(9.30 hodin)

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Já se domnívám, že jsem dokonce i zpravodajem za pana poslance Zemánka.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já mám v podkladech Jiří Zemánek, ale to nevadí.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Nicméně já se tedy chopím i zpravodajské zprávy, protože jsem zpravodajem za pana poslance Zemánka.

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl zprávu pro druhé čtení poslaneckého tisku č. 219. Bude velice stručná.

Po projednání v prvním čtení byl výše uvedený tisk určen na projednání do rozpočtového výboru, který na svém jednání dne 28. 1. 2015 přijal pozměňující návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Výše uvedený pozměňující návrh, který byl přijat ve výboru, zohledňuje připomínky, které byly vysloveny z pléna Sněmovny při prvním čtení, příp. pak na jednání rozpočtového výboru od představitelů Ministerstva financí.

Dále mohu konstatovat, že souhlasím s vyjádřením paní předkladatelky k výše uvedenému tisku. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Wernerová je omluvena, tak jsem požádal pana předsedu Tejce, zda by se ujal role zpravodaje za ÚPV. (Poslanec Tejc mimo mikrofon vznáší pochybnost.) Pokud to nejde, musíme najít někoho, kdo je schopen se tohoto zhostit. Ale myslím, že to zvládneme. Stačí, když nás budete informovat o tom, jak proběhlo jednání výboru.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené kolegyně, vážení kolegové, není to nic složitého. Ústavněprávní výbor také přijal komplexní pozměňovací návrh, ale protože jsme byli dohodnuti s kolegy z rozpočtového výboru, tak je úplně shodný a byl přijat pod tiskem 219/3. Takže pozměňovací návrh je totožný. To, co bylo podstatné a co se změnilo, je, že jsme přidali osvobození nejen pro děti v dětských domovech, ale pro seniory, kteří se nacházejí např. v domovech pro seniory nebo s pečovatelskou službou. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. (Hlásí se navrhovatelka poslankyně Zelienková.) Samozřejmě že paní navrhovatelka může vystoupit, pokud jí ostatní přihlášení dají přednost. (Nikdo se nehlásí.) Není námitek, tak prosím. Poté budeme pokračovat podle pořadí na tabuli. Prosím.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo. Já bych jenom v kostce shrnula některé základní informace ke sněmovnímu tisku.

Cílem navrhované novely zákona o místních poplatcích je odstranění dlouholetého negativního stavu, kdy se děti již okamžikem svého narození stávají dlužníky samotným působením zákona ve spojení s obecně závaznými vyhláškami obcí. Při zavedení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2002 zákonodárce opomenul řešit výslovným ustanovením zákona situaci nezletilých poplatníků tohoto místního poplatku. V důsledku neplacení tohoto poplatku rodiči se z dětí stávají dlužníci, aniž by děti tuto situaci zavinily a měly jakoukoli možnost ji ovlivnit. Ke zlepšení v řadě případů nepomohla ani novela zákona o místních poplatcích, která od roku 2013 umožňuje obecnímu úřadu vyměřovat poplatek zákonnému zástupci nezletilého poplatníka, avšak některé obecní úřady stále vyměřují místní poplatky přímo dětem. Tento stav považujeme za neúnosný a jsme přesvědčeni, že je nutné zákonem jednoznačně výslovně stanovit, že za děti platí rodiče.

Dalším cílem navrhované novely je osvobození určitých skupin osob od placení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Jsou to osoby, které se v místě svého evidovaného trvalého pobytu, s nímž je spjata poplatková povinnost, prokazatelně vůbec nezdržují a naopak jsou umístěny v zařízení, které náklady spojené s likvidací komunálního odpadu hradí. Jsou to děti v dětských domovech a obdobných zařízeních a osoby umístěné např. v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory apod. Neexistuje tedy žádný ospravedlnitelný důvod, proč by tyto osoby měly platit místní poplatky v místě svého evidovaného trvalého pobytu, kde se vůbec nezdržují, a zároveň jsou náklady na likvidaci jimi vyprodukovaného komunálního odpadu hrazeny zařízením, kde jsou tyto osoby umístěny. Navíc se jedná o nejbezbrannější členy společnosti, tedy děti, o které se jejich rodiče nebyli schopni starat, osoby zdravotně postižené a seniory.

Vzhledem k tomu, že navrhovaná osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů logicky nemohou postihnout všechny individuální případy, ve kterých existují vážné důvody pro to, aby tento poplatek nebyl placen, navrhujeme umožnit obci promíjení tohoto poplatku na základě individuální žádosti poplatníka. Stejně tak by obec měla mít možnost promíjet placení všech místních poplatků z moci úřední při mimořádných událostech všem dotčeným poplatníkům. Pravomoc promíjení místních poplatků obce již dříve měly, avšak byla jim odňata v souvislosti s přijetím daňového řádu. Není však důvod, proč by zastupitelstvo obce, tedy orgán, který rozhoduje i o zavedení místních poplatků a podrobnostech jejich vybírání včetně osvobození obecně závaznými vyhláškami, nemohl rozhodnout i o prominutí místního poplatku.

Text průvodního návrh byl připraven právníky Kanceláře veřejného ochránce práv. Při jeho projednání v rozpočtovém výboru z diskuse se zástupci Ministerstva financí vyplynuly závažné legislativně technické nedostatky tohoto návrhu, a proto byl připraven komplexní pozměňovací návrh pod číslem 1821, na jehož přípravě se z legislativně technického hlediska podílel legislativní odbor Ministerstva financí, který zachovává věcný rámec původního návrhu, a navíc byly do něj zapracovány i cíle senátního návrhu předloženého jako tisk 287, a to konkrétně zásada, že za poplatníka s omezenou svéprávností musí poplatek platit opatrovník, jakož i osvobození osob se zdravotním postižením, v domovech pro seniory apod.

Předkladatelé jsou přesvědčeni, že navrhovaná změna napravuje dosavadní situaci, kdy vinou nedokonalé legislativní činnosti státu nastal stav extrémně nespravedlivý vůči dětem, tedy přímo působením právních norem vzniká dluh již okamžikem jejich narození. Působení těchto právních norem tak stojí v příkrém rozporu se základními obecně závaznými principy humanity, což by dle judikatury Ústavního soudu odůvodňovalo i užití přímé zpětné účinnosti navrhovaných změn. Protože však vůči tomuto návrhu byly ze strany Ministerstva financí vznášeny zásadní námitky s odůvodněním, že by tím došlo k zásahu do legitimního očekávání obcí i dalších subjektů, bylo v tomto komplexním pozměňovacím návrhu od zpětné účinnosti navrhovaných změn upuštěno. Protože však záměrem předkladatelů je co možná nejrozsáhlejší náprava křivd, k nimž v důsledku dosavadní právní úpravy docházelo, je alespoň v přechodném ustanovení navrhováno, aby se možnost promíjení poplatků vztahovala i na poplatky vzniklé v minulosti.

Děkuji za pozornost. Já jsem se pokusila shrnout všechno, co je obsaženo v komplexním pozměňovacím návrhu, a předám slovo dalším přihlášeným do diskuse. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Jenom se zeptám, zda platí to co v minulém bodě, že si přejete, aby komplexní pozměňovací návrh výboru byl vzat jako základ pro podávání případných pozměňovacích návrhů. (Poslankyně Zelienková souhlasí.)

 

Nechám tedy hlasovat o tom, že základem pro podávání pozměňovacích návrhů je komplexní pozměňovací návrh vašeho výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování 163, přihlášeno 149, pro 107, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme pokračovat v obecné rozpravě, do které je přihlášen pan poslanec Kudela, připraví se paní poslankyně Jana Fischerová.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý den, ještě jednou. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové poslanci, velice vítám tuto novelu o místních poplatcích, protože skutečně jsme zatěžovali děti od jejich narození poplatkem. Nicméně v normálních rodinách je běžné, že takové závazky dětí hradí rodiče. Tady se bavíme o situacích, které nejsou normální, kdy se snažíme o to, aby se poplatky už rovnou předepisovaly rodičům. Dnešní právní úprava umožňuje jednak obcím a jednak soudům tyto poplatky předepisovat rodičům, akorát pro jednoduchost se to nedělá, a proto nám řada dětí vstupem do dospělosti už vstupuje se splatnými závazky, na které se potom nabalují exekuce apod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP