Pátek 26. září 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

29.
Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Karla Šidla a Václava Snopka na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 118/ - druhé čtení
 

Tento návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Karel Šidlo. Pane poslanče, prosím máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych velice ve stručnosti představil ve druhém čtení návrh zákona, který jsme Poslanecké sněmovně připravili k předložení.

Nejdříve mi dovolte, abych vám poděkoval za vstřícnost zařadit tento bod ještě na dnešní jednání. Vím, že je pátek a chýlí se konec, a jsem velice rád, že tento návrh zákona, na který čeká poměrně značná část občanské veřejnosti zejména z důvodu toho, že je neoprávněně inkasována za něco, na čem nemá žádný podíl, a případně je neoprávněně od nich vymáhán příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů a nemá proti tomu řádnou zákonnou obranu, tak si myslím, že je dobré ještě vyhovět a pokračovat v projednávání tohoto zákona.

My jako předkladatelé jsme původně navrhli novelu zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla v podobě, která pouze upravovala současné znění tohoto zákona, tzn. zkracovala dobu, po kterou má být uplatněno vymáhání příspěvku od těch vlastníků a provozovatelů vozidel, kteří nemají zaplacené zákonné pojištění, a je to zjišťováno administrativní metodou porovnáním evidence pojištěných vozidel, tedy zákonného pojištění, a evidence vozidel jako takové na dopravních úřadech v České republice. Snažili jsme se jít pouze mírnou úpravou. Je pravda, že po prvním čtení proběhlo poměrně dlouhé období projednávání a diskuse nad obsahem našeho návrhu zákona a přidala se k tomu samozřejmě i gestorská ministerstva. Nejvíce se na tom podílelo Ministerstvo financí, kterému bych chtěl tímto velice poděkovat, protože ta diskuse s ním byla zcela věcná a praktická. Hledali jsme cestu, jak napravit skutečnost, která byla v roce 2009 vložena do zákona č. 168/1999 Sb. Je faktem, že se umožnilo touto zákonnou cestou nestátnímu subjektu vybírat příspěvek do garančního fondu, který má sloužit k úhradě škody na vozidlech, přestože tato škoda je úspěšně pro Českou kancelář pojistitelů vymáhána prostřednictvím soudu od těch, kteří se provinili vůči zákonu. Tu diskusi jsme zakončili po zhruba čtyřech měsících tím, že paní kolegyně Zelienková uchopila úpravu našeho původního návrhu, který byl k tomu zákonu 168, a vznikl tzv. komplexní pozměňovací návrh.

Zde bych chtěl poděkovat členům jak hospodářského, tak rozpočtového výboru, kteří projednávali tento komplexní pozměňovací návrh, který zcela mění filozofii původně našeho záměru, ale my jako předkladatelé jsme se s ním po té široké odborné diskusi ztotožnili. Nejlepší formou, jak zabránit možným ne zcela kvalitním úkonům, které dělá Česká kancelář pojistitelů, je vyjmout celý § 24c z dikce tohoto zákona. Vnímáme to tak, že zisk, který tato kancelář produkovala z těch příspěvků, které byly odváděny zjištěnými nepojištěnými vozidly nebo těmi, kteří nepojistili svá vozidla, je v podstatě nepotřebný pro tvorbu garančního fondu, protože to, co je z garančního fondu vyčerpáno na základě úhrady škod za nepojištěná vozidla, je plně a dá se říci skoro ve 100 % - i když to číslo je mnohem nižší, je asi 91 % - vráceno do tohoto garančního fondu právě vymáháním přes soudní řízení.

My jako předkladatelé děkujeme za projednání ve výborech a podporujeme tento komplexní pozměňovací návrh a ztotožňujeme se s ním, který předložila paní kolegyně Zelienková.

Myslím, že toto by na úvod druhého čtení stačilo, a samozřejmě očekáváme diskusi na toto téma. Jsem připraven, pokud budu odpovědi znát, na ni samozřejmě zareagovat. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu navrhovateli. My jsme tento návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru rozpočtovému a hospodářskému. Usnesení těchto výborů vám byla doručena jako tisky 118/2 až 4. Prosím nejprve paní zpravodajku rozpočtového výboru, paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovoluji si ve druhém čtení velmi krátce uvést tento projednávaný tisk, který se týká pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Můj předřečník kolega Šidlo tady poměrně detailně vysvětlil situaci a historii sněmovního tisku. Já bych tady za rozpočtový výbor přednesla usnesení ze dne 4. září. Po úvodním slově zástupců předkladatelů poslanců Snopka a Šidla, zpravodajské zprávě poslankyně Zelienkové a po rozpravě rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 118, schválila ve znění tohoto komplexního pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím zpravodajku výboru hospodářského paní poslankyni Květu Matušovskou, aby se také ujala slova a seznámila nás se závěry tohoto výboru. Prosím. (Neustálý hluk v sále.)

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi přednést zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 118, kterou hospodářský výbor projednal na své 10. schůzi jako usnesení č. 70 dne 3. září 2014. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova zástupce předkladatelů poslance Karla Šidla -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já prosím o klid, vydržme už těch pár minut.

 

Poslankyně Květa Matušovská: - a zpravodajské zprávě poslankyně Květy Matušovské, a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 118 ve znění schváleného komplexního pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Stanjury. Připraví se pan poslanec Votava. Pan poslanec Uhlík žádá faktickou poznámku, nebo to je přihláška do rozpravy? Přihláška do rozpravy, ano. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chtěl bych skutečně, abyste mi ještě pár minut věnovali. Protože zaznělo tady, jak je to všechno odborně zargumentováno, jaká je shoda. Já bych chtěl výrazně varovat před přijetím toho zákona a pokusím se uvést argumenty, které by vás mohly vést k novému zamyšlení, a jak posléze navrhuji, k novému projednání ve výborech.

Myslím, že to není poprvé v našem krátkém období tohoto volebního období, kdy ve druhém čtení dostáváme k posouzení zákon, který je úplně jiný než v prvním čtení. V tom prvním čtení z toho zůstal jenom název. Myslím, že i předkladatelé mi to potvrdí, i když oni s tím souhlasí. Já nechci žádným způsobem říkat, že to je proti předkladatelům. Takže byl to návrh skupiny poslanců z KSČM. Tohoto návrhu se tak obětavě a mateřsky ujala paní poslankyně Zelienková a předložila komplexní pozměňující návrh, který skutečně byl schválen jak v rozpočtovém, tak v hospodářském výboru. Já už jsem to tady jednou citoval, a je to zase ten efekt Černomyrdin: Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky.

Já bych chtěl požádat Parlamentní institut, aby zpracoval stanovisko k rozsudku Ústavního soudu, který má spisovou značku Pl. ÚS 8/2014. To číslo je důležité jen pro hlasování, a když to projde, pro to, abychom věděli, co ten Parlamentní institut - nebo o co ho žádám jménem Poslanecké sněmovny. Je to rozhodnutí Ústavního soudu, kterým paní poslankyně argumentovala, podporovala své argumenty a oprávněnost tohoto komplexního pozměňujícího návrhu.

Já mám po prostudování toho nálezu úplně opačný názor na interpretaci. Nemá cenu, aby se dva poslanci, oba členové rozpočtového výboru, přeli, kdo z nich má lepší interpretaci rozhodnutí Ústavního soudu, a pokud dáte čas a požádáme Parlamentní institut, tak je to určitě lepší, než se když dva poslanci budou přít, kdo má pravdu, když toto interpretuje. Myslím si, že když pak porovnáte i zvukový záznam z jednání výboru, který bezesporu existuje, s konkrétním zněním toho rozhodnutí, tak uvidíte, že podle mě paní poslankyně, a já jsem přesvědčen, že nevědomě, opravdu nevědomě, uvedla poslance v omyl.

Chtěl bych říct, že ani vteřinu nechci hájit přehmaty a excesy, kterých se dopouští Česká kancelář pojistitelů. Chci říct, že ten základní problém, tzv. polopřevody, jsme tady společně vyřešili asi před 18 měsíci a zákon bude účinný od 1. 1. 2015. To znamená, jakákoliv novela staré věci nevyřeší, protože nemůže být retroaktivní, a ten základní problém, to, že auto zůstalo viset v polopřevodu, je od 1. ledna 2015 vyřešen.

Nicméně si myslím, že pokud bychom přijali zákon ve znění komplexního pozměňujícího návrhu, tak podporujeme černé pasažéry na úkor těch, kteří poctivě zákonné pojištění povinné platí. Myslím si, že to je nechtěný důsledek. Nevěřím tomu, že by to někdo chtěl, ale obávám se, že to je nechtěný důsledek. A pak, když se to stane, a stane se to, že bude navýšeno zákonné pojištění, tak veřejnost bude říkat: No, zase ti poslanci přijali hloupý zákon. A já chci říct už teď preventivně, ještě dávno před třetím čtením, že pokud se tak stane, tak budu říkat: Ne všichni poslanci, ne poslanci z ODS a ne poslanec Stanjura, který před tím své kolegy varoval.

Podle mě ten komplexní pozměňující návrh přináší asymetrii a nerovnost. Přenáší povinnost na obce a města, aby vymáhaly závazky vlastně ze soukromoprávního závazku, i když je to zákonem povinné pojištění. Ale města a obce mají podle tohoto návrhu vymáhat nedoplatky. A chci se zeptat, jestli to není začátek nějakého trendu, že příště můžeme takhle úplně stejně chtít, aby města a obce vymáhaly nedoplatky za zdravotní pojištění, sociální pojištění apod. Je to návrh na další zatížení administrativními povinnostmi pro naše města a obce, aniž bychom zvýšili podíl na sdílených daních, aniž bychom jim dali další peníze pro to, aby tu administrativu a agendu mohly vykonávat. A já říkám, já nevím, jestli je to ve prospěch státu. Tady je to evidentně ve prospěch soukromých firem, které tu agendu mají. Takže mi to nepřijde logické.

Já bych chtěl zdvořile paní poslankyni požádat o to, jestli by nám na mikrofon řekla, zda ona či nějaká její osoba blízká nemá střet zájmů daný prospěchem plynoucím ze sjednávání a prodeje pojistných produktů, pojištění osob a majetku, včetně pojištění motorových vozidel, jakož i ze zprostředkování takových pojištění. Říkám, že zdvořile, není to nijak útočné.

A teď pojďme přímo k podstatě toho návrhu, to znamená zrušení § 24c. Připomenu legislativně technickou výhradu, že na tento paragraf se odkazuje mnoho jiných zákonů. Mnoho jiných zákonů. V tomto komplexním pozměňovacím návrhu se na ty ostatní zákony úplně zapomnělo. To znamená, vnáší se chaos, právní nejistota. Já říkám - podotýkám, předpokládám, že v dobré vůli, že ten úmysl je dobrý. Ale fakt - to řešení, dopadlo by to špatně.

Má vzniknout garanční fond, který se dneska plní tím, že se vymáhají peníze po těch, kteří neplatí. Dneska (nesrozumitelné) tak, že de facto budou plnit ti, kteří platí zákonné pojištění. Z čeho to bude? Z toho, že se to zákonné pojištění zvýší. To znamená ti, kteří poctivě platí, budou znovu potrestáni za ty, kteří neplatí. Já vím, že někteří to interpretují jinak, my jsme přesvědčeni o tomto právním názoru o tom nebezpečí, které tento komplexní pozměňující návrh přináší.

Nechci debatu příliš zanášet do minulosti, ale když jsme tady jednali o jiném zákonu, který dal podíl Hasičskému záchrannému sboru, podíl ze zákonného pojištění, tak tehdy ti, kteří to navrhovali a hlasovali, a myslím, že to byl poslanecký návrh, tak nás ujišťovali, že nedojde k navýšení zákonného pojištění. A jaká byla skutečnost? Samozřejmě že ty peníze, které stát, a já říkám, že je to dobře, chtěl dát na podporu hasičů, nedal to ovšem z rozpočtu, jak by bylo logické a jednoduché, ale dal to z podílu na zákonném pojištění, tak pojišťovny zvedly zákonné pojištění, takže nakonec to zaplatili občané - ne formou z daní, co už zaplatili, ale tím, že si platí pojistky. To je příklad, jak se to stalo. A tento návrh zavádí druhou takovou možnost.

Měl jsem to poměrně delší, ale nechci dneska už při dlouhém a možná i vzrušeném projednávání příliš zdržovat. Mám celkem tři návrhy, abych to zkrátil. Pokud budou předkladatelé nebo paní zpravodajka reagovat, tak jsem určitě schopen vést i podrobnější debatu.

Za prvé navrhuji, abychom přerušili projednávání bodu do doby zpracování posudku Parlamentním institutem k citovanému usnesení rozhodnutí Ústavního soudu. Myslím si, že pro to, abychom se nepřeli, abychom jednání přerušili, požádali Parlamentní institut, který nám bezesporu vyhoví, dostaneme všichni jeho posudek, jak interpretovat rozhodnutí, protože podle našeho názoru se to týkalo úplně jiné věci a s tím předmětem komplexního pozměňovacího návrhu to vůbec nesouvisí. Pokud by to prošlo, tak ostatní návrhy jsou pak nehlasovatelné.

Druhý můj návrh. Pokud by to neprošlo, tak navrhuji vrátit tento zákon k novému projednání výborům, kterým to bylo svěřeno, to znamená rozpočtovému a hospodářskému.

Kdyby neprošlo ani to, tak ve druhém čtení navrhuji pro třetí čtení hlasovat o zamítnutí tohoto zákona.

A říkám, že pokud se rozproudí delší debata, tak jsem připraven i v podrobnější debatě přinášet argumenty. Skutečně se tohoto návrhu zákona obáváme a myslíme, že nejrozumnější je nechat to posoudit instituci, jako je Parlamentní institut, abychom měli větší jistotu o tom, jak my, nebo paní poslankyně a zpracovatelé a navrhovatelé původního návrhu znění interpretují rozhodnutí Ústavního soudu, protože si myslím, že interpretace prostě není správná a je zavádějící. A byl bych opravdu nerad, a nevěřím, opravdu nevěřím, přestože si tady občas vyměňujeme politické údery tam a zpátky, že by někdo chtěl černé pasažéry zvýhodnit. Ale tento návrh je bohužel zvýhodňuje.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, vy jste navrhl tři usnesení, z nichž jedno chápu jako procedurální. To znamená, že přerušení je usnesení, o kterém bychom měli hlasovat hned. O ostatních dvou v případě, že neprojde, až v dobu, která je pro to určena. Takže prosím, abyste se dostavili ke svým hlasovacím zařízením. To byl procedurální návrh ze strany pana předsedy klubu ODS. Ještě vás všechny odhlásím. Prosím o novou registraci.

Usnesení, o kterém budeme hlasovat - pane předsedo Stanjuro, prosím, kontrolujte mě. Hlasujeme o tom, že Sněmovna přerušuje projednávání tohoto bodu do doby zpracování stanoviska Parlamentním institutem k nálezu Ústavního soudu číslo, které jste uváděl.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: K rozsudku Ústavního soudu, spisová značka: Pl. ÚS 8/2014. Jenom pro přesnost, kdyby to prošlo, ať se ví přesně pro Parlamentní institut, které rozhodnutí Ústavního soudu máme na mysli. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Rozumím. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 296. Přihlášeno je 120. Pro 38, proti 55. Tento návrh nebyl přijat. S ostatními návrhy se vypořádáme později.

 

A nyní se tedy hlásil pan poslanec Votava. Moment, ještě pan poslanec Jandák. Nežádá, takže odmazávám. Pan poslanec Votava a potom pan poslanec Uhlík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, tento poslanecký návrh zákona byl myslím živě diskutován v rozpočtovém výboru. To, co říká pan kolega Stanjura, s řadou věcí mohu souhlasit, i když jsem se teď zdržel k vašemu návrhu, protože pokud bychom se měli dál zamýšlet, co s tím, tak by to měl být asi vládní návrh a neměli bychom už nic tvořit. Myslím, že nic lepšího už nevymyslíme v rozpočtovém výboru nebo ve výboru hospodářském.

Nicméně jsem chtěl říci jednu poznámku. Samozřejmě asi nejcitlivější místo je § 24, nevím, jestli je to a, nebo c, to je příspěvek, který tedy musí hradit ten, kdo neplatí zákonné pojištění. Pokud tedy přijde kancelář pojistitelů na to, že člověk neplatí za určitou dobu, předepíše mu příspěvek. A já jsem na rozpočtovém výboru říkal a vznášel otázku, zdali je příspěvek mravný, nebo nemravný, jeho výše. Já nezpochybňuji, že by ten, kdo neplatí, měl doplatit a nějakou sankci k tomu zaplatit. To nezpochybňuji, to by asi tak mělo být. Samozřejmě pokud něco způsobí, neplatí, je tady vymáhání, bylo řečeno, že se to daří skoro 95 %, to už je celkem jedno.

Příspěvek je nemravný a já vám uvedu na příkladu, v čem je třeba nemravný. Dám příklad. Přívěsný vozík za auto - většina z vás ho možná má. Platí se ročně pojištění 200 korun. Pokud nebudete platit celý rok, přijde na to kancelář pojistitelů, předepíše vám k úhradě příspěvek a vypočte vám ho tak, že vezme denní sazbu 30 korun, násobí to 365, každý si spočítá, je to bezmála 11 tisíc korun. Jedenáct tisíc korun proti 200 korunám, které by měl zaplatit a které ročně neplatil! Těch 30 korun, jenom pro zajímavost, tu denní sazbu má i nejsilnější motocykl. Ptám se, co je rizikovější? Přívěsný vozík za autem, nebo motocykl? Všichni vidíme, jak to na našich silnicích chodí. Určitě motocykl.

Takže určitě je třeba s tím něco udělat. Myslím si, že cestou je možná teď příspěvek zrušit, protože garanční fond je naplněn a naplňuje se. Naplňují ho i pojišťovny. Ale nějaká sankce tomu, kdo neplatí, bez ohledu na to, jestli něco nezpůsobí, nebo nezpůsobí, když se zjistí, že neplatí, tak by být měla. Ale měla by být přiměřená. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Moment, moment, pane kolego. Faktická poznámka pana předsedy Stanjury.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já s panem poslancem Votavou v zásadě souhlasím. Já jsem navrhl tři možná řešení. Jsou alternativní. Pokud návrh zamítneme, což doporučujete vy, tak je to dobře. A pokud přijde vládní návrh, tak je to taky dobře. Jenom říkám, že udělat možná z přísného nebo nelogického systém, kde nejsou žádné sankce, je horší, protože tento návrh to celé ruší a zůstává jedna velká nula. Neplatiči nedávají vůbec nic, ani to, co de facto dlužili, a všechno platí ti, kteří plní své povinnosti a zákonné pojistky uzavírají.

Ale pokud se přikloníte k zamítnutí, tak to byla jedna z variant, o které jsem mluvil, já s tím nemám žádný problém. Já jsem jenom chtěl, aby zpracovatelé a předkladatelé jak původního, tak komplexního návrhu měli možná šanci se k tomu ještě jednou vrátit. Přerušení jsme odmítli. Ještě to můžeme vrátit zpátky do výboru, to je de facto to samé, nebo to pustíme do třetího čtení. Pokud to neprojde, což v tomhle znění budu doporučovat, abychom to zamítli, tak pokud to zamítneme, tak je to dobře. A pokud přijde vláda se svým návrhem, který upraví či upřesní sankce i podle nebezpečnosti, aby to bylo přiměřené, aby to nebylo tolik tisíc procent nahoru proti původnímu dluhu, tak to určitě podpoříme.

My jenom nechceme podporovat černé pasažéry, kterých je výrazná menšina, na úkor těch poctivých. A znovu říkám, ty polopřevody, které dělaly velký problém, kdy si člověk myslel, že už nemá za motorové vozidlo platit, ale ten, který to koupil, to nepřihlásil, to od 1. ledna už prostě nebude vyřešeno jiným zákonem. A stávající stejně nezměníme díky retroaktivitě. Takže polopřevody jsou od 1. ledna vyřešeny. Pokud přijdete s lepším návrhem sankcí, my to budeme klidně podporovat, není v tom žádný problém. Jenom nechceme, aby sankce byly nula. Obáváme se toho, že se to prostě rozšíří. Je nějaká skupina lidí, která když zjistí, že vlastně nebude mít sankci, přestane platit. Neříkám, že mnoho, naprostá většina to plní a plnit bude. Tak jenom navrhuju nemotivovat lidi k tomu, aby se ti černí pasažéři měli lépe než ti druzí. To je všechno. To je hlavní výhrada k návrhu zákona, kterou my máme. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď je tady několik faktických. Pan poslanec Volný potom pan zpravodaj s faktickou a potom pan poslanec Votava. Omlouvám se, pan předkladatel, omlouvám se paní zpravodajce.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych tady jenom upřesnit. Prosím vás, teď ano, dlužník, je to nemravné neplatit pojištění, platí ty sankce tři. Jednak správní poplatek, potom poplatek, sankci od kanceláře pojistitelů a ještě je povinen a kancelář pojistitelů vymáhá po něm škodu.

Tenhle, jak říká pan předseda rozpočtového výboru, nemravný systém se tady prolobboval v roce 2009. Když mluvím s lobbisty kanceláře pojistitelů, tak oni říkají: Ano, my víme, že je to špatně a že těch sankcí je moc a že to nemá logiku. Ale finský model má tvrdý poplatek, ale nevymáhá škodu. Tak to takhle pojďme udělat. Ale proč s tím nepřišli sami, když oni vědí, že to bylo přepálené, že to bylo nemravné? I když vůbec se nechci zastávat těch, kteří neplatí pojištění. Je to špatně. Ale oni argumentují tím, že ty správní poplatky, které dělá správní komise u samospráv, že to nefunguje, že se nevybírají. Tak mně tady něco nefunguje, tak tady necháme něco takhle nemravného.

Pojďme toto nechat projít a potom přemýšlejme, jestli opravdu ten finský model je o tolik lepší než to, co tady postavíme. Pokud to teď vrátíme a zastavíme, tak tady zase další dva tři roky bude prolobbován tento naprosto nelogický systém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Volnému. S přednostním právem pan zpravodaj. Faktická poznámka pana kolegy Fichtnera, potom paní poslankyně Zelienková.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo jako předkladatel. Já bych zareagoval, protože si myslím, že pan kolega Stanjura v rámci své argumentace spojil několik faktů dohromady. My, kteří jsme absolvovali poměrně širokou diskusi na hospodářském výboru, a byla ta diskuse i na rozpočtovém výboru dokonce za přítomnosti zástupců Ministerstva financí, tak již víme, a já bych si dovolil to tady zmínit pro vás, kteří jste se té diskuse nezúčastnili, že ta situace je trošičku jiná. Ono nejde o ty polopřevody jako takové. Ano, jsou jedním ze zdrojů, kdy vznikají neplatiči zcela nevědomě. To je pravda. Ale vznikají neplatiči i z jiných důvodů. Vy si necháte vozidlo doma, neodhlásíte ho z evidence a máte povinnost zaplatiti zákonné pojištění pouze v případě, že vozidlo používáte na pozemních komunikacích při provozu. Jinak tu povinnost nemáte. Když s ním nevyjedete, tak zkrátka platit nemusíte. A problém je v tom, že takto se dostala do pasti celá řada lidí, kdy auta byla předmětem dědictví, důvodem toho, že člověk ztratí fyzickou schopnost řídit atd., a kancelář pojistitelů tohoto způsobu využívala, protože právě bere ten rozdíl mezi porovnáním dvou evidencí. To je evidence registru vozidel a evidence toho, co jsem říkal já, zaplacených zákonných pojištění. Takže tady vznikal první problém.

A ještě abych uvedl na správnou míru to, kdy se platí. Prosím, vy když nezaplatíte zákonné pojištění a nechytí vás při provozu Policie České republiky, tak vy nejdete do správního řízení. Vy neplatíte ani tu sankci pokutu. Vy můžete pouze čekat na to, zda vás přichytí Česká kancelář pojistitelů a vybere příspěvek do garančního fondu. Který ale není dneska zdrojem toho, aby to sloužilo k úhradám! Dneska je to zdroj zisku! Protože ten garanční fond dneska už obnáší přes 1,4 mld. korun. A v podstatě to, co tady bylo řečeno o té vymahatelnosti, je vymahatelnost škody na pachateli té škody, to znamená na viníkovi dopravní nehody, který nebyl pojištěn, a je vymáhána soudně. A tam je návrat do toho garančního fondu 91 % z těch škodních událostí, které byly hrazeny z garančního fondu. Takže garanční fond netrpí nedostatkem peněz, ten spíš neobyčejně kyne z toho, že jsou placeny tyto příspěvky mimo v podstatě potřebu úhrady vzniklých škod.

Takže to jsem chtěl jenom uvést na pravou míru, abyste si toto uvědomili, že vlastně tady se podporuje zákonem státu České republiky zcela legitimní byznys soukromé firmy a není používán k účelu, proč je to vybíráno! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Matěje Fichtnera. Potom paní zpravodajka. Omlouvám se, že jsem to obrátil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se připojil k tomu, co tady říkal pan kolega, a pouze bych dopřesnil slova nebo tu poznámku, kterou říkal pan kolega Volný. On říkal, že sankce jsou tři. Tak nejsou tři, ale je jich pět. Protože vedle poplatků, o kterých tady kolega hovořil, tak ještě je tam přestupek podle zákona o pojištění odpovědnosti. A ještě je tam také regresní úhrada. Takže dohromady pět sankcí, nikoliv pouze tři.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Faktická poznámka - paní zpravodajko, ještě vydržte - faktická poznámka pana poslance Votavy, potom faktická poznámka pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já jenom jestli pan kolega Stanjura mě pochopil dobře, vaším prostřednictvím. Já jsem říkal, a za tím si stojím, že ten příspěvek je nemravný a že jsem pro jeho zrušení v současné době. Ale samozřejmě že jsem pro to, aby ten, kdo neplatí, svým způsobem postižen byl. Takže já teď budu hlasovat pro ten zákon tak, aby byl ten příspěvek odstraněn, ale je třeba provést celkovou revizi zákona, tak abychom opravdu tu nespravedlnost, která tam je, a já si myslím, že je, aby odstraněna byla.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Votavovi. Faktická poznámka pana předsedy Stanjury. A poté faktická poznámka pana kolegy Uhlíka.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Fakt naposled. Je to poměrně jednoduché. Jste buď na straně těch slušných, nebo černých pasažérů. Nic víc. Můžete si vybrat. Je to opravdu tak. Nemůžete být na straně obou skupin! Nemůžete! Můžete být jenom na jedné! Navrhujete to přenést na města a obce. Zeptejte se svých starostů a zastupitelů, jestli po tom touží! Co z toho budou mít a jak to budou vlastně vykonávat? V okamžiku. Říkal jsem, že § 24c je v mnoha jiných zákonech. Že je to legislativní zmetek. Na tom si trvám. Ale klidně si to schvalte!

Já jenom říkám, že až budou za vámi chodit lidé, kteří si budou stěžovat, že narostlo zákonné pojištění, případně ti, které nabourá řidič bez pojištění, tak my budeme jenom říkat: My jsme před tím varovali a tohle jsou ti, kteří to neslyšeli a kteří podporují neplatiče a černé pasažéry systému. To je všechno. Nic víc, nic míň. A nemusíme to schovávat za to, jestli je to pět postihů nebo toto. Kdyby si plnili svoje povinnosti, tak počet postihů je nula! To je úplně jednoduché.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Další faktická poznámka pana poslance Uhlíka, poté pan poslanec Tejc, poté ještě jednou pan kolega Fichtner. Hlásí se Karel Šidlo a potom také Milan Urban. Paní zpravodajka se hlásila řádně, takže po faktických poznámkách. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Uhlík: To mi běží čas?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, ne, já jsem ještě nevynuloval pana kolegu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych jenom chtěl tady varovat, protože si myslím, že jsme to projednali nestandardně. Na jaře, stanovisko vlády k tomuto pozměňovacímu návrhu negativní. Teď jsme si to projednávali v září, komplexní pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Těsně před výborem rozpočtovým a hospodářským se tento komplexní pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu změnil v několika paragrafech paní Zelienkové. Těsně před jednáním hospodářského výboru. A byl schválen i v hospodářském výboru. My jsme svoje rozhodnutí odročili, druhý den jsme se k tomu vyjadřovali v rozpočtovém kladně, většinově. Myslím si, že to není dobře, takto projednávat takové důležité věci. Proto souhlasím s kolegou Stanjurou, že bychom to měli vrátit výborům a dát si jasné vyjádření ministerstev, kterých se to týká. Takže opravdu varuji před schválením.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Jeronýma Tejce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Pan předseda Stanjura tady hovořil o návštěvách v kancelářích, o tom, jak lidé nás budou pronásledovat jako poslance a budou nám spílat za zvýšení ceny povinného ručení. - Tak pan předseda říká, že to neříkal, omlouvám se, jestli jsem ho špatně interpretoval. Nicméně hovořil o tom, že to vnímání bude takové, že ti, kteří se staví za změnu zákona, tak jsou pro ty, kteří neplatí a nedodržují pravidla, pak jsou ti, kteří hájí stávající podobu, a to jsou ti, kteří pravidla dodržují. Myslím, že to takto černobíle rozhodně nelze vnímat. A dám jeden příklad jedné návštěvy v mé kanceláři, která patřila k jedněm z mnoha.

Přišla za mnou paní, která vyřizovala dědictví po své dceři, která zemřela. A bylo jí vyčísleno z kanceláře pojistitelů za vozidlo, které evidentně prokazatelně nepoužívala, ale bylo na ni formálně přepsáno rozhodnutím o dědictví, přibližně 10 tisíc korun. To vozidlo nebylo používáno několik měsíců. Už to, že ti lidé musí prokazovat, už to, že musí nakonec podstoupit většinou soudní řízení, jim přináší řadu komplikací, řadu nákladů. Jsem přesvědčen, že tak jak je ten systém nastaven teď, to není správně, těch případů zneužití ze strany České kanceláře pojistitelů je příliš. A bohužel ne všichni lidé jsou schopni se hájit tím, že mají dobré právníky, mají na ty právníky, a řada lidí do těch sporů vůbec nejde. To je ten problém, který tady je.

Uznávám, že to řešení možná není úplně ideální, že by se to dalo vypilovat, ale podle mého názoru těch sankcí už dnes, včetně náhrady nákladů právního zastoupení, je poměrně hodně a málokdo si dovolí nezaplatit povinné ručení. A navíc si nemyslím, že by částka, o které tady hovoříme, ta sankční, která se má zrušit, že by o ní vůbec lidé věděli. O ní se bohužel dozvídají až poté, co jim přijde ta fakticky vyměřená částka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní faktická poznámka pana poslance Matěje Fichtnera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo. Já se připojuji také k tomu, že to není černobílé. K panu předsedovi Stanjurovi - jednoduchá věc. Pokud někomu stojí auto na zahradě a rezne mu tam, tak po něm spravedlivě nemůžeme požadovat, aby měl sjednané povinné ručení. To je přece nesmysl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura - faktická poznámka. Poté pan poslanec Karel Šidlo. Elektronická přihláška má přednost. Já jsem vás viděl, ale nemohu obcházet jednací řád. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když pan kolega Tejc chybně interpretuje moje slova, tak to musím uvést na pravou míru.

Já jsem za prvé řekl, že ani vteřinu nepodporuji stávající excesy a prohřešky. Navrhl jsem vrácení do druhého čtení, aby se ten systém změnil. Tak mi neříkejte, že jsme pro to, když kritizuji podle mě slabiny tohoto návrhu, že chci zachovat stávající systém. Nic takového jsem neřekl. To si fakt vyhrazuji, protože si myslím, že vím o těch slabinách a že existuje řešení.

K tomu co říkal pan poslanec Fichtner. Máte pravdu. Jediný problém - víte, kolik máme vozidel v České republice? A kdo bude kontrolovat, že stojí v zahradě? Rozumíme si, v čem je problém?

Myslím si, že můžeme zkusit najít systém, který to vyřeší. Podle mě je to odhlášení z registru vozidel. Protože když nejezdím... já bych opravdu bych nechtěl vést tu debatu tady, já bych ještě o tom pohovořil ve výborech. Jestli o tom budeme ještě 30 nebo 40 dnů jednat, tak se nic nestane, pokud najdeme lepší řešení.

Takže se jen ohrazuji proti tomu, že chci zachovat stávající systém a že nějak toleruji, nebo že ty případy, o kterých vím, bych nějak podporoval. To jsem ale jasně řekl ve svém úvodním vystoupení, že ani vteřinu. Ani vteřinu nechci hájit ty přehmaty a ty excesy. Na tom fakt trvám, nejsem podporovatel zachovávání statu quo. Jenom bych chtěl říci, že máme ještě čas, abychom v dobrém úmyslu, o kterém jsem mluvil, a jsem přesvědčen, že jsme všichni vedeni dobrým úmyslem, nenapáchali další škody. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Karel Šidlo s faktickou poznámkou, poté pan kolega Milan Urban, poté pan předseda Votava ještě jednou s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Karel Šidlo: Vzhledem k průběhu diskuse se pokusím být velice stručný.

Zareaguji ještě na kolegu Stanjuru, jak zde hovořil o nárůstu výše pojistného. V žádném případě podle toho, jak jsme diskutovali se zástupci Ministerstva financí, případný nárůst výše zákonného pojištění nebude kopírovat zrušení příspěvku České kanceláři pojistitelů. Ten nárůst bude spíš závislý na inflaci a na tom, jak se mění daňová pravidla v České republice. To znamená, že tato obava je lichá, že by ti skuteční neplatiči byli ochráněni a že platiči budou platit víc.

A druhá věc - ta diskuse na to téma jak to propagovat. Já si myslím, že je to velice jednoduché. Máme jeden problém u registru vozidel. Řadový občan, který se dozví dopisem kanceláře pojistitelů, když už po něm vymáhá konečnou dlužnou částku za neuhrazení příspěvku, nemá možnost přes registr vozidel, tak jako řádná právnická osoba, si zajistit dostatečné doklady k tomu, aby mohl argumentovat tím, že on není viníkem. A to je problém i těch vozidel, která reznou na zahradách, to je problém i těch vozidel z dědictví apod., o kterých jsme hovořili. Nejen těch, která jsou v polopřevodech.

A k polopřevodům ještě jedna maličkost. Ten problém je skutečně zažehnán tím, že od 1. 1. polopřevody neexistují. Tam bude převod přímý, to znamená jeden majitel končí a druhý musí prokázat vše, co je třeba k tomu, aby přihlásil řádně vozidlo ve stejném časovém okamžiku. Takže tato situace padne.

To znamená, že v současné době, pokud budeme hovořit o 150 tis. až 200 tis. případů, které v tom ještě byly, v těch nevyřešených polopřevodech, tak já myslím, že právě ta podmínka toho, že tam bude umožněno prokazovat způsob, jak to vozidlo je používáno, či bylo používáno v konkrétním okamžiku, může zabránit tomu, aby to bylo neoprávněně vymáháno. Protože databáze České kanceláře pojistitelů je samozřejmě nabízena i správním úřadům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji také za dodržení času. A nyní pan poslanec Milan Urban s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji. Když chcete dokončit polopřevod, tak musíte mít technickou, musíte mít evidenční kontrolu, musíme mít zaplacenou pojistku a možná ještě další náležitosti. V momentě, jak to uděláte, tak vám Česká kancelář pojistitelů začne účtovat všechno to období, které bylo předtím, možná ještě před rokem 2010, kdy vznikla, tedy od toho data vzniku. To je jeden z důvodů těch nemravností, které tam dneska jsou. Já si myslím, že je to jinak, že ten návrh, který tady předkládá paní poslankyně Zelienková, je hodný podpory, protože když už to tak zjednodušil pan předseda Stanjura, že někteří jsou pro ty, kteří nedodržují pravidla, a někteří pro ty, kteří je dodržují, tak já myslím, že se to dá zjednodušit jinak. To, co navrhuje paní Zelienková, je pro lidi, to, co říká někdo jiný, je pro pojišťovny. Je to tak jednoduché.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Urbanovi. Nyní ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Václav Votava, potom paní poslankyně Zelienková jako zpravodajka. Prosím, pane poslanče,

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Nechci zdržovat. Jenom dvě poznámky. Jednak stanovisko Ministerstva financí k pozměňovacímu návrhu paní kolegy Zelienkové v té části rušení tohoto § 24c bylo neutrální. Nebylo nesouhlasné. To je jedna věc.

Druhá věc. Samozřejmě nikdo nechce podporovat to, aby tady byl nárůst těch, kdo neplatí pojištění, to vůbec ne. Kdo tímhle argumentuje, tak v žádném případě samozřejmě nemá pravdu. Ano, jedním z argumentů kanceláře bylo, že když se zavedl ten příspěvek, tak klesl počet nepojištěných motorových vozidel. O tom můžeme ale směle diskutovat, jestli to tak je, nebo není. Protože, a já se s tím setkávám, řada lidí ani neví, že ten příspěvek existuje, a jsou překvapeni, když pak dostanou samozřejmě dopis od kanceláře a zírají na tu částku, kterou mají doplatit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Zelienková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Předem je třeba říci, že příspěvek dle § 24c, tedy tzv. příspěvek nepojištěných, byl do původního zákona č. 168/1999 Sb. vložen naprosto uměle a nekoncepčně, a to při druhém čtení návrhu zákona, nikterak neodůvodněným poslaneckým pozměňovacím návrhem poslance Pavla Hrnčíře.

Pokud tady slyším argumentaci a rétoriku pana poslance Stanjury, tak pochybuji o tom, že jeho argumentace je objektivní. Já sama jsem při přípravě tohoto pozměňovacího návrhu čelila extrémnímu tlaku Asociace pojišťoven. Dokonce, řekla bych, až na osobní úrovni. Veškeré ty argumenty, které tady pan poslanec Stanjura přednesl, byly přesně ty argumenty, kromě vylité vaničky i s dítětem, které jsem si několikrát musela vyslechnout od různých lobbistických skupin.

Chápu, že pan poslanec Stanjura je tady již delší dobu, takže možná podlehl tomuto lobbistickému tlaku, nicméně já jsem tady necelý rok, takže já tomuto tlaku čelit budu a budu tady bojovat za občany a za to, aby nemuseli... (Z pléna: Jste sprostá!) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, nepokřikujte! Pokud jste přihlášeni, dostanete slovo.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: - platit zbytečné pokuty do systému, který nefunguje a je nefunkční. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktické poznámky - pan poslanec Bronislav Schwarz, poté pan poslanec Uhlík, Stanjura a Šarapatka. V tomto pořadí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Hezký den, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já bych jenom matematiku. Nebudu řešit věci. Jenom bych s vámi prošel matematiku. Z praxe: Kancelář pojistitelů je zvyklá na nějaký přínos peněz. Tomu rozumím. Když zlevníme výši pokut, je to nemravné, souhlasím s tím, tak mám strach, že vícero lidí přestane platit pojištění, to znamená, že kanceláři pojistitelů začnou chybět peníze v tom balíku, a ti lidé, ti slušní, jak se tady ozývá, kteří nabourají, nevezmou si to na tom, kdo do nich naboural, budou to vymáhat od kanceláře pojistitelů, tak ta ty peníze nebude mít. Ona je zvyklá na nějaký zisk, tak kde ho vezme? Tak mám strach, je to jenom matematika, aby opravdu se něco nezměnilo v pojištění. Tomu rozumím.

Na druhou stranu já zastávám jednu věc. Je problém, nebo postrádám, aby kancelář pojistitelů okamžitě, jakmile zjistí, že nemám pojištění, zákonem měla uloženo, že nás musí vyrozumět, aby ti slušní, kteří opravdu zapomněli, si to mohli zaplatit bez sankcí - neprodleně, rychle. Tomu bych rozuměl. Jenom snížení toho nemravného se bojím, protože to je to, po čem voláme i v dopravních přestupcích, kdekoliv. Čím máme nižší pokuty, lidé si toho neváží, a proto zákony poruší. Jediné, co dnes platí, jak jsem tak zjistil, je to smutné, mrzí mě to, je právě, že lidé dodržují zákony kvůli vysokým sankcím. Je to smutné, ale musel jsem vám to říct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Josef Uhlík s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Uhlík: Já jenom krátce. Znovu tedy připomínám, že opravdu bychom se tím měli znovu zabývat ve výborech, a bylo také řečeno hned při prvním čtení, že by tady měl být souhlas tří ministerstev. Já jsem tady slyšel o tom, že Ministerstvo financí dalo neutrální stanovisko, což já mám jiné informace. Vím, že oficiálně dali neutrální - už bych informoval, že spíš byli přinuceni dát neutrální, ale to je moje spekulace. Ale žádal bych, aby ostatní ministerstva - myslím, že tam bylo dopravy a další, jestli se to prohlasuje a půjdeme do třetího čtení, tak bych žádal, aby tato ministerstva opravdu dala jasné kladné stanovisko k tomu, jestli můžu tedy takto požádat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se chci opravdu silně ohradit proti sprostému osobnímu útoku paní zpravodajky. Já jsem měl věcné argumenty - možná chybné. Se mnou nikdo z pojišťoven nemluvil, se mnou nemluvila žádná lobbistická firma. Mohla jste si už všimnout za tu dobu, co tu jsme spolu, že nejsem ten, který načítá cizí pozměňovací návrhy a který tady čte cizí důvodové zprávy.

Pan poslanec Schwarz řekl jinými slovy to samé co já. Tak pojďte na mikrofon a řekněte o něm to samé, že podlehl lobbistickým tlakům, že na rozdíl od vás není tak silný a odvážný, aby tomu čelil. Neřekl nic jiného než já, jenom volil jiná slova. Pan poslanec Uhlík z vládní strany řekl v podstatě to samé co já, možná jinými slovy. Tak řekněte i o nich, že podlehli lobbistům.

Se mnou, to je zajímavé, žádní lobbisté nejednali. S vámi ano. Vy sama jste ten pozměňovací návrh připravovala, nebo vám někdo pomáhal, když už chceme být tedy osobní? Nevyjádřila jste se k mé zdvořilé žádosti, jestli vy nebo jestli osoba vám blízká není ve střetu zájmů -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, oslovujte kolegy mým prostřednictvím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Omlouvám se - prostřednictvím pana místopředsedy Filipa. Vy sama jste argumentovala nálezem Ústavního soudu. To jste sama hledala, nebo vám s tím někdo pomohl? Byli to lobbisté, nebo nebyli? Já jsem s tím nezačal! Já ani odpovědi na ty otázky v zásadě nechci. Jenom si vyprošuji, abyste mě takhle sprostě urážela. Nezneužívejte toho, že jste dáma. Já se k podobné argumentaci neuchýlím. A znovu autoritativně prohlašuji: nikdo mě kvůli tomu nekontaktoval - ani pojišťovny, ani lobbisté. Byl jsem ale na Ministerstvu dopravy, o tom problému něco vím. Nemáte kladné stanovisko Ministerstva dopravy dodneška. Možná váš stranický kolega, který ten rezort nezvládá, vám ho dá, tak jak dal výjimku pro vlaky a nebezpečné náklady, jak jsme četli dneska, to je všechno možné, ale neobviňujte jiné, když jste v důkazní nebo v argumentační nouzi! To je velmi jednoduché! Máte mi vyvrátit, v čem nemám pravdu, a já uznám třeba sílu vašich argumentů.

Já jsem navrhoval vrátit, ať se o tom ještě jednou můžeme pobavit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, vypršel vám čas k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak mě prosím neurážejte, protože tohle mě opravdu uráží! Nejsem cvičená opice - (Vypnut mikrofon po skončení časového limitu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil vám čas, pane předsedo, k faktické poznámce! Děkuji.

Nyní pan poslanec Milan Šarapatka k faktické poznámce. A ještě předtím, než mu dám slovo, ještě budu konstatovat z důvodu opatrnosti, protože nevím, jestli byla přečtena, omluvu pana kolegy Štětiny a paní kolegyně Hnykové. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Šarapatka: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl navázat na repliku pana poslance Urbana, kterou tady pronesl, a někoho, kdo tady říkal, že má s kanceláří nějakou zkušenost. Já mám osobní zkušenost. Dostal jsem od té kanceláře fakturu na 12 tisíc a ukázalo se, že je to kvůli mému veteránovi, který stojí v garáži a vyjíždím s ním jednou nebo dvakrát za rok. Takže to bylo zcela neoprávněné.

A pokud jsou tady argumenty, že fond musí mít dostatek prostředků, tak samozřejmě on od těch, kteří způsobí škodu a nejsou pojištěni, ji vymáhá a ta vymahatelnost je prakticky stoprocentní, tak nevidím nejmenšího důvodu, aby poplatek v podle mě nemravné výši dostával ještě jednou. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Šarapatkovi. Nyní ještě jedna faktická poznámka pana poslance Uhlíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Uhlík: Díky, naposledy. To, co jsem chtěl říct, tady bylo teď před chvilkou potvrzeno, právě to vyjádření ministerstev. Takže tady mně to zpravodaj potvrdil - doprava negativní stanovisko, takže fakt se k tomu vraťme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Nyní pan poslanec Volný také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl vaším prostřednictvím poprosit pana kolegu Uhlíka, ať váží slova, jestli tady řekl, že k neutrálnímu stanovisku byl někdo z Ministerstva financí donucen. Je to velice silné vyjádření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nemám nyní žádnou... Tak ještě pan kolega Uhlík k faktické poznámce, ač říkal, že naposledy, tak přece jen ještě jednou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Uhlík: Nechal jsem se unést, omlouvám se. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy máme vyčerpány faktické poznámky. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy, nevidím... Á, vidím ještě pana kolegu Jaroslava Zavadila, který chce zklidnit na závěr rozpravy rozbouřenou hladinu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já chápu, že řadu z vás už to unavuje, mě také, nicméně jenom jednu jedinou poznámku. Já si vážím toho, že tahle žena, poslankyně, kolegyně udělala to, co udělala, a je mi líto, že jste se jí nikdo nezastal. To je mi líto! A jinak si myslím, že i to, co pan kolega Stanjura řekl, já mám s pojišťovnami tedy smutné zkušenosti, a tím neříkám nic, prostřednictvím pana předsedajícího, že byste s nimi měl něco společného vy, to chraň bůh, ale já jsem vždycky naježený na pojišťovny. A jsem moc rád, že tady tenhle návrh padl, a já ho budu podporovat. Tečka. (Potlesk poslanců ČSSD a ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud není žádná jiná přihláška do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Ano, zástupce navrhovatelů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl poděkovat za rozpravu, která tady zazněla. Zaznělo tady mnoho argumentů - některé byly pozitivní, některé byly negativní k tomu návrhu a k jeho úpravě formou komplexního pozměňovacího návrhu. Já jako předkladatel samozřejmě jsem vnitřně přesvědčen, že po jednání, která s ministerstvy byla - já si myslím tady v tom případě je nejdůležitějším ministerstvem Ministerstvo financí, které nedalo negativní stanovisko k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu -, lze vycházet z toho, že ty argumenty, které jsme prodiskutovali a probrali, odpovídaly i tomu, že tento návrh není zcela scestný a že by měl postoupit do třetího čtení. Je tady návrh na to, abychom to vrátili do druhého čtení, je tady návrh další, abychom tomu ještě věnovali čas. Já si myslím, že tento čas, pokud bude umožněn a většinově se rozhodnete, není nic na překážku, na druhé straně si myslím, že když bude vtaženo více vás do té diskuse nad obsahem tohoto tématu, možná bude také jasněji při závěrečném hlasování ve třetím čtení. Nic proti tomu jako předkladatel nemám, i když bych upřednostnil tu variantu, že pokud nejsou pozměňovací návrhy, měli bychom postoupit do třetího čtení a rozhodnout hlasováním o tom, jaký ten návrh, včetně komplexního pozměňovacího návrhu, je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů, který splnil částečně i povinnost zpravodajky, ale dávám slovo zpravodajce k jejímu závěrečnému slovu.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla jenom všem poděkovat za spolupráci při tvorbě tohoto pozměňovacího návrhu hlavně Ministerstvu financí, se kterým jsme tento pozměňovací návrh připravovali. Myslím si, že bychom měli dát hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, ano, to je váš úkol, paní zpravodajko, připomenout mi, že v průběhu rozpravy padl návrh na vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání, jestli jsem dobře zaznamenal minimálně dva diskutující. Ano? To je věc, která se hlasuje nyní, takže o tomto procedurálním návrhu - samozřejmě všechny vás předtím odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu, který padl v rozpravě - vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání, budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 297, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 297, z přítomných 119, pro 34, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Znamená to, že mohu ukončit druhé čtení. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím dnešní bod 29. Zároveň přerušuji zasedání 17. schůze Poslanecké sněmovny - a jestli si dobře pamatuji a pomohli mi k tomu předsedové poslaneckých klubů ranním hlasováním - do středy, to je do 1. října do 11 hodin, kdy se Poslanecká sněmovna sejde k pevně zařazeným bodům.

Takže děkuji vám. Přeji hezký den, hezký víkend, pokud ho máte volný v době předvolební kampaně.

 

(Jednání skončilo ve 14.03 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP