(17.10 hodin)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážená paní předsedající, poslankyně a poslanci, ano, Státní úřad inspekce práce opakovaně řešil podněty a dotazy ze strany veřejnosti a zaměstnavatelů, které se týkají úpravy pracovní doby v nejrůznějších směnných a nepřetržitých provozech včetně zdravotnictví. Jedna se zaměřila na zdravotnické záchranné služby ve všech krajích České republiky, takže tam bylo provedeno celkem 15 kontrol, z toho 13 u příspěvkových organizací a dvě u soukromých subjektů, a také další mimořádná akce zmapovala i zdravotnická zařízení. Zase to bylo 15 provedených kontrol a tam bylo v deseti případech z 15 zjištěno porušení předpisů. Pět kontrol bylo bez závad. Tady je popsán stručně jen celkový počet nedostatků, že to bylo 39.

Dále naše zpráva uvádí, říkám alespoň takto obecně, jak jsme to stihli, že tam byly obrovské rozdíly mezi jednotlivými zařízeními. Celkem pouze v šesti případech byl uložen finanční postih v celkové výši 130 tisíc korun. Mezi nejčastějšími nedostatky bylo překročení délky směny, výkon stejně druhově vymezené práce v dalším pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele, neposkytnutí nepřetržitého odpočinku v týdnu, nedodržení povinností u další dohodnuté práce přesčas, nevedení průkazné evidence odpracované pracovní doby, překročení limitů celkové práce přesčas v průměru týdnů, nedodržení odpočinku mezi směnami. Každý jednotlivý nedostatek, který jsem četla, tak byl třeba porušen v šesti případech, v pěti případech, ve třech případech z kontrolovaných.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a táži se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Igor Nykl: Děkuji za odpověď. Jen jsem chtěl říci, že často se říká, že zdravotnictví je stabilizované, že už všechno šlape. Toto je krásný příklad. To prostě není vůbec pravda. Pokud porušujeme evropskou směrnici, zákoník práce, nemůže nikdo vykládat, že zdravotnictví je v pořádku. Tady je vidět, že Státní úřad inspekce práce vůbec nepracuje, protože já jako lékař vím, že to je zcela běžný fenomén v nemocnicích, který jsme nedokázali bohužel deset let odstranit, a vidím, že kontroly nejsou v podstatě žádné, když se odhalilo pár případů, a pokud by ta pokuta byla milionová, aby odradila. Tak je tu nějakých deset tisíc. Čili to nefunguje. To je jen, aby se upozornilo na to, že si někdy hrajeme na to, že zdravotnictví už máme pod kontrolou, je tam všechno dobře, a není to vůbec pravda v okamžiku, kdy porušujeme zákoník práce. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní ministryně může samozřejmě reagovat.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Já bych jen ještě ráda dodala, že zjistím podrobnosti, z jakého důvodu celková pokuta je tak nízká, když tak na to mohu odpovědět písemně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Dalším vylosovaným v pořadí je pan poslance Šrámek, ale já ho zde nevidím, tudíž jsem bohužel nucena říci, že jeho interpelace propadá. Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Ondráček, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra vnitra Chovance. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Hezké odpoledne, paní předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře vnitra, minulý pátek zastavili celníci nedaleko Rozvadova dodávku s maďarskou registrační značkou a uvnitř našli 15 mladých Syřanů, kteří se chtěli dostat do Německa. Všichni byli zadrženi a po výslechu umístěni do záchytového zařízení Ministerstva vnitra. Nyní bude muset cizinecká policie rozhodnout, zda uprchlíky vrátí zpět na Slovensko, což je země, odkud přijeli, nebo zda skončí v azylovém zařízení. I z tohoto případu je zřejmé, že Česká republika je ve většině případů pouze tranzitní zemí, ale tu a tam je i zemí cílovou. Vzhledem ke složité mezinárodní situaci, a to nejen v Sýrii, ale i v dalších zemích všude po světě, lze očekávat, že uprchlíků bude přibývat.

Odhalováním nelegální migrace, uplatňováním represivních opatřeních vůči cizincům zdržujícím se na území České republiky v rozporu se zákonem o pobytu cizinců na území ČR se zabývá v rámci Policie České republiky služba cizinecké policie. Ale právě ta byla v rámci neustálých reorganizací a snižování počtu příslušníků v posledních letech nejvíce zdecimována. Otázkou tedy je, zda je tato služba v současné době připravena a schopna čelit možnému přílivu nelegálních uprchlíků. Vzhledem k tomu, že policie dnes veřejně hovoří o náboru cca čtyř tisíc nových příslušníků, tak kladu i druhou otázku: zda se uvažuje o posílení početních stavů právě u cizinecké policie. Děkuji vám za vaši odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, bude vám samozřejmě odpovězeno písemně. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka, který bude interpelovat ministra životního prostředí Richarda Brabce. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážený pane ministře, obracím se na vás s interpelací ve věci financování sdružení Frank Bold, dříve Ekologický právní servis. Na svých stránkách uvádí Frank Bold mezi dárci jak Ministerstvo životního prostředí, tak Státní fond životního prostředí. Jak ale vyplývá ze zveřejněných výročních zpráv sdružení, které můžeme na stránkách nalézt rovněž za roky 2012 a 2013, toto sdružení přitom nebylo v těchto letech financováno ze strany ministerstva ani ze strany Státního fondu životního prostředí. Jak víme, je sdružení Frank Bold hlavním garantem Rekonstrukce státu.

Vážený pane ministře, chci se zeptat, jaké dary, v jaké výši a za jakým účelem byly poskytnuty ze strany Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí v roce 2014, případně i v roce 2015? A pokud by se jednalo o financování nějakých konkrétních projektů z grantových schémat, pak moje otázka je podobná: Z jakých grantových programů, na jaké projekty, v jaké výši a za jakým účelem byly tyto dary poskytnuty?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za přednesení interpelace a poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Dobré odpoledne ještě jednou. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane poslanče, já jsem byl také překvapen, protože když jsme si na základě vaší interpelace dělali teď aktuální rešerši, tak jsme zjistili, že poslední dotační titul, který společnost Ekologický právní servis, popř. její nástupnická organizace Frank Bold, vlastně dostala z národních prostředků, tak to bylo v roce 2010 a týkalo se to projektu v rámci výběrového řízení na podporu neziskových nevládních organizací a týkalo se to konzultací právního poradenství pro občany obtěžované hlukem. Celkem ta částka byla 300 tisíc korun, říkám v roce 2010. Také ten projekt skončil, a rovněž poskytování bezplatného právního poradenství v oblasti ochrany životního prostředí to bylo za 299 020 korun přesně, rovněž v roce 2010. Z operačního programu Životní prostředí žádala společnost Ekologický právní servis projekt v roce 2010, který ale nebyl schválen k financování. Týkal se environmentálního vzdělávání, zlepšení materiálně technického vybavení poradny. Letos žádá společnost Frank Bold Kids projekt, resp. dotaci na projekt Rozvoj zázemí mateřské školky Sýkorka, ale o tom zatím nebylo rozhodnuto, opět tedy v rámci environmentálního vzdělávání. Ta žádost byla podána teprve 21. 3. 2015 a bude tedy o ní rozhodnuto standardně v rámci posuzování těchto projektů. Ze Státního fondu životního prostředí to byl pouze jeden projekt, který byl v roce 2012 a opět už byl ukončen.

To znamená, není nám aktuálně znám důvod, proč společnost Frank Bold uvádí Státní fond životního prostředí, popř. Ministerstvo životního prostředí jako své aktuální dárce, a určitě tím budeme zabývat i z hlediska použití našich log. Jak naše, tak SFŽP. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP