(10.20 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Chybí tady ještě sdělení, že od roku 2006 došlo k decimování hygienické služby a zdravotních ústavů a počet hygieniků v činné službě, lékařů, se snížil na třetinu, z 6 tis. na 2 tis. lidí. Řada lidí, která se zabývala i těmito preventivními programy a programy ochrany zdraví ve zdravotních ústavech, dnes už ve státních službách nepracuje. To si myslím, že jsou alarmující informace a že je záhodno tento trend obrátit a skutečně zvýšit popularitu tohoto oboru a získat schopné lidi pro hygienickou službu a pro práci ve zdravotních ústavech, kteří by se soustředili na stále se zhoršující zdravotní stav české populace v těch oblastech, o kterých jsem hovořil, a zaměřili se na preventivní programy, které nám mohou pomoci ušetřit významné prostředky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Nyní zde mám faktickou poznámku pana poslance Nykla. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Igor Nykl: Dobrý den, paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Jak už zde bylo řečeno, v oblasti léčby infarktu myokardu jsme v podstatě vyčerpali veškeré možnosti akutní péče. Já, který pracuji v kardiocentru, mohu ze své zkušenosti potvrdit, že akutní péče je naprosto dokonalá. Dá se říct, že dostat infarkt v Česku je lepší než dostat infarkt v New Yorku. Aspoň tak to slyšíme na kongresech. Zbývá nám ale prevence. A tam musím říct ze své vlastní praxe, to, co někdy vidíme na sále, že nám přivezou pacienty, kteří kouří 60 až - u nás je rekordman 104 cigaret za den! To je něco neuvěřitelného. Doufám, že až letos naše Ministerstvo zdravotnictví připraví nový, kvalitní protikuřácký zákon, už teď se těším na to, že změníme svůj postoj, dokážeme se k tomu zákonu postavit a máme obrovskou šanci zlepšit situaci v kardiovaskulární medicíně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Ještě mám přihlášku pana poslance Herberta s faktickou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, mám prosbu na pana ministra. Chtěl bych poděkovat za to, že existuje strategie ochrany a podpory zdraví. Vím, že naše obec i spousta obcí a měst České republiky je zapojena do národní sítě zdravých měst, která se snaží podporovat výchovu ke zdraví. Myslím, že by bylo dobré podporovat nadále spolupráci s touto organizací. A taky bych se přimlouval za to, protože vím, že někdy je velmi těžké dostat se ke statistickým údajům o nemocích, o úmrtích pro jednotlivé oblasti, obce a města, dokonce se říkalo, že se to má dostávat za nějakou úplatu od zdravotního ústavu a podobně, jestli by to šlo nějak podpořit, abychom to mohli získávat co nejrychleji a nejsnadněji. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vzhledem k tomu, že do všeobecné rozpravy není nikdo přihlášen, všeobecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele nebo zpravodaje, zda chtějí mít závěrečné slovo. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k podrobné rozpravě, ve které zatím nemám žádnou přihlášku. Poprosím ale pana zpravodaje, zda by načetl návrh usnesení.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Vážená paní předsedající, návrh usnesení by se shodoval s tím, které bylo stanoveno ve výboru pro zdravotnictví.

Výbor pro zdravotnictví vzal na vědomí dokument Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí předložený doktorem Vladimírem Valentou, Ph.D., náměstkem ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví, hlavním hygienikem České republiky. Vyzývá vládu ČR k podpoře realizace národní strategie formou spolupráce všech resortů a zohlednění zdravotních aspektů ve všech politikách. Vyzývá vládu ČR k zohlednění realizace národní strategie při schvalování státního rozpočtu.

To je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Má někdo další návrh? Nevidím. Končím podrobnou rozpravu.

 

Dám hlasovat o návrhu usnesení. Dávám hlasovat o usnesení, tak jak zde bylo předneseno předkladatelem.

Zahajuji hlasování číslo 52. Táži se, kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti?

Končím hlasování číslo 52. Návrh byl přijat. Děkuji vám. (Na světelné tabuli: přítomno 149 poslanců, pro 127, proti nula.)

 

Mám zde dvě věci do programu. Jednak se z odpoledního jednání z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Koskuba.

Dále se chci zeptat - je zde přihláška do interpelace, interpelován je pan Andrej Babiš ve věci ochrany soukromí, ale nejsme schopni přečíst z podpisu, kdo interpelaci předložil. Kdo jste interpelaci předložil, přijďte, abychom mohli k tomuto tématu přiřadit jméno na odpoledne. (Reakce z pléna.) Vypadá to, že se situace vyřešila. Napište na interpelaci jméno a doneste mi to. Děkuji.

 

Dalším programem jednání je bod číslo

 

21.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou
Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech,
která byla podepsána v Madridu dne 11. června 2013
/sněmovní tisk 15/ - druhé čtení

Prosím, aby se ujal slova místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych odůvodnil vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech. Dohoda byla podepsána dne 11. června 2013 v Madridu. Dohodu za Českou republiku podepsal velvyslanec Karel Beran a za Andorrské knížectví jeho velvyslanec v Madridu Jaume Gaytan Sansa.

Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím jedná se státy s preferenčními daňovými režimy, abychom získali další nástroj v boji s daňovými úniky. Zatím se ministerstvu podařilo sjednat 13 konečných návrhů dohod o výměně informací, sedm z nich je již platných a vyhlášených ve Sbírce mezinárodních smluv, zbývající jsou v různých fázích legislativního procesu.

Dohoda s Andorrou byla sjednána na základě usnesení vlády číslo 227 ze dne 22. 3. 2010 a plně vyhovuje standardům OECD pro mezinárodní výměnu informací v daňové oblasti.

Dohoda s Andorrou se vztahuje na všechny daně, které stanovují právní řády smluvních stran. Česká republika tak bude moci požádat příslušný orgán Andorrského knížectví o informace, které podpoří správné zjištění, stanovení a zajištění úhrady daní včetně vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů. Od těchto opatření očekáváme nejen možnost českých správců doměřit daň, která by českými daňovými rezidenty nebyla odvedena, ale také zvýšení daňové disciplíny tuzemských daňových rezidentů do budoucna. Na základě dohody můžeme také dožádat informace, kterými disponují banky a jiné finanční instituce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP