(10.30 hodin)
(pokračuje Babiš)

Sjednání dohody s Andorrou můžeme považovat za úspěch České republiky při vyjednávání mezinárodních daňových smluv, který bude mít nejen příznivý fiskální dopad na příjmy České republiky, ale současně přispěje i ke zvýšení prevence finanční kriminality obecně. Doporučuji proto Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací této dohody.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Poprosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Robina Böhnische, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 15/1.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, pane místopředsedo. Zahraniční výbor se zabýval tímto návrhem na své 5. schůzi už 14. ledna letošního roku. Po odůvodnění náměstka ministra financí Ladislava Minčiče a po mé zpravodajské zprávě doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Madridu dne 11. června 2013.

Výbor mě také zmocnil, abych informoval plénum Sněmovny o tomto rozhodnutí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr a pan zpravodaj - není zájem.

 

Přikročíme k hlasování o usnesení, které zde přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 53, přihlášeno 155, pro 121, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat. Končím projednávání bodu číslo 21.

 

Budeme pokračovat bodem

 

23.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong
o předávání osob hledaných pro trestní řízení (Hongkong, 4. 3. 2013)
/sněmovní tisk 102/ - prvé čtení

Prosím paní ministryni spravedlnosti, aby tento tisk uvedla.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, budu teď představovat v pořadí, které jde za sebou, tři návrhy dohod. Všechny se týkají Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení, o vzájemné právní pomoci v trestních věcech a o předávání odsouzených osob. Vzhledem k tomu, že každý z těchto návrhů vyžaduje samostatnou schvalovací proceduru, budu je představovat zvlášť, ale to společné je, že se jedná o jednu oblast, a to o tu Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky, kterou známe pod názvem Hongkong.

Pokud jde tedy o tu prvou dohodu mezi Českou republikou a Hongkongem o předávání osob hledaných pro trestní řízení, byla podepsána v Hongkongu 4. 3. 2013. Jedná se o dvoustrannou mezinárodní smlouvu sjednanou se Zvláštní administrativní oblastí ČLR Hongkong, nikoliv s Čínskou lidovou republikou jako územním celkem, a jako taková bude tedy platná pouze na území této oblasti, to znamená v Hongkongu, který byl pověřen Čínskou lidovou republikou ke sjednání této dohody o vydávání.

V současné době mezi Hongkongem a Českou republikou - dovolíte-li, budu používat jenom ten zkrácený název Hongkong - nebyla uzavřena žádná dvoustranná smlouva v oblasti vydávání, sjednáním této smlouvy se tedy rozšíří smluvní základ pro oblast mezinárodní justiční spolupráce, kterou tradičně tyto všechny smlouvy představují. Jde o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech.

Sjednání a provádění této dohody nevyžaduje žádnou změnu vnitrostátní úpravy. Ta je zakotvena v novém zákoně o mezinárodní justiční spolupráci č. 104/2013 ve věcech trestních a v souladu s článkem 3 odst. 2 navrhované předmětné dohody bude učiněno oznámení, v němž bude uveden seznam trestných činů, pro které může být předání povoleno podle práva České republiky. Jedná se o trestné činy, za které lze uložit trest odnětí svobody nebo jinou formu zbavení osobní svobody nejméně na jeden rok, a pokud to právo obou zemí připouští. Dohoda o předávání osob hledaných pro trestní řízení umožňuje odmítnutí vydání vlastních státních příslušníků, a tedy není třeba znepokojovat se nad tím, že by mělo dojít k vydání našich státních příslušníků do Hongkongu.

S ohledem na naše závazky v oblasti lidských práv, které jsou trošku jiné než v ČLR a samozřejmě tím pádem i v Hongkongu, tato dohoda výslovně obsahuje klauzuli o trestu smrti, a pokud by Hongkong neposkytl dostatečné ujištění, že v případě vydání konkrétní osoby do Hongkongu nebude uložen trest smrti nebo nebude vykonán, tak Česká republika může samozřejmě vydání takové osoby do Hongkongu odmítnout.

Dohoda navíc umožňuje s vydávanou osobou předat věci, které mohou sloužit jako důkaz v trestním řízení nebo byly získány tou osobou v důsledku její trestné činnosti.

Dohoda o předávání osob hledaných pro trestní řízení patří k moderním mezinárodním smlouvám, které kromě výše uvedených ustanovení vždy obsahují další standardní ujednání ohledně požadavků na žádost o vydání, další podklady, zásada speciality, je zde respektována předběžná vazba, vyžádání dodatkových informací. Všechny tyto standardní požadavky byly splněny.

Provádění dohody stejně jako těch dalších dvou dohod je v působnosti Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra, čili dvou resortů, které zajistí eskorty vydávaných osob do České republiky, které se provádí podle § 10 odst. 1 citovaného nového zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

Provádění dohody bude spojeno s finančními nároky na dopravu osob předávaných z Hongkongu do České republiky, ale bude hrazeno z kapitol uvedených ministerstev. Předpokládáme, že těch osob nebude hodně, čili to nebude spojeno se zvýšenými finančními nároky na státní rozpočet jako takový.

Doporučuji schválení této dohody. Navážu po jejím posouzení vámi na návrhy na schválení dalších dvou dohod. Upozorňuji na ně v této souvislosti na tomto místě hlavně proto, že jsou úzce propojené. Nejde jenom o dohodu o předávání osob hledaných pro trestní řízení, ale i o vzájemné právní pomoci a o předávání odsouzených osob. Nicméně nyní vás žádám o laskavé posouzení té prvé z nich, to je dohody o předávání osob hledaných pro trestní řízení. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní ministryni a prosím, aby se slova ujala paní zpravodajka pro prvé čtení, kterou je paní poslankyně Kateřina Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji moc. Děkuji paní ministryni za skvělé zdůvodnění a doporučuji stejně jako organizační výbor navrhnout k projednání zahraničnímu výboru.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, takže rozpravu končím.

Paní ministryně ani paní zpravodajka si nepřejí závěrečná slova, takže můžeme přistoupit k hlasování. Je zde navrženo, aby tento tisk byl přikázán výboru zahraničnímu. Zeptám se, zda je zde návrh na přikázání jinému výboru. Není tomu tak. Je zde žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Budeme hlasovat o tom, že přikazujeme tento tisk zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 54, přihlášeno je 124, pro 121, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme přikázali tento tisk výboru zahraničnímu. Končím projednávání bodu číslo 23. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP