(13.00 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan navrhovatel? (Nesouhlas.) Pan poslanec Šincl? Ne, odmazávám.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování 293, přihlášeno je 148, pro 21, proti 81. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Poslední hlasování před hlasováním o zákonu jako o celku by bylo hlasování o celém bodu A s tou jednou změnou, kterou jsme přijali, čili hlasování o celém bodu A, což je právě ona dohoda vzešlá z ústavněprávního výboru. Doporučuji. (Navrhovatel: Výrazně doporučuji.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, dvakrát doporučení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 294, přihlášeno je 149, pro 140, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Nyní, pane předsedající, můžete přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako o celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 26, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zeptám se na stanovisko. (Navrhovatel i zpravodaj: Souhlas.) Ano.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 295, přihlášeno je 149, pro 141, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Pan zpravodaj si přeje?

 

Poslanec Marek Benda: Já s dovolením poděkuji jenom předsedovi ústavněprávního výboru panu kolegovi Tejcovi a všem ostatním vyjednavačům za poslanecké kluby, že se podařilo přijmout normu, která si myslím, že může opravdu naše jednání zefektivnit. Děkuji. (Potlesk napříč sálem.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan místopředseda Gazdík.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já si taktéž vám, milí kolegové, dovoluji velmi poděkovat, protože vyvrcholilo dvouleté úsilí o skutečné zefektivnění jednacího řádu Sněmovny. Domnívám se, že ten zákon je mnohem důležitější, než si my všichni nebo občané uvědomujeme, protože skutečně různé lobbistické tlaky, které vznikaly mezi druhým a třetím čtením, ta nepřehlednost, která tam byla, nyní končí. Já to považuji pro přijímání zákonů v této zemi za velmi zásadní. Chtěl bych vám všem poděkovat, protože to, že jsme přijali tento zákon jednomyslnou shodou všech poslaneckých klubů, považuji za obrovský úspěch. A chtěl bych poděkovat panu předsedovi ústavněprávního výboru Jeronýmu Tejcovi, který k tomu zásadně přispěl. Děkuji vám. (Potlesk napříč sálem.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Ještě s přednostním právem pan předseda klubu KSČM.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, tak jsme si to hezky pochválili, jak jsme si to spolu hezky upravili tady - teď myslím jednací řád, aby bylo úplně jasno. Ale uplynulé dny a týdny nám docela silně dávaly vědět, že ať máme sebegeniálnější jednací řád, je nám naprosto k ničemu, když pravidla, která z něho vyplývají, řekněme, nebudeme respektovat, nebo budeme respektovat jen ta, která se nám momentálně hodí. A protože jsme tak všichni jednomyslně si tady přijali změnu těch pravidel a mluvíme o tom, že se zefektivní jednání Poslanecké sněmovny, tak já bych chtěl ohřát tu svoji polívčičku, kterou tady v té souvislosti neustále připomínám. Máme skutečně příležitost k tomu, abych nemusel neustále opakovat - ostatně soudím, že pravidla musí být dodržována. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu předsedovi a končím tedy bod 141.

 

Pokročíme k bodu

 

29.
Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Karla Šidla a Václava Snopka na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 118/ - druhé čtení
 

Tento návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Karel Šidlo. Pane poslanče, prosím máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych velice ve stručnosti představil ve druhém čtení návrh zákona, který jsme Poslanecké sněmovně připravili k předložení.

Nejdříve mi dovolte, abych vám poděkoval za vstřícnost zařadit tento bod ještě na dnešní jednání. Vím, že je pátek a chýlí se konec, a jsem velice rád, že tento návrh zákona, na který čeká poměrně značná část občanské veřejnosti zejména z důvodu toho, že je neoprávněně inkasována za něco, na čem nemá žádný podíl, a případně je neoprávněně od nich vymáhán příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů a nemá proti tomu řádnou zákonnou obranu, tak si myslím, že je dobré ještě vyhovět a pokračovat v projednávání tohoto zákona.

My jako předkladatelé jsme původně navrhli novelu zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla v podobě, která pouze upravovala současné znění tohoto zákona, tzn. zkracovala dobu, po kterou má být uplatněno vymáhání příspěvku od těch vlastníků a provozovatelů vozidel, kteří nemají zaplacené zákonné pojištění, a je to zjišťováno administrativní metodou porovnáním evidence pojištěných vozidel, tedy zákonného pojištění, a evidence vozidel jako takové na dopravních úřadech v České republice. Snažili jsme se jít pouze mírnou úpravou. Je pravda, že po prvním čtení proběhlo poměrně dlouhé období projednávání a diskuse nad obsahem našeho návrhu zákona a přidala se k tomu samozřejmě i gestorská ministerstva. Nejvíce se na tom podílelo Ministerstvo financí, kterému bych chtěl tímto velice poděkovat, protože ta diskuse s ním byla zcela věcná a praktická. Hledali jsme cestu, jak napravit skutečnost, která byla v roce 2009 vložena do zákona č. 168/1999 Sb. Je faktem, že se umožnilo touto zákonnou cestou nestátnímu subjektu vybírat příspěvek do garančního fondu, který má sloužit k úhradě škody na vozidlech, přestože tato škoda je úspěšně pro Českou kancelář pojistitelů vymáhána prostřednictvím soudu od těch, kteří se provinili vůči zákonu. Tu diskusi jsme zakončili po zhruba čtyřech měsících tím, že paní kolegyně Zelienková uchopila úpravu našeho původního návrhu, který byl k tomu zákonu 168, a vznikl tzv. komplexní pozměňovací návrh.

Zde bych chtěl poděkovat členům jak hospodářského, tak rozpočtového výboru, kteří projednávali tento komplexní pozměňovací návrh, který zcela mění filozofii původně našeho záměru, ale my jako předkladatelé jsme se s ním po té široké odborné diskusi ztotožnili. Nejlepší formou, jak zabránit možným ne zcela kvalitním úkonům, které dělá Česká kancelář pojistitelů, je vyjmout celý § 24c z dikce tohoto zákona. Vnímáme to tak, že zisk, který tato kancelář produkovala z těch příspěvků, které byly odváděny zjištěnými nepojištěnými vozidly nebo těmi, kteří nepojistili svá vozidla, je v podstatě nepotřebný pro tvorbu garančního fondu, protože to, co je z garančního fondu vyčerpáno na základě úhrady škod za nepojištěná vozidla, je plně a dá se říci skoro ve 100 % - i když to číslo je mnohem nižší, je asi 91 % - vráceno do tohoto garančního fondu právě vymáháním přes soudní řízení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP