnění § 1 odst. 3, kde se doplňuje písm. g), které zní: g) prodejen obchodních či nákupních center, které nebudou tvořeny samostatně stojícím objektem s pouze jedním provozovatelem o velikosti větší než 5 tisíc metrů čtverečních prodejní plochy.

Stručné odůvodnění. Myslím, že návrh respektuje v zásadě hlavní myšlenky předkladatele, nicméně je to pokus o zmírnění aplikačních dopadů na malé prodejce, kteří mají samostatné prodejní plochy menší než 200 metrů právě v těch velkých obchodních centrech. Tímto pozměňovacím návrhem bych tak chtěl eliminovat případnou budoucí absurdní situaci, kdy hlavní prodejní plocha větší než 200 metrů by byla v obchodním centru zavřená, ale vedle toho by existovaly otevřené provozy malých prodejců, kteří mnohdy mají zasmluvněny právě tyto prodejní plochy na spoustu let dopředu. To je podrobné zdůvodnění mého pozměňovacího návrhu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí, tak podrobnou rozpravu končím. Zeptám se, zda teď je zájem o závěrečná slova. Není zájem. V tom případě vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat teď, končím druhé čtení tohoto tisku. Děkuji jak paní zpravodajce, tak panu senátorovi.

Ještě přečtu omluvu, je to omluva pana poslance Vladislava Vilímce, který se omlouvá od 16. hodiny do konce jednacího dne. Současně se omlouvá ze dne zítřejšího z pracovních důvodů.

 

Budeme pokračovat bodem

 

61.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 678/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vám předložit k projednání návrh zákona, kterým se mění již zmiňovaný zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Cílem návrhu zákona je především naplnit závazky přijaté v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti nízkoemisních zón a zajistit plnou transpozici předpisů Evropské unie a také samozřejmě v neposlední řadě, troufám si říct dokonce hlavně, posílit ochranu ovzduší a lidského zdraví před působením emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší, a to zejména prostřednictvím úpravy nových kontrolních pravomocí orgánů ochrany ovzduší, které umožní efektivnější vymáhání zákonem stanovených povinností. Předpokládám, že samozřejmě toto bude téma, které nejen opozici, ale další kolegy bude zajímat především, a tak se u něj dovolím na chvilku zdržet.

V České republice jsou trvale překračovány imisní limity stanovené zákonem pro jemné prachové částice v ovzduší. Tyto částice pronikají do dýchacího traktu, kde se ukládají a způsobují onemocnění dýchacích cest a rizika dalších onemocnění. Jedním z nejvýznamnějších zdrojů jemných prachových částic jsou spalovací zdroje na tuhá paliva používané k vytápění domácností. Problémem je velké zastoupení zastaralých spalovacích zařízení, to jsou takzvané odhořívací a prohořívací kotle, které tvoří 70 až 80 %, které nesplňují přísnější emisní parametry a umožňují, aby v nich jejich provozovatelé v rozporu se zákonem spalovali i odpad.

Ačkoliv zákon o ochraně ovzduší obsahuje nástroje k regulaci emisí ze spalovacích zdrojů v domácnostech, jako je zákaz spalování odpadů, emisní parametry zdrojů uváděných nově na trh, povinné kontroly stavu zdroje a jeho provozu, od roku 2022 dokonce pak i zákaz provozu zdrojů s nejhoršími emisními parametry, bez možnosti přímých kontrol zdrojů provozovaných v domácnostech jsou tyto nástroje nevymahatelné. Navrhuje se proto zavést povinnost provozovatelů spalovacích zdrojů umístěných v domácnostech umožnit osobám prověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností přístup ke zdroji a jeho příslušenství a k používaným palivům za účelem kontroly dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší. Podmínkou je, že příslušnému orgánu ochrany ovzduší, což je obecní úřad obce s rozšířenou působností, vznikne opakovaně podezření, že stacionární zdroj je provozován v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší. V případě prvního podezření orgánu ochrany ovzduší provozovatele písemně upozorní na podezření na porušování povinností, poučí jej o povinnostech spojených s provozem spalovacího zdroje a o důsledcích opakovaného podezření v podobě možnosti provedení přímé kontroly u zdroje. V návaznosti na druhé podezření na porušování zákona bude už potom obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě zákona oprávněn provést kontrolu zdroje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP