(10.00 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Paní předsedající, dámy a pánové, ještě jednou hned za sebou. Stejně jako mé minulé vystoupení, týká se návrhu smlouvy o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Kanadou na straně druhé. Předkládaná Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím, jeho členskými státy a Kanadou je jedním z konkrétních výsledků naplňování vnější politiky EU v oblasti letectví. Tato dohoda byla podepsána v Bruselu dne 17. prosince 2009.

Cílem dohody je stanovení jednotných a liberálních pravidel pro provoz leteckých služeb mezi EU a Kanadou. Dohoda představuje významný krok směrem k otevření vzájemných trhů a investičních možností v letecké dopravě. Kromě toho jsou v dohodě řešeny další významné oblasti, jako například bezpečnost letectví, řízení letového provozu či ochrana životního prostředí. Lze očekávat, že dohoda přispěje k významnému rozvoji letecké dopravy mezi oběma stranami. Vzhledem k těmto atributům je dohoda považována z pohledu ČR za přínosnou.

Dohoda se předkládá PČR již podruhé, neboť její projednávání bylo v roce 2010 pozastaveno z důvodu tehdejší vízové politiky Kanady vůči ČR.

Sjednání dohody nevyžaduje změny v našem právním řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu PČR o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den, vážená paní předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Vše podstatné zde bylo opět řečeno. Jenom bych dodal jednu formálně procesní záležitost, že s účinností od 14. listopadu 2013 bylo ze strany Kanady upuštěno od vízové povinnosti pro občany ČR, a proto můžeme pokračovat v ratifikačním procesu této dohody.

A samozřejmě návrh na usnesení: Doporučuji ratifikovat Dohodu o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Dříve než zahájím hlasování, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se svými kartičkami přihlásili znovu. Děkuji.

 

Nyní tedy zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Kdo je pro? Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování číslo 51, pro 121 (ze 127 přihlášených), proti nikdo. Výsledek - návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo

 

54.
Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí
/sněmovní tisk 113/

Tento materiál uvede ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, Ministerstvo zdravotnictví předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky materiál Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, který je rámcovým souhrnem zakládajícím rozvoj veřejného zdraví v ČR a současně i nástrojem pro implementaci programu Světové zdravotnické organizace Zdraví 2020 v ČR. Národní strategii podpořila vláda ČR svým usnesením číslo 23 ze dne 8. ledna 2014. V souladu s tímto usnesením byl materiál dne 29. ledna předán oběma komorám Parlamentu České republiky pro zajištění podpory realizace.

Hlavním cílem národní strategie je zlepšit zdravotní stav populace a snižovat výskyt nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze předcházet. Hlavní vizí je rozvoj systému veřejného zdravotnictví, stabilizace systému nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Nezbytným předpokladem pro dosažení hlavních cílů a priorit národní strategie je zapojení jak všech složek státní správy, tak celé společnosti s důrazem na účast komunit i jedinců.

Národní strategie navazuje na dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví 21 podpořený vládou ČR v roce 2002 a je naplněním požadavku vlády na aktualizaci tohoto strategického dokumentu. Zdraví 21 zůstává i nadále plnohodnotným dokumentem, jehož aktualizované cíle budou naplňovány v implementačních dokumentech národní strategie. Tato strategie vychází z analýzy uvedeného dlouhodobého programu v letech 2003-2012, z koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví, která byla přijata Ministerstvem zdravotnictví v roce 2013, a z programu Světové zdravotnické organizace Zdraví 2020. Národní strategie bude dále rozpracována do jednotlivých implementačních dokumentů podle stanovených priorit zdravotního stavu obyvatelstva ČR. V jednotlivých implementačních dokumentech, které budou připraveny do 31. 12. 2015, budou blíže specifikovány dílčí cíle, odpovědnost, ukazatele a termíny plnění, včetně stanovení požadavku na finanční pokrytí.

V otázce financování národní strategie a navazujících dokumentů se předpokládá mj. i využití prostředků z evropských fondů. Existence národní strategie jako národního strategického dokumentu je předběžnou podmínkou pro využívání finančních prostředků z Evropského strukturálního a investičního fondu pro celé zdravotnictví v období 2014-2020.

Naplňování národní strategie a implementačních dokumentů na meziresortní úrovni bude zajišťovat a koordinovat Rada vlády pro zdraví a životní prostředí. V tomto ohledu již byl usnesením vlády č. 660 ze dne 21. srpna 2013 změněn statut této rady a národní strategie byla projednána na zasedání rady dne 11. prosince 2013.

Postup implementace programu Světové zdravotnické organizace Zdraví 2020 včetně priorit národní strategie byl projednán výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky, který mu vyjádřil podporu svým usnesením číslo 50 ze dne 26. listopadu 2013. Národní strategie byla rovněž představena výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu, který ve svém usnesení číslo 24 ze dne 5. března 2014 označil stabilizaci systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví za nezbytnou a rovněž vyzval vládu k podpoře realizace národní strategie a jejímu zohlednění při tvorbě státního rozpočtu. Materiál je tedy nyní předkládán Poslanecké sněmovně pro vyslovení podpory principům a prioritám národní strategie i pro vyslovení podpory samotné realizaci národní strategie.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP