(9.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zdali má někdo jiný návrh. Pan poslanec Kostřica. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo. Doporučuji přikázat tento návrh zahraničnímu výboru. Pardon - zdravotnímu výboru. Omlouvám se.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Ještě je tady jeden návrh pana poslance Soukupa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Chtěl bych doporučit právě pro diskusi, která tady proběhla, doporučení výboru pro bezpečnost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Ještě je tady jeden návrh pana poslance Šrámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Jenom pro ty, kteří smlouvu přesně nečetli. Chtěl bych jenom doplnit, že tato smlouva byla podepsána 4. dubna minulého roku, ale kvůli turbulentní politické situaci ji právě ratifikujeme až dnes. To je moje poznámka. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím, pane poslanče. Nyní přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích.

 

Budeme hlasovat o návrhu, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, kdo je pro. Zahajuji hlasování. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 47. Pro 146 (ze 168 přihlášených), proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kostřici o přikázání předloženého návrhu k projednání zdravotnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 48. Pro 81 (ze 167 přihlášených), proti 32. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu pana poslance Soukupa, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 49. Pro 10 (ze 168 přihlášených), proti 107. Návrh byl zamítnut. Na závěr tedy konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání pouze zahraničnímu výboru.

 

Než přistoupíme k projednávání dalšího bodu, mám tady další omluvy: poslance Michala Kučery, který se omlouvá z jednání schůze mezi 9. a 11. hodinou z důvodu návštěvy lékaře, dále zde mám omluvu pana poslance Josefa Kotta z dnešního jednání od 10 do 13 hodin z pracovních důvodů a dále zde mám prosbu o zrušení omluvy pana poslance Jiřího Koskuby, který se omlouval z jednání od 10.15.

Mám zde faktickou poznámku pana poslance Schwarze. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré dopoledne všem. Paní předsedající, členové vlády, kolegové a kolegyně, vím, že se to nedělá, přesto asi poruším etiku Sněmovny, ale chci vám říct, že náš kolega poslanec Vozka se dnešního dne dožívá 60 let. Já si ho hodně vážím. Vidíte, že si ani nevzal volno, že pracuje, a chtěl bych mu takhle popřát.

Takže hodně zdraví, štěstí a rodinných a pracovních úspěchů. (Potlesk napříč sálem.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím o klid, abychom mohli přistoupit k projednávání bodu

 

33.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé
/sněmovní tisk 132/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministr dopravy Antonín Prachař. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Paní předsedající, dámy a pánové, dobrý den. Dovolil bych si předložit návrh smlouvy o letecké dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a vládou Státu Izrael na straně druhé. Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií, jejími členskými státy a vládou Státu Izrael je po Maroku dalším reálným krokem v procesu vytváření společného evropsko-středomořského leteckého prostoru, který je realizován už od roku 2005 v souladu s vnější politikou Evropské unie.

Základním cílem je snaha o co nejširší zajištění rovných podmínek pro všechny letecké dopravce Evropské unie a partnerské země na přepravním trhu. Dohoda upravuje všechny významné oblasti v civilním letectví, jako například stanovení rozsahu přepravních práv, podmínky pro provozování letecké dopravy mezi smluvními stranami a spolupráci v oblasti provozní bezpečnosti a zejména ochrany letectví před protiprávními činy.

Text dohody je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky. Sjednání dohody nevyžaduje změnu v českém právním řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Foldyna.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Dobré dopoledne. Dámy a pánové, jedná se o standardní smlouvu, jak tady pan ministr přednesl. Myslím si, že všechny informace, které jsme chtěli slyšet, jsou ve zprávě pana ministra. Doporučuji postoupit tuto smlouvu do dalšího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zdali má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 50. Pro 123 (ze 165 přihlášených), proti nula. Konstatuji, že návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Dalším bodem k projednání je

 

34.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím
a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé
/sněmovní tisk 133/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministr dopravy Antonín Prachař. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP