(10.40 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Budeme pokračovat bodem 24, tak jak paní ministryně avizovala.

 

24.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong
o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Hongkong, 4. 3. 2013)
/sněmovní tisk 103/ - prvé čtení

Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci vás zdržovat, ale jde o významnou dohodu, která ovlivní naše vztahy s Hongkongem na delší dobu. Čili jak jsem řekla, jde o druhý v pořadí ze tří návrhů dohod. Jde o vzájemnou právní pomoc v trestních věcech. Také byla podepsána v Hongkongu 4. 3. 2013, také se týká jenom této Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky. Také jsme zatím neměli žádnou dvoustrannou smlouvu v oblasti vzájemné pomoci uzavřenou. Řídí se rovněž novým zákonem číslo 104/2013 Sb. Podrobně upravuje jednotlivé typy právní pomoci, získávání písemností, důkazů, zajišťování osob, totožnosti, doručování písemností, dočasné předávání osob omezených na svobodě, prohlídky a tak dále. Pro nás je asi nejzajímavější ustanovení, které upravuje výnosy ze zločinu a možnosti je zajistit a konfiskovat. Víme, že Hongkong je jedním ze světových finančních center, takže bez tohoto ustanovení by nemělo smysl schválení dohody doporučovat.

Obdobně jako ta předchozí a i ta následující dohoda obsahuje i možnost odmítnout vyřízení žádost v případě, že by zde byla odůvodněná obava z uložení nebo výkonu trestu smrti, takže reflektuje i tato dohoda závazky, které vyplývají pro Českou republiku ze smluv o lidských právech.

Provádění dohody je stejně jako v předchozím případě v působnosti dvou ministerstev, spravedlnosti a vnitra.

Tato dohoda nebude spojena se zvýšenými finančními nároky na státní rozpočet, maximálně některé ty náklady bude možné uhradit z kapitol uvedených ministerstev. Ani zde ovšem nepředpokládáme, že se bude jednat o vysoké finanční částky.

Děkuji a prosím i v tomto případě o příznivé posouzení tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím paní zpravodajku, kterou je opět paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, opět bych chtěla poděkovat paní ministryni za zdůvodnění a poprosila bych vás pouze o přikázání zahraničnímu výboru.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, rozpravu tedy končím. Závěrečná slova, není zájem? Budeme tedy hlasovat. Je zde návrh na přikázání zahraničnímu výboru. Zeptám se, zda je jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování a ptám se: Kdo souhlasí, abychom tento tisk přikázali výboru zahraničnímu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 55, přihlášeno je 137, pro 121, proti žádný. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento tisk přikázali výboru zahraničnímu, a končím projednávání bodu 24.

 

Otevírám bod

 

25.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong
o předávání odsouzených osob (Hongkong, 4. 3. 2013)
/sněmovní tisk 104/ - prvé čtení

Je to poslední ze tří dohod s Hongkongem a prosím paní ministryni, aby i tento tisk uvedla.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já tedy vyjmu z doporučení schválení této dohody ty podstatné odlišnosti, protože když jsme už schválili dohodu o předávání osob hledaných pro trestní řízení a vzájemnou právní pomoc, tak by samozřejmě nebylo logické, kdybychom měli problémy schválit dohodu o vydávání, o předávání odsouzených osob.

Ta se odlišuje od předcházejících dvou dohod zejména potud, že umožňuje předání osoby, pokud zbývá vykonat v době podání žádosti trest v trvání šesti měsíců. Dále předvídá možnost předání osoby, která je nejen ve výkonu trestu odnětí svobody, ale rovněž osoby, která vykonává ochranné opatření spočívající ve zbavení osobní svobody, například ochranné léčení. Podmínkou pro předání osoby podle této dohody je ovšem hranice jednoho roku, který při podání žádosti ještě musí zbývat vykonat. Pak je zde důležité, že s ohledem na praxi při sjednávání dohod tohoto typu bylo přistoupeno právě k tomu zmíněnému limitu jednoho roku, čili se vychází z určitých standardů.

Pak je zde ještě ustanovení o mladistvém, kdy je možné tedy na předávanou osobu pohlížet jako na mladistvého v přijímající zemi bez ohledu na skutečnost, zda byl jako mladistvý odsouzen v předávající zemi. Čili zde může být rozdíl mezi zemí přijímající a předávající.

Samozřejmě ve všech těchto případech jsou zohledněny i naše závazky z mezinárodních smluv a ze smluv, které nám ukládají vyvarovat se jakýchkoli aktivit, pokud zde hrozí uložení nebo výkon trestu smrti.

Provádění dohody bude v působnosti Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra, ale zajišťuje se právě proto, že jde již o předávání odsouzených osob prostřednictvím národní ústředny Interpolu a bude spojeno s finančními nároky na dopravu osob předávaných z Hongkongu do České republiky, které zajišťuje Vězeňská služba České republiky. Provádění dohody sice nebude spojeno se zvýšenými nároky na státní rozpočet, bude však hrazeno z kapitol uvedených ministerstev, a v souladu s § 132 odst. 2 zákona o mezinárodní justiční spolupráci bude Česká republika v takových případech na odsouzených osobách požadovat náhradu vzniklou v souvislosti s jejich převzetím k výkonu trestu do vlasti. Takže v tomto případě bychom měli dostat vynaložené finanční prostředky zpět.

Protože je to logická tečka za novou komplexní úpravou na mezinárodněprávní úrovni mezi Hongkongem a Českou republikou v trestních věcech, žádám vás o laskavé posouzení a kladné schválení této třetí dohody. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a do třetice prosím paní zpravodajku, paní poslankyni Konečnou. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Já si dovolím do třetice poděkovat paní ministryni za skvělou zpravodajskou zprávu a opět vás požádat o přikázání zahraničnímu výboru.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Tak ji končím. Závěrečná slova? Zájem o ně není, tudíž přistoupíme k hlasování. Padl zde návrh na přikázání zahraničnímu výboru. Zeptám se, zda je ještě jiný návrh. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování a ptám se: Kdo souhlasí, aby tento tisk byl přikázán výboru zahraničnímu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 56, přihlášeno 146, pro 125, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat. Tisk jsme přikázali výboru zahraničnímu.

 

Děkuji paní ministryni, paní zpravodajce a končím bod číslo 25.

 

Budeme pokračovat bodem

 

27.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou
a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány
a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech
z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu, podepsaný
v Uherském Hradišti dne 29. října 2012
/sněmovní tisk 110/ - prvé čtení

Prosím paní ministryni, aby i tento tisk uvedla.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, teď jsme už na domácí půdě téměř a z Hongkongu se přeneseme do České republiky a Slovenské republiky. Situace je úplně jiná, protože zde samozřejmě existovala smlouva mezi Českou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech a její závěrečný protokol. Ta byla podepsána již 29. října 1992 v Praze. Také se osvědčila. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP