(9.30 hodin)
(pokračuje Němeček)

V první fázi se předpokládá využití přeshraniční spolupráce především na ad hoc bázi dle aktuální potřeby. V dlouhodobější perspektivě by pak kraj mohl tuto spolupráci využít i systematičtěji.

Obě smluvní strany předpokládají vzájemnou reciprocitu přeshraniční spolupráce a její využívání v těch případech, kdy je to z časového hlediska s ohledem na rozmístění výjezdových základen zdravotnické záchranné služby a odpovídajících poskytovatelů akutní péče vhodné. Z tohoto důvodu se předpokládá, že realizace rámcové smlouvy nepřinese zvýšené nároky ani na státní rozpočet ani na finanční prostředky z veřejného zdravotního pojištění.

Rámcová smlouva spadá do kategorie takzvaných prezidentských smluv, proto je před ratifikací prezidentem republiky předkládána k vyslovení souhlasu oběma komorám Parlamentu České republiky. Sjednání této mezinárodní smlouvy je zahraničněpolitickou prioritou obou zemí, toto téma je pravidelně předmětem jednání vrcholných představitelů obou států a na regionální úrovni má tato forma spolupráce podporu.

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Šrámek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážená vládo, milé poslankyně, vážení kolegové, nebudu opakovat slova pana ministra, který tady zevrubně popsal celou smlouvu. Chci jen dodat, že smlouva je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství v Evropské unii a se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Doporučuji tedy Poslanecké sněmovně postoupit návrh do dalšího projednávání a přikázat tisk zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu - do které nemám žádnou přihlášku? Jsou tady dvě. Takže nejdřív pan poslanec Soukup a poté pan poslanec Heger.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb, to je logický projev dobrých sousedských vztahů. Někdy může být třeba výjezdová skupina záchranářů z Česka u úrazu na německé straně dřív než německá a naopak. Někdy zase mohou na té či oné straně hranice vzniknout situace, kdy bude třeba nasadit kapacity obou záchranných systémů. Je dobře, že taková spolupráce dostává právní rámec.

Já jsem si ale všiml v rámcové smlouvě určité disproporce, která by mohla způsobit problém při uzavírání konkrétních smluv mezi zdravotnickými záchrannými systémy obou partnerů. Na německé straně se má na plnění úkolů vedle zdravotní záchranné služby podílet také horská služba a speleologická služba. Tak je to doslova uvedeno v rámcové smlouvě. To je třeba v krušnohorských a šumavských oblastech velmi důležité. Běžné výjezdové skupiny saské nebo bavorské zdravotní záchranné služby by se k pacientům bez horských, respektive jeskynních záchranářů ani nedostaly. Na naší straně hranice je to v podstatě stejné. Nicméně za českou stranu je v rámcové smlouvě uvedena jako záchranářský subjekt jenom výjezdní skupina zdravotní záchranné služby. Nechci spekulovat o tom, že se na české horské a jeskynní záchranáře v rámcové smlouvě zapomnělo. Je to spíš o odlišném legislativním rámci v postavení jednotlivých českých a německých složek integrovaného záchranného systému. To je ale písnička pro jinou legislativní úpravu.

Předkladatelů rámcové smlouvy se ovšem přesto musím zeptat - jestli je to nutné prostřednictvím předsedajícího? Já myslím, že to nutné není. Mohou vůbec česká horská služba a speleologická služba zasahovat na německém území? Mohou na základě rámcové smlouvy uzavírat dohody se svými partnery na druhé straně hranice? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Mám zde faktickou poznámku, pan poslanec Plzák. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Plzák: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážení kolegové, kolegyně, já bych chtěl jenom k té horské službě. Vím, jak to je organizováno v našem Královéhradeckém kraji. A nevím, jestli zrovna ta horská služba musí být v té rámcové smlouvě zahrnuta taky. Jak víte, zřizovatelem rychlé záchranné služby je kraj. A kraj si konkrétně v našem kraji udělal dojezdové možnosti rychlé záchranné služby a zjistil, že třeba do těch horských oblastí není schopen, ani ten vrtulník tam za těch dvacet minut nedoletí. Tak je napadlo, že horskou službu zahrne do integrovaného záchranného systému a bude počítat ten dojezd. Jinak by se muselo zřizovat středisko rychlé záchranné služby za několik milionů v Peci pod Sněžkou, které by v podstatě mělo pro sebe vytížení v době lyžařské sezony, a pak by celkem asi si myslím moc práce přes léto nemělo. Nevím, jestli tohle musí být zahrnuto do smlouvy vzhledem k tomu, že kraj jako zřizovatel si to takhle organizuje. Jenom říkám, jak to v praxi je. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Ještě jedna faktická pana poslance Štětiny. Prosím pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážené dámy a pánové. Já skutečně vítám, že se tato vláda odhodlala k tomuto kroku, neboť o tuto přeshraniční spolupráci se snažíme minimálně dvacet let. A je skutečně dobře, že konečně jsme to dostali do takovéto fáze. Já bych jenom chtěl poprosit, abychom nesměšovali dvě věci: zdravotnickou záchrannou službu, pokud jde o tento zákon, to znamená zákon 374, a pokud jde o integrovaný systém. Já chápu, že další složky, které nejsou přímo zákonem vyjmenované, se musí podílet na tomto systému. Ale je skutečně věcí zdravotnické záchranné služby, tudíž Ministerstva zdravotnictví, aby tuto smlouvu uzavřelo. A čím dříve, tím lépe. Já děkuji panu ministrovi z tohoto místa. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Dále zde do rozpravy mám přihlášeného pana poslance Hegera a prosím, aby se připravil pan poslanec Kostřica. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, smlouva, kterou tady projednáváme, byla připravována myslím dohromady asi pěti ministry zdravotnictví. Já jsem měl tu čest ji podepsat a smlouva nyní čeká na ratifikaci. Já bych si dovolil jenom upozornit, že ta smlouva byla technicky velmi náročná, právě proto tak dlouho jednání trvala. Tam se projednávají takové věci jako umožnění přejíždění vozidel záchranné služby bez oznámení policii přes hranice v nezbytných případech, projednávají se tam věci jako transport léků včetně opiátů přes hranice v těchto případech, technikálie podobného ražení. A ta smlouva, jak už tady správně padlo, se týká výlučně záchranné služby, nikoliv horské služby, která je organizována pod integrovaným záchranným systémem jako vedlejší složka tohoto systému.

Na tuto smlouvu s Německou spolkovou republikou příhraniční kraje čekají a čekaly velmi netrpělivě. Měl jsem příležitost mluvit s našim velvyslancem v Německu. Amlouva je již v Německu ratifikována, čeká se na ratifikaci z naší strany a já si dovoluji poděkovat panu ministrovi zdravotnictví, že ji k ratifikaci předložil takhle rychle. Doufám, že projde hladce. O postavení horské služby, které je jistě velmi významné, můžeme mluvit při jiných příležitostech. Do tohoto zákona opravdu nepatří.

Já jenom upozorňuji, že je celá řada dalších věcí. Protože se jedná o smlouvu rámcovou, tak na ni budou navazovat smlouvy jednotlivých krajů s jednotlivými spolkovými zeměmi německými a celou řadu detailů je tam možno ještě upravit. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP