(9.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Nicméně dokud nebude tato smlouva schválena, hrozí vám dvojí zdanění i v případě, že se rozhodnete poskytovat služby včetně poradenských nebo manažerských podnikem toho jednoho smluvního státu nebo prostřednictvím zaměstnanců nebo jiných pracovníků najatých podnikem pro tento účel, avšak pouze pokud činnosti takového charakteru trvají druhého smluvního státu opět ono dvanáctiměsíční období. Ale i v tomto případě stačí jenom poradenská služba, kterou můžete vykonávat na území Kosova, a nebude-li tato smlouva schválena, hrozí vám dvojí zdanění, neboť je nesmírně důležité si uvědomit, že jestliže osoba jiná než nezávislý zástupce jedná ve smluvním státě na účet podniku a má obvykle oprávnění uzavírat smlouvy jménem podniku, má se za to, že tento podnik má stálou provozovnu v tomto státě ve vztahu ke všem činnostem, které tato osoba provádí pro podnik, pokud činnosti této osoby nejsou omezeny na činnosti uvedené v odst. 4, se kterým vás okamžitě seznámím. Ten zní, že zisky podniku jednoho smluvního státu podléhají zdanění jen v tomto státě, pokud podnik nevykonává svoji činnost v druhém smluvním státě prostřednictvím stálé provozovny. (Trvalý silný hluk v sále.)

Dámy a pánové, omlouvám se, pokud mé zdůvodnění bylo obsáhlejší. Možná že některé z vás i zarazilo, že tady tolik kopu za ministra financí. Prosím, mějme také jistý ohled k jeho času. Uvědomte si, že tu včera čekal až do osmi hodin a těšil se, jak vám bude moct předložit smlouvu proti dvojímu zdanění. A když už už se zvedal, aby nám jistě mnohem obsáhlejším způsobem, než se povedlo mně dnes, vysvětlil potřebu schválení této smlouvy, v tu chvíli padla ta sekyra jednacího řádu a naše jednání bylo ukončeno. Domnívám se, že by bylo opravdu mimořádně ohleduplné vůči panu ministrovi financí, abychom mu to dnes vrátili a abychom mu umožnili tuto smlouvu, která, zdůrazňuji, jako jediná včera nebyla projednána, abychom mu umožnili tuto smlouvu předložit dnes. Prosím vás o podporu tohoto návrhu a prosím vás, až ji pan ministr předloží, abychom se k němu chovali vlídně a tu smlouvu mu schválili. Děkuji vám. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci Kalouskovi a prosím k mikrofonu dalšího přihlášeného s přednostním právem a to je pan poslanec Černoch. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Krásné dopoledne, dámy a pánové, vážená vládo, paní místopředsedkyně.

Je to již více než půlrok, co do Poslanecké sněmovny doputoval senátní návrh novely občanského soudního řádu, která zavádí takzvanou teritorialitu exekutorů. Jedná se o sněmovní tisk 499. Tato vláda je již za polovinou svého mandátu a všechny vládní strany, které jsou nyní v koalici, slibovaly před volbami, že zatočí s exekucemi. Zatím ale k nějakým velkým změnám nedošlo. Ano, schválili jsme zákaz exekucí na dětské hračky, na základní vybavení domácnosti, ale byl to poslanecký návrh, který to dokázal, nikoliv vládní. Jediná strana, která splnila svůj slib na zavedení teritoriality exekutorů, je Úsvit - národní koalice. Náš návrh zákona jste ovšem navrhli k dopracování s tím, že připravíte vlastní a lepší návrh. Zatím se tak ovšem nestalo. Proto jsme se přihlásili a hlásíme se k návrhu senátnímu, který vychází ze stejných principů, jako byl návrh náš.

Předložení žádného vládního návrhu se nerýsuje. Všichni velmi dobře víme, co to znamená, že hypotetický vládní návrh zákona znamená, že pokud se nezačne co nejdříve projednávat, nestihne se schválit. Tak velká novela zákona totiž vždy prochází důkladnou diskusí tady ve Sněmovně a je jasné, že pokud vláda nepředloží svůj návrh dříve než pár měsíců před koncem volebního období, tento návrh spadne pod stůl. Pokud tedy máme schválit zákon, který si posvítí na exekutorskou mafii, je nejvyšší čas.

Proto navrhuji předřadit sněmovní tisk 499, který se touto problematikou zabývá. A upozorňuji, že vláda dala k tomuto návrhu zákona souhlasné stanovisko. Není tedy nic, co by bránilo tomu, aby se tento návrh projednal.

Teritorialita exekutorů dává exekuce do souladu s Ústavou. Při výkonu státní moci je obvyklé, aby orgány nebo osoby, které toto vykonávají, byly určeny pravidly o místní příslušnosti. Takovéto uspořádání vychází z článku 38 Listiny základních práv a svobod. Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon. Toto pravidlo je respektováno nejen v řízení nalézacím, ale i v řízení vykonávacím, kdy zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, určuje, který soud je místně příslušný v konkrétní exekuční věci.

Jedná se tady také o zachování rovnosti stran. Článek 96 bod 1 Ústavy České republiky hovoří: Všichni účastníci řízení mají před soudem stejná práva. V případě, kdy si oprávněný smí vybrat exekutora bez jakéhokoliv omezení, dochází k nerovnoprávnému postavení účastníků.

Jedná se také o velmi významný protikorupční systém o nestrannosti a nezávislosti soudních exekutorů, rozhodnutí exekutora je rozhodnutí soudu. V současném konkurenčním systému nemůže být vůbec žádná řeč, protože volná soutěž mezi exekutory způsobila podřízení naprosté většiny exekutorů zdroji obživy, to znamená advokátům, vlastníkům portfolií pohledávek a všemožným šmelinářům s desítkami tisíc podivně vzniklých pohledávek.

Tvrzení, že zavedením teritoriality se sníží vymahatelnost a prodlouží exekuční řízení, nemá žádný racionální základ a není ničím podloženo. V případě zavedení teritoriality by lepší místní znalost v místě provádění exekuce výrazně zlepšila šance na vymožení pohledávky. Dosavadní systém podporuje systém: více exekucí rovná se vyšší zisk. Taková praxe vede k nekontrolovatelnému vzniku nových a nových pohledávek neboli dluhových pastí. Novelou se odstraní možnost výběru exekutora a exekutor se uváže do svého okresu. Zavedením teritoriality tedy nebudou moci lichváři tlačit exekutory do drastických metod vymáhání. Zakotvením teritoriality je i předmětem koaliční smlouvy současné vlády.

Žádám vás tedy, abychom v prvním čtení projednali tento návrh zákona o teritorialitě exekutorů ještě před koncem tohoto roku, tak abychom stihli legislativní proces, a navrhuji proto zařadit projednávání zákona na pátek 11. prosince jako čtvrtý bod za tři již pevně zařazené zprávy před ostatní pevně zařazené zákony. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Černochová. Jenom upozorňuji poslance a poslankyně, kteří nemají přednostní právo, že doba na přednesení návrhu změny pořadu je pět minut. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Pane předsedo, mám přednostní právo, není tady předseda klubu pan Stanjura, který mi řekl, že mám přednostní právo do doby, než přijde.

Ale chtěla bych vás požádat o jednu laskavost. Skutečně žijeme všichni v realitě toho, co se kolem nás děje. Myslím si, že nás to trápí úplně všechny. A nevím, do jaké míry jste byli schopni zaznamenat věc, která je poměrně čerstvá, která se odehrála někdy v minulém týdnu a která se týká zpřísnění podmínek pro kontrolu nabývání a držení zbraní a střeliva, které toto nařízení nebo tato směrnice vyplývá z návrhu, který má Evropská komise, který by se měl samozřejmě stát součástí legislativního procesu v rámci Evropské unie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP