(9.10 hodin)

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, pane předsedo. Jak říkal pan ministr, tato asociační dohoda z těch tří předložených budí v každém případě nejmenší, lépe řečeno žádné kontroverze a také bez kontroverzí bylo přijato usnesení zahraničního výboru na 15. schůzi dne 29. ledna. Já bych si dovolil vás s usnesením zahraničního výboru seznámit.

Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka, náměstka ministra průmyslu a obchodu Jiřího Koliby a po zpravodajské zprávě poslance Robina Böhnische a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku a rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Předpokládám, že není zájem. Tím pádem přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

 

Usnesení zde bylo přečteno panem zpravodajem a já zahájím hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 159, přihlášeno je 128, pro 122, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím bod 129.

 

Otevírám bod 136, což je

 

136.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 394
ve výborech Poslanecké sněmovny

Prosím pana poslance Kudelu, aby velmi stručně návrh uvedl.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedo, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové poslanci, jménem skupiny předkladatelů jsem vám pro projednání v prvém čtení předložil 11. března návrh na vydání zákona, kterým se mění plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 394. Změna se týká legislativy týkající se plemenitby koní. Konkrétně navrhujeme, aby se v ustanovení § 2 odst. 1 písm. j) mezi oprávněné osoby zařadily také státní příspěvkové organizace. Poslanecká sněmovna 11. března náš návrh projednala a propustila ho do druhého čtení. Zemědělský výbor návrh už projednal 19. března a nebyly na něm přijaty žádné pozměňovací návrhy. Nic tedy nebrání tomu, aby byl návrh projednán ve druhém a třetím čtení. Prosím proto, abychom zkrátili lhůtu na projednání tohoto sněmovního tisku ve výborech o 30 dnů. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji končím. V podrobné rozpravě poprosím pana poslance Kudelu, aby teď ještě jednou nebo alespoň se odkázal na ten svůj návrh, který přednesl ve svém úvodním slově.

 

Poslanec Petr Kudela: Ano, děkuji. Prosím, abychom zkrátili lhůtu pro projednání tohoto sněmovního tisku ve výborech o 30 dnů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Ještě než budeme pokračovat, tak prosím tu poslankyni či toho poslance, který chtěl interpelovat pana ministra Mládka na téma energetický zákon - platba z jističe a zapomněl se podepsat, resp. podepsal se nečitelně, aby u stolku legislativy doplnil čitelně svoje jméno. Děkuji.

Končím tedy podrobnou rozpravu a přistoupíme k hlasování.

 

Jediné, o čem můžeme hlasovat, je tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání tisku 394 ve výborech o 30 dnů."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 160, přihlášeno je 135, pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Otevírám bod číslo 8, a ještě než dám slovo, tak omlouvám pana poslance Kaňkového od 9 do 11.30 a pana ministra Ťoka z dopoledního jednání Poslanecké sněmovny. Bod 8 je

 

8.
Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Jaroslava Foldyny, Michala Haška
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 181/ - druhé čtení

Prosím pana poslance Tejce, aby tento návrh za navrhovatele uvedl.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, protože se jedná o druhé čtení, nebudu vás zatěžovat tím, abych popisoval, co vše je obsaženo v tom návrhu zákona, omezím se na základní fakta.

Především bych chtěl avizovat, že v podrobné rozpravě požádám o to, aby za základ projednávání tohoto tisku byl vzat sněmovní tisk 181/3, který je komplexním pozměňovacím návrhem ústavněprávního výboru. My jsme se rozhodli, že nebudeme měnit občanský soudní řád a exekuční předpisy na etapy, pokusíme se v zásadě teď o završení legislativního procesu poslaneckých návrhů a poté vyčkáme na komplexnější návrh Ministerstva spravedlnosti. Proto veškeré nápady a návrhy, které mimo jiné zazněly na pracovní skupině ústavněprávního výboru vedené Markem Černochem, byly zapracovány do tohoto návrhu. Část návrhů dodalo ještě Ministerstvo spravedlnosti a určitě se k nim vyjádří ještě pan ministr Pelikán.

První okruh, který se tím návrhem mění, je zvýšení počtu věcí, které nemůže exekutor při mobiliární exekuci zabavit. Druhou věcí je to, že nebude možné pro dluhy do 30 tisíc korun plus úroky a další zabavit a prodat nemovitost dlužníka, pokud v ní má bydliště. A třetí a asi možná z pohledu počtu exekucí nejdůležitější téma je téma přiměřenosti exekucí. My jsme se často setkávali s tím, že přestože přiměřenost měla být už ze zákona dodržována, mnohdy došlo dříve k prodeji nemovitosti než k tomu, aby se zabavily peníze na účtu dlužníka. Tohle už by se stávat nemělo. Zákon přesně stanoví, v jakém pořadí musí exekutor postupovat, tak aby dostál účelu exekuce, to znamená, aby byly uhrazeny prostředky věřiteli, ale aby nebyl zbytečně poškozen dlužník např. tím, že je prodána nemovitost za výrazně nižší cenu, přestože k pokrytí toho dluhu by postačil jiný způsob úhrady nebo provedení exekuce. To jsou tedy základní teze.

Ten zákon podle mého názoru je prodiskutován zleva zprava a zprava doleva poměrně důkladně po více než roce a já bych se přimlouval za to, aby dnes prošel do závěrečné fáze a ve spolupráci s ministerstvem a výborem jsme tedy konečně splnili jednu část dluhu, který máme ve vztahu k české veřejnosti. Dluhy se mají platit, o tom není pochyb, nicméně ten způsob, a někdy až divoký způsob provádění exekucí nás vedl k tomu, že je třeba něco změnit, a to mnohdy i podstatně, a proto tedy tento návrh.

Já se přihlásím až v podrobné rozpravě k tomu, abych načetl návrh jako základ pro podávání pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. 11. 12. loňského roku na 23. schůzi Sněmovny byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru. Vzhledem k tomu, že ústavněprávní výbor byl jediným výborem, kterému byl tento tisk přikázán, je evidentní, že tento výbor je také výborem garančním. Usnesení výboru bylo doručeno jako tisk 181/2 a 3.

Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Grospič, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Dobrý den. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, ústavněprávní výbor uzavřel projednávání tohoto tisku 181 na svém jednání dne 25. února 2015 na 27. schůzi ústavněprávního výboru. Usnesení ústavněprávního výboru, kterým ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně parlamentu, aby návrh schválila ve znění změn a doplňků, na nichž se shodl ústavněprávní výbor, vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 181/3. Ústavněprávní výbor v této souvislosti také zmocnil zpravodaje, aby seznámil Sněmovnu se zněním tohoto usnesení, čímž tak činím.

Pozměňovací návrh, který byl projednán na základě ústavněprávního výboru, by tedy měl být zde předložen předkladateli jako komplexní pozměňovací návrh a základ dalšího jednání Poslanecké sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP