(15.50 hodin)
(pokračuje Brabec)

Tolik řekněme oficiálně a teď neoficiálně. Ministerstvo životního prostředí a stovky starostů v ČR jsou neustále pod tlakem, a ta situace už trvá několik let, kdy zákonodárce dal možnost, resp. dal zákaz například spalování odpadů a stanovil za to i přísné sankce, naprosto správně, ale reálně není zcela možné tento zákaz zkontrolovat. Úřady používají měřicí metodu z 18., nebo z 19. století, abych to nepřeháněl, tzv. Ringelmannovu stupnici tmavosti kouře. Možná jste to někdo viděl. Je založena na porovnání tmavosti kouřové vlečky z emise z komína s určitými stupnicemi, kde osoba, která provádí měření, musí samozřejmě porovnávat tmavost kouře s touto stupnicí, s jednotlivými políčky. A má to několik malých omezení, například že se to nedá provádět ve tmě, kdy se dost často topí, samozřejmě v zimě ve tmě, že se to nedá provádět, když fouká vítr, a celá řada dalších omezení.

Jinými slovy, my jsme samozřejmě při konstrukci této novely hovořili s celou řadou lidí, kteří reálně provádějí kontroly, protože se samozřejmě na ty obce už dneska obrací řada občanů se stížnostmi, že jim jejich sousedi otravují životní prostředí, otravují jim ovzduší například spalováním odpadů. Všichni to vědí, ví to celá vesnice, ví to starosta, ale ten starosta nemá dneska legální možnost, jak to prokázat. A skutečně mohu vám říct konkrétní jména lidí, kteří se tím zabývají, kteří nám říkali své zkušenosti.

Vím, že budu ostouzen, budu tady tupen za to, co tam navrhujeme, ale já bych chtěl všechny kolegyně a kolegy opravdu ujistit, že jsme velmi dobře posuzovali případnou možnost, která tady samozřejmě nastává, a to je posouzení ústavnosti navržené úpravy kontrol domácností, a tedy střet ústavních práv - na jedné straně ústavního práva na zdravé nebo příznivé životní prostředí a na druhé straně práva na nedotknutelnost soukromého obydlí. A to je nezpochybnitelné, že to právo tady samozřejmě existuje. Měli jsme k tomu celou řadu diskusí s Legislativní radou vlády, měli jsme některé diskuse i s ústavními právníky a troufám si říct, že se nám povedlo, a koneckonců Legislativní rada vlády vlastně bez poznámek, nebo naopak s jedním spíše zpřísněním, ten náš návrh schválila, že se nám povedlo vyvážit ten střet dvou ústavních práv tak, aby prošel tím testem, protože to základní právo na nedotknutelnost obydlí není neomezitelné.

A já vás možná překvapím, protože já jsem si to neuvědomil také, abych si nehrál na chytrého, ale pro ty, kteří tady budou určitě ze svého pohledu říkat, že to je precedens na prolomení nedotknutelnosti obydlí, tak bych chtěl upozornit Sněmovnu, že 1. prosince loňského roku vstoupila v účinnost novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kam bylo nově doplněno oprávnění pro vstup do obydlí osob - zdůrazňuji fyzických osob, ne právnických nebo ne podnikajících - za účelem kontroly, jak dodržují povinnosti v ochraně před hlukem, vibracemi nebo neionizujícím zářením ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví, tedy např. krajskými hygienickými stanicemi, popř. Ministerstvem zdravotnictví, a tento vstup do obydlí fyzické osoby je možno si vynutit v přestupkovém řízení pokutou až 500 tis. Kč. Toto tato Sněmovna schválila, v rámci Senátu pak padl pozměňovací návrh, protože senátoři namítali, že by tím mohlo dojít k prolomení ústavního práva na ochranu obydlí, které je zatím možné pouze kvůli ochraně života, zdraví nebo majetku, a senátní verzi zákona, kde bylo dotčené ustanovení vypuštěno, Poslanecká sněmovna zamítla a pro senátní verzi hlasovalo jen 40 poslanců a proti verzi zákona hlasovalo jen 6 ze 181 přítomných poslanců. Takže pro přijetí této novely hlasovalo 148 poslanců.

Já to říkám proto, že to je zcela analogická situace. Dokonce si troufám říct, že pokud je možno vstoupit do obydlí kvůli tomu, že tam dochází k překračování hlukových limitů, tak pokud je tam důvodné podezření na to, že dochází skutečně ke spalování odpadu a produkci karcinogenů, k čemuž v případě spalování například plastových lahví, těch populárních ostravských raket, naprosto jasně dochází, tak to je podle mého názoru podstatně horší provinění proti životnímu prostředí a proti ochraně zdraví.

Chtěl bych v této souvislosti opravdu říct, že jsme zvažovali velmi dobře všechna omezení, která z toho vyplývají, a mj. jenom připomínám, že už v roce 2011 se ministr, tuším, Chalupa za ODS pokoušel o určitý návrh, protože prostě byl dlouhodobě tlak z obcí především z Moravskoslezského kraje, aby s touto situací, kdy zákonodárce dal obcím možnost něco vymáhat, ale nedal jim absolutně možnost kontroly, jakým způsobem to vymáhat, tak prostě tento tlak neustále z obcí a krajů vzrůstal. V roce 2013 se o něco podobného svou zákonodárnou iniciativou pokoušel Moravskoslezský kraj, ale neúspěšně, protože tenkrát Legislativní rada vlády -vlastně i v rámci projednávání ve vládě bylo řečeno, že ten systém nevyvažuje dobře kolizi ústavních práv. A já jsem přesvědčen, že se nám to poprvé povedlo.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mi naprosto jasné, co bude zaznívat v diskusi, ale věřte, že jsme opravdu zvážili všechna pro a proti u těch metod. Chci zdůraznit, že se lidem nikdo nebude vlamovat do domácnosti. Samozřejmě žádné policejní komando v černých kuklách. Je tam samozřejmě možnost kontrolu odmítnout. Všechno bude probíhat podle zákona o kontrole a je v tom systému zakotvena podle mě velmi dobrá možnost obrany proti šikaně ze strany například sousedů nebo i úřadů. A přesto jsem přesvědčen, že je to dneska jediná, a tedy krajní možnost, protože já jsem pevně přesvědčen, že u většiny případů stálých čudilů, kteří dneska otravují život v mnoha obcích, tak už jenom fakt, že v zákoně bude možnost zakotvena, tak že je to od té činnosti odradí a nebude muset dojít k vlastní kontrole. Protože mi věřte, že není žádným naším plezírem, abychom dávali možnost vstupovat do domácností, ale je to opravdu krajní prostředek, a já si myslím, že k tomu krajnímu prostředku bude docházet opravdu v naprosto mimořádných případech, protože předtím budou muset být vyčerpány další určité možnosti. Vycházíme tak vstříc stovkám a troufám si říct tisícům lidí, kteří dneska marně upozorňují na to, že jim sousedé otravují životní prostředí, a nemohou se tomu bránit.

Omlouvám se, že jsem se trošku delší dobu zdržel u tohoto bodu. Určitě dál můžeme diskutovat v rámci diskuse. Samozřejmě zvažovali jsme i možnost dalších technických řešení. Určitě tady padne možnost využití dronů atd., nechci teď s tím zdržovat. Budu případně reagovat na dotazy.

V rámci tohoto zákona nebo této novely rovněž dochází ke vzájemnému uznávání systému nízkoemisních zón, kdy v návaznosti na několikaleté bilaterální jednání mezi Německem a ČR se navrhuje doplnit ustanovení, dle kterého by se v nízkoemisních zónách v ČR, dosud ale tedy nebyla žádná vyhlášena, uznávaly i emisní plakety vydané ve státech, ve kterých je nastavení systému nízkoemisních zón obdobné jako v ČR, především tedy jde o Německo. Dále dochází k zakotvení imisního limitu pro prachové mikročástice z 25 mikronů na 20 mikronů, kde imisní limit pro ochranu zdraví v bodě jedna přílohy číslo jedna k zákonu se navrhuje změnit z hodnoty 25 mikrogramů na metr na 20 mikrogramů na metr. Účinnost tohoto novelizačního bodu se nicméně navrhuje až k 1. lednu 2020, od kterého je tento imisní limit dle směrnice 2008/50/ES pro členské státy závazný. Rovněž dochází ke změně právní formy zřizování nízkoemisních zón z obecně závazné vyhlášky na opatření obecné povahy a dále je tam blok dalších věcných a legislativně technických úprav, které teď nechci zmiňovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP