(11.10 hodin)
(pokračuje Mládek)

Přestože se jedná o přímo použitelný předpis Evropské unie, je nezbytné přijmout k němu národní právní úpravu, která upraví zejména činnost orgánů, které budou požadavky na řízení provádět, kontrolovat a případně ukládat sankce. Při nepřijetí zákona by na základě nařízení platil absolutní zákaz prodeje látek označených nařízením jako prekurzory výbušnin osobám z řad široké veřejnosti v ČR, což by mělo nežádoucí dopady jak na národní hospodářství, tak na spotřebitelskou veřejnost.

Česká republika zvolila režim, který umožní přístup občanům k prekurzorům výbušnin buď na základě povolení pro jejich nabývání, které budou vydávat obvodní báňské úřady, anebo registrací prodeje vybraných komodit. Zákon stejně jako nařízení se týká vztahu mezi výrobci či prodejci prekurzorů výbušnin na jedné straně a osob z řad široké veřejnosti na straně druhé. Netýká se zpřístupňování prekurzorů výbušnin mezi podnikateli navzájem. Zákon proto stanovuje podmínky pro udělování povolení, podmínky a způsob registrace prodeje, povinnosti prodejců, výrobců a distributorů prekurzorů výbušnin a dále určuje kontaktní místo, které bude plnit úkoly vůči Evropské komisi a bude přijímat informace o podezřelých transakcích. Navrhovaný zákon požaduje, aby výrobky obsahující prekurzory výbušnin byly viditelně na svém obalu označeny tak, aby bylo zřejmé, že jejich získání je možné pouze při splnění daných podmínek.

Výkonem kontrolních činností budou pověřeny orgány Státní báňské správy, Český báňský úřad a obvodní báňské úřady a orgány České obchodní inspekce. Výkon kontrolní činnosti bude spočívat jednak v průběžné kontrole plnění povinností, jednak v následném šetření podnětů, nedostatků a kontrolních zjištění.

Zákon byl v prvním čtení přikázán k projednání v hospodářském výboru Poslanecké sněmovny. V tomto výboru byl projednán dne 19. června a hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 213 ve znění předloženého vládního návrhu zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za uvedení tohoto návrhu zákona. Návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 213/1. Nyní prosím, aby se tohoto skutečně výbušného tématu ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Josef Hájek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já vás seznámím s usnesením hospodářského výboru ze dne 19. června. "Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka předsedy Českého báňského úřadu Pavla Dvořáka, zpravodajské zprávy poslance Josefa Hájka a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 213 ve znění předloženého vládního návrhu zákona."

Já potom v podrobné rozpravě ještě načtu dvě legislativně technické úpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu tedy končím. Ptám se na případná závěrečná slova, je-li zájem. (Poslanec Hájek připomíná, že chce vystoupit v podrobné rozpravě.) Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Děkuji. Jak jsem avizoval, dovolím si načíst dvě legislativně technické opravy. V části první v § 12 odst. 1 písm. j) se číslovka 15 nahrazuje číslovkou 14. Tam bylo prohození paragrafu, takže oprava paragrafu. A ta druhá se týká v části třetí, Účinnost.: Paragraf 16 nově zní: Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení. Původně v té novele byl návrh účinnosti 2. září, takže samozřejmě v této chvíli už je to passé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo se nehlásí do podrobné rozpravy, končím tedy podrobnou rozpravu. Neeviduji žádný návrh na vrácení návrhu zákona k projednávání ani na zkrácení lhůty, končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod číslo

 

11.
Návrh poslanců Petra Kořenka, Miroslavy Strnadlové, Lukáše Pletichy
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb.,
o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 143/ - druhé čtení

Návrh uvede za navrhovatele poslanec Petr Kořenek. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Petr Kořenek: Dobrý den, dámy a pánové. Takže jenom krátce. Jedná se o sněmovní tisk 143, druhé čtení. Jedná se o navázání osvobození od soudního poplatku o rejstříkovém řízení na status veřejné prospěšnosti, který nyní nelze kvůli absenci zákona o veřejné prospěšnosti získat. V současné době přesahuje finanční možnosti zejména malých neziskových organizací, stejně tak jako spolků s mnoha pobočnými spolky při zápisu do veřejného rejstříku. To výrazně zhoršuje současný stav. Ke shodným závěrům, to je konstatování negativního dopadu, dospěla i Rada vlády pro neziskové organizace na prosincovém zasedání či její výbor pro legislativu a financování.

Pro mnohé zejména spolky a pobočné spolky, které budou muset v souvislosti s přechodnými ustanoveními nového občanského zákoníku a rejstříkového zákona nechat zapsat do rejstříku řadu skutečností, představuje tato situace zvýšenou nejen administrativní, ale především finanční zátěž oproti dosud platnému stavu. Neziskové organizace by měly být od poplatků osvobozeny, neboť tak budou činit v zájmu ochrany práv třetích osob, resp. státu, který za stav rejstříku vůči těmto osobám odpovídá a nově tento poplatek zavádí. U spolků s členitou strukturou půjdou pak jen poplatky za povinnou přeregistraci do statisíců až milionů korun. Zpoplatněn je zápis nejen za údaje o spolku, ale i za každý jeden pobočný spolek. Tato novela řeší vlastně tento stav, že by spolky byly osvobozeny, a to vložením do § 11 písm. u).

Vláda s tímto postupem vyslovila souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu navrhovateli. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 143/2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Markéta Wernerová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Wernerová: Děkuji. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych vás seznámila s usnesením ústavněprávního výboru.

Návrh poslanců Petra Kořenka, Miroslavy Strnadlové, Lukáše Pletichy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 143. Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců poslance Mgr. Petra Kořenka, zpravodajské zprávě poslankyně Markéty Wernerové a po rozpravě ústavněprávní výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila. Za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky: Za prvé, k části první, článku I bodu 1 písmene u) za slovo spolek se doplňují slova odborová organizace, mezinárodní odborová organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace. Za druhé, k části druhé, článek II zní: Článek II. Tento zákon nabývá dnem jeho vyhlášení a pozbývá účinnosti posledním dnem 18. měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Za třetí, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu. Za čtvrté, zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavněprávního výboru. Za páté, zmocňuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP