(12.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem je

 

32.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní
z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013
/sněmovní tisk 123/ - prvé čtení

Žádám místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše, aby se ujal slova. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, bez existence daňových smluv dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích ke zbytečnému zatížení daňových poplatníků a k mezinárodnímu dvojímu zdanění. Příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států. Proto je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kosovo se v současné době žádná taková mezinárodní komplexní daňová smlouva neuplatňuje. Neaplikuje se ani daňová smlouva s bývalou Jugoslávií ani daňová smlouva se Srbskem a Černou Horou.

Jde o komplexní daňovou smlouvu, která tak upravuje zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů. Tato důležitá smlouva rovněž přispěje k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů mezi oba státy, tedy mezi stát zdroje příjmu a stát jeho příjemce.

Smlouva byla sjednána na základě vzorových modelů OECD a OSN a standardně vychází z daňových zákonů obou států, přičemž nestanoví daňovým subjektům žádné další povinnosti než ty, které jsou v těchto zákonech obsaženy.

Jako všechny smlouvy tohoto typu i tato upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Umožňuje řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění smlouvy, výměnu informací a koordinaci daňových úřadů obou států, která směřuje k omezení případných daňových úniků a podvodů. Smlouva současně zajišťuje daňovou nediskriminaci českých subjektů v Kosovu a zvýší právní jistotu investorů i ostatních daňových subjektů, a to zejména pokud jde o existenci a výši jejich daňové povinnosti.

Na základě již uvedeného proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna vzala v úvahu při projednávání této smlouvy zmíněné skutečnosti a aby tato mezinárodní smlouva byla v prvém čtení přikázána příslušným sněmovním výborům. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Žádám, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Foldyna. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji vám, pane předsedající. Pane místopředsedo vlády, páni ministři, moji kolegové, moje kolegyně, dostal jsem na starost zpravodajovat smlouvu mezi Českou republikou a jakýmsi státem Kosovo. Jedná se o standardní smlouvu, jak pan ministr řekl, a má plně pravdu. Nicméně se jedná o smlouvu s nestandardním subjektem mezinárodního práva. S nestandardním subjektem, protože vám přečtu usnesení Poslanecké sněmovny, které nikdy nebylo revokováno, tudíž usnesení platí.

Je to usnesení z pátého volebního období z roku 2008 z 27. schůze 6. února 2008, kdy se Poslanecká sněmovna vyjádřila takhle: "Vyjadřuje přesvědčení, že řešení budoucího statutu srbské provincie Kosovo je mimořádně důležité pro mírový vývoj v oblasti Balkánu a evropské a světové bezpečnosti," říká naše Sněmovna. "Spolehlivou cestou k zajištění mírového vývoje, bezpečnosti a prosperity západního Balkánu je začlenění států této oblasti do Evropské unie," říká naše Sněmovna. "Při jednání o budoucím statutu Kosova nebyly zatím vyčerpány všechny možnosti. Řešení statutu Kosova přispívající ke stabilitě na Balkánu a k posílení evropské a světové bezpečnosti musí býti v souladu -" a teď zdůrazňuji "- s mezinárodním právem, vycházet z rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244, která byla přijata 10. června 1999, ..." Nebyla nikdy revokována. Říká naše Sněmovna. "... a z její případné úpravy založené na konsensu zúčastněných stran," což samozřejmě je velice důležité v této chvíli, proč to říkám, a samozřejmě také "ze Závěrečného aktu konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě," což je Helsinská smlouva z roku 1975. "Významná role při nalezení řešení přijatelného pro všechny zúčastněné strany připadá tedy Evropské unii," zvlášť vysocí představitelé atd.

Za druhé. Tento Parlament žádal v té době vládu České republiky, "aby využila všech svých možností, aby Česká republika jako členský stát Evropské unie a Organizace Spojených národů přispěla k řešení budoucího statutu srbské provincie Kosovo ve smyslu tohoto usnesení".

Dámy a pánové, česká vláda, tehdy vedená panem Topolánkem a ministrem zahraničí panem Schwarzenbergem, nás dostala do prekérní situace. Chceme-li dnes moralizovat Rusko, že nedodržuje mezinárodní smlouvy, chceme-li tvrdit, že platí Helsinská smlouva, musíme si zamést před vlastním prahem! Tam nás dostala předchozí vláda pana Topolánka a zejména pan ministr zahraničních věcí Schwarzenberg.

Jestliže nechceme přilévat olej do ohně diskuse kolem Ukrajiny, doporučuji neprojednávat s takovýmto nestandardním subjektem žádnou smlouvu a navrhuji ji odložit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní přihlášku paní poslankyně Kateřiny Konečné. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já budu kratší, protože ten historický exkurz toho, co se stalo v této Sněmovně v roce 2008... Byla to velká většina poslanců, z přítomných 134 jich 114 hlasovalo pro usnesení, které vám tady pan kolega Foldyna četl. Samozřejmě potom to, co se stalo na výjezdním zasedání vlády České republiky v Teplicích, kdy byl tento bod zcela nestandardně zařazen na jednání vlády a odhlasován, troufnu si říct, že sice možná většinou ministrů, ale rozhodně nebyli přítomni všichni. Nevím, jestli se čekalo na správný okamžik, až někteří ministři, kteří se vyjádřili, že nikdy nepřipustí, aby vláda České republiky uznala Kosovo, nebyli na této vládě přítomni.

V rámci toho, co tady bylo řečeno a jak to tehdy bylo, si myslím, že jenom odkládat tuto smlouvu je prostě špatně! Dávám návrh na zamítnutí v prvním čtení, protože pokud chceme respektovat vůli našich kolegů z roku 2008, tak se prostě nemáme co o smlouvě se státem, který není uznán OSN, který nemá žádný právní statut a legitimitu, nemůže smlouva v České republice uzavírat. Takže já za sebe a celý poslanecký klub KSČM dávám návrh na zamítnutí smlouvy v prvním čtení.

Možná mi dovolte jenom malý historický exkurz k tomu, co tady nezaznělo. Bylo to právě Kosovo, kterým jsme si v Evropě otevřeli Pandořinu skříňku, se kterou teď nikdo z nás neví, co má dělat. My jsme tehdy před tím varovali, bohužel to byla vůle pár jednotlivců ve vládě, kteří měli tu sílu a možnost, aby se Parlamentu postavili. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kateřině Konečné. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se tedy, jestli je zájem o závěrečné slovo jak od pana místopředsedy vlády, tak pana zpravodaje. Pane místopředsedo, máte zájem o závěrečné slovo? Prosím. Pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Kolegyně a kolegové, jenom bych dodal, že to, jak vzniklo, nevzniklo Kosovo, neřeším. Já řeším dvojité zdanění našich firem, které v Kosovu podnikají a budou tam podnikat bez ohledu na to, co bylo tady ve Sněmovně nebo někde na vládě. Pokud to samozřejmě zamítneme, tak to bude mít akorát dopad na podnikání našich firem. To je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan zpravodaj se závěrečným slovem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP