(13.10 hodin)
(pokračuje Šidlo)

My jako předkladatelé děkujeme za projednání ve výborech a podporujeme tento komplexní pozměňovací návrh a ztotožňujeme se s ním, který předložila paní kolegyně Zelienková.

Myslím, že toto by na úvod druhého čtení stačilo, a samozřejmě očekáváme diskusi na toto téma. Jsem připraven, pokud budu odpovědi znát, na ni samozřejmě zareagovat. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu navrhovateli. My jsme tento návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru rozpočtovému a hospodářskému. Usnesení těchto výborů vám byla doručena jako tisky 118/2 až 4. Prosím nejprve paní zpravodajku rozpočtového výboru, paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovoluji si ve druhém čtení velmi krátce uvést tento projednávaný tisk, který se týká pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Můj předřečník kolega Šidlo tady poměrně detailně vysvětlil situaci a historii sněmovního tisku. Já bych tady za rozpočtový výbor přednesla usnesení ze dne 4. září. Po úvodním slově zástupců předkladatelů poslanců Snopka a Šidla, zpravodajské zprávě poslankyně Zelienkové a po rozpravě rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 118, schválila ve znění tohoto komplexního pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím zpravodajku výboru hospodářského paní poslankyni Květu Matušovskou, aby se také ujala slova a seznámila nás se závěry tohoto výboru. Prosím. (Neustálý hluk v sále.)

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi přednést zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 118, kterou hospodářský výbor projednal na své 10. schůzi jako usnesení č. 70 dne 3. září 2014. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova zástupce předkladatelů poslance Karla Šidla -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já prosím o klid, vydržme už těch pár minut.

 

Poslankyně Květa Matušovská: - a zpravodajské zprávě poslankyně Květy Matušovské, a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 118 ve znění schváleného komplexního pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Stanjury. Připraví se pan poslanec Votava. Pan poslanec Uhlík žádá faktickou poznámku, nebo to je přihláška do rozpravy? Přihláška do rozpravy, ano. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chtěl bych skutečně, abyste mi ještě pár minut věnovali. Protože zaznělo tady, jak je to všechno odborně zargumentováno, jaká je shoda. Já bych chtěl výrazně varovat před přijetím toho zákona a pokusím se uvést argumenty, které by vás mohly vést k novému zamyšlení, a jak posléze navrhuji, k novému projednání ve výborech.

Myslím, že to není poprvé v našem krátkém období tohoto volebního období, kdy ve druhém čtení dostáváme k posouzení zákon, který je úplně jiný než v prvním čtení. V tom prvním čtení z toho zůstal jenom název. Myslím, že i předkladatelé mi to potvrdí, i když oni s tím souhlasí. Já nechci žádným způsobem říkat, že to je proti předkladatelům. Takže byl to návrh skupiny poslanců z KSČM. Tohoto návrhu se tak obětavě a mateřsky ujala paní poslankyně Zelienková a předložila komplexní pozměňující návrh, který skutečně byl schválen jak v rozpočtovém, tak v hospodářském výboru. Já už jsem to tady jednou citoval, a je to zase ten efekt Černomyrdin: Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky.

Já bych chtěl požádat Parlamentní institut, aby zpracoval stanovisko k rozsudku Ústavního soudu, který má spisovou značku Pl. ÚS 8/2014. To číslo je důležité jen pro hlasování, a když to projde, pro to, abychom věděli, co ten Parlamentní institut - nebo o co ho žádám jménem Poslanecké sněmovny. Je to rozhodnutí Ústavního soudu, kterým paní poslankyně argumentovala, podporovala své argumenty a oprávněnost tohoto komplexního pozměňujícího návrhu.

Já mám po prostudování toho nálezu úplně opačný názor na interpretaci. Nemá cenu, aby se dva poslanci, oba členové rozpočtového výboru, přeli, kdo z nich má lepší interpretaci rozhodnutí Ústavního soudu, a pokud dáte čas a požádáme Parlamentní institut, tak je to určitě lepší, než se když dva poslanci budou přít, kdo má pravdu, když toto interpretuje. Myslím si, že když pak porovnáte i zvukový záznam z jednání výboru, který bezesporu existuje, s konkrétním zněním toho rozhodnutí, tak uvidíte, že podle mě paní poslankyně, a já jsem přesvědčen, že nevědomě, opravdu nevědomě, uvedla poslance v omyl.

Chtěl bych říct, že ani vteřinu nechci hájit přehmaty a excesy, kterých se dopouští Česká kancelář pojistitelů. Chci říct, že ten základní problém, tzv. polopřevody, jsme tady společně vyřešili asi před 18 měsíci a zákon bude účinný od 1. 1. 2015. To znamená, jakákoliv novela staré věci nevyřeší, protože nemůže být retroaktivní, a ten základní problém, to, že auto zůstalo viset v polopřevodu, je od 1. ledna 2015 vyřešen.

Nicméně si myslím, že pokud bychom přijali zákon ve znění komplexního pozměňujícího návrhu, tak podporujeme černé pasažéry na úkor těch, kteří poctivě zákonné pojištění povinné platí. Myslím si, že to je nechtěný důsledek. Nevěřím tomu, že by to někdo chtěl, ale obávám se, že to je nechtěný důsledek. A pak, když se to stane, a stane se to, že bude navýšeno zákonné pojištění, tak veřejnost bude říkat: No, zase ti poslanci přijali hloupý zákon. A já chci říct už teď preventivně, ještě dávno před třetím čtením, že pokud se tak stane, tak budu říkat: Ne všichni poslanci, ne poslanci z ODS a ne poslanec Stanjura, který před tím své kolegy varoval.

Podle mě ten komplexní pozměňující návrh přináší asymetrii a nerovnost. Přenáší povinnost na obce a města, aby vymáhaly závazky vlastně ze soukromoprávního závazku, i když je to zákonem povinné pojištění. Ale města a obce mají podle tohoto návrhu vymáhat nedoplatky. A chci se zeptat, jestli to není začátek nějakého trendu, že příště můžeme takhle úplně stejně chtít, aby města a obce vymáhaly nedoplatky za zdravotní pojištění, sociální pojištění apod. Je to návrh na další zatížení administrativními povinnostmi pro naše města a obce, aniž bychom zvýšili podíl na sdílených daních, aniž bychom jim dali další peníze pro to, aby tu administrativu a agendu mohly vykonávat. A já říkám, já nevím, jestli je to ve prospěch státu. Tady je to evidentně ve prospěch soukromých firem, které tu agendu mají. Takže mi to nepřijde logické.

Já bych chtěl zdvořile paní poslankyni požádat o to, jestli by nám na mikrofon řekla, zda ona či nějaká její osoba blízká nemá střet zájmů daný prospěchem plynoucím ze sjednávání a prodeje pojistných produktů, pojištění osob a majetku, včetně pojištění motorových vozidel, jakož i ze zprostředkování takových pojištění. Říkám, že zdvořile, není to nijak útočné.

A teď pojďme přímo k podstatě toho návrhu, to znamená zrušení § 24c. Připomenu legislativně technickou výhradu, že na tento paragraf se odkazuje mnoho jiných zákonů. Mnoho jiných zákonů. V tomto komplexním pozměňovacím návrhu se na ty ostatní zákony úplně zapomnělo. To znamená, vnáší se chaos, právní nejistota. Já říkám - podotýkám, předpokládám, že v dobré vůli, že ten úmysl je dobrý. Ale fakt - to řešení, dopadlo by to špatně.

Má vzniknout garanční fond, který se dneska plní tím, že se vymáhají peníze po těch, kteří neplatí. Dneska (nesrozumitelné) tak, že de facto budou plnit ti, kteří platí zákonné pojištění. Z čeho to bude? Z toho, že se to zákonné pojištění zvýší. To znamená ti, kteří poctivě platí, budou znovu potrestáni za ty, kteří neplatí. Já vím, že někteří to interpretují jinak, my jsme přesvědčeni o tomto právním názoru o tom nebezpečí, které tento komplexní pozměňující návrh přináší. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP