Stenografický zápis 8. schůze, 14. května 2014


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Marek Ženíšek
Poslanec Václav Klučka


95. Prohlášení Poslanecké sněmovny k NATO

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Ženíšek
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Antonín Seďa
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Ženíšek


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb. /sněmovní tisk 45/ - třetí čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Jan Chvojka


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Alexander Černý
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Antonín Seďa


95. Prohlášení Poslanecké sněmovny k NATO

Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Kováčik

(Jednání bylo přerušeno v 10.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.50 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Jan Hamáček
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník


64. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Martin Kolovratník


73. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


67. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


65. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Martin Kolovratník


68. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


70. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání bylo přerušeno ve 12.44 hodin.)
(Polední přestávka byla prodloužena o 15 minut. Jednání pokračovalo ve 14.45 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Martin Kolovratník


64. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Martin Kolovratník


67. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Poslanec Martin Kolovratník


65. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Martin Kolovratník


68. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


70. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Místopředseda PSP Petr Gazdík


51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii /sněmovní tisk 170/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Karel Rais
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Jiří Dolejš
Poslankyně Olga Havlová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Rais
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Laudát
Poslankyně Olga Havlová
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Roman Sklenák
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Rais


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 70/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Anna Putnová


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Petr Gazdík


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 86/ - třetí čtení

Poslanec Petr Bendl


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi /sněmovní tisk 108/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš


58. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 43/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec Štěpán Stupčuk


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 73/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Petr Gazdík


60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 84/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Antonín Seďa


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 85/ - třetí čtení

Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Miroslav Kalousek


7. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 23/ - druhé čtení

Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jan Chvojka


17. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Karla Šidla a Václava Snopka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 118/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Kateřina Konečná
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Marek Černoch
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radek Vondráček
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo ve 20.41 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP