Čtvrtek 18. září 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

11.
Návrh poslanců Petra Kořenka, Miroslavy Strnadlové, Lukáše Pletichy
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb.,
o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 143/ - druhé čtení

Návrh uvede za navrhovatele poslanec Petr Kořenek. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Petr Kořenek: Dobrý den, dámy a pánové. Takže jenom krátce. Jedná se o sněmovní tisk 143, druhé čtení. Jedná se o navázání osvobození od soudního poplatku o rejstříkovém řízení na status veřejné prospěšnosti, který nyní nelze kvůli absenci zákona o veřejné prospěšnosti získat. V současné době přesahuje finanční možnosti zejména malých neziskových organizací, stejně tak jako spolků s mnoha pobočnými spolky při zápisu do veřejného rejstříku. To výrazně zhoršuje současný stav. Ke shodným závěrům, to je konstatování negativního dopadu, dospěla i Rada vlády pro neziskové organizace na prosincovém zasedání či její výbor pro legislativu a financování.

Pro mnohé zejména spolky a pobočné spolky, které budou muset v souvislosti s přechodnými ustanoveními nového občanského zákoníku a rejstříkového zákona nechat zapsat do rejstříku řadu skutečností, představuje tato situace zvýšenou nejen administrativní, ale především finanční zátěž oproti dosud platnému stavu. Neziskové organizace by měly být od poplatků osvobozeny, neboť tak budou činit v zájmu ochrany práv třetích osob, resp. státu, který za stav rejstříku vůči těmto osobám odpovídá a nově tento poplatek zavádí. U spolků s členitou strukturou půjdou pak jen poplatky za povinnou přeregistraci do statisíců až milionů korun. Zpoplatněn je zápis nejen za údaje o spolku, ale i za každý jeden pobočný spolek. Tato novela řeší vlastně tento stav, že by spolky byly osvobozeny, a to vložením do § 11 písm. u).

Vláda s tímto postupem vyslovila souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu navrhovateli. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 143/2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Markéta Wernerová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Wernerová: Děkuji. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych vás seznámila s usnesením ústavněprávního výboru.

Návrh poslanců Petra Kořenka, Miroslavy Strnadlové, Lukáše Pletichy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 143. Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců poslance Mgr. Petra Kořenka, zpravodajské zprávě poslankyně Markéty Wernerové a po rozpravě ústavněprávní výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila. Za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky: Za prvé, k části první, článku I bodu 1 písmene u) za slovo spolek se doplňují slova odborová organizace, mezinárodní odborová organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace. Za druhé, k části druhé, článek II zní: Článek II. Tento zákon nabývá dnem jeho vyhlášení a pozbývá účinnosti posledním dnem 18. měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Za třetí, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu. Za čtvrté, zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavněprávního výboru. Za páté, zmocňuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce ústavněprávního výboru paní poslankyni Markétě Wernerové. Otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Jestli se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu, do které je přihlášena paní zpravodajka. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Wernerová: Ještě jednou dobrý den přeji, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolím si přihlásit se k pozměňovacímu návrhu č. 1365. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestli nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se paní zpravodajky nebo pana navrhovatele, jestli chtějí mít závěrečné slovo. Nechtějí. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu navrhovateli i paní zpravodajce. (Krátká pauza na výměnu předsedajících.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Budeme pokračovat v programu.

 

Dalším bodem je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP