(9.20 hodin)
(pokračuje Mihola)

Potvrzuji jenom to, že cílem této úmluvy je ochrana lidského zdraví a životního prostředí v souvislosti s mezinárodním obchodem s určitými nebezpečnými chemickými látkami, které zde byly konkrétně vyjmenovány. Také to, že přijatá změna nebude mít žádný dopad na státní rozpočet, veřejnou správu nebo podnikatelský sektor a je v souladu s legislativou Evropské unie. Doporučuji dát souhlas k její ratifikaci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, tudíž končím obecnou rozpravu.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, má-li někdo jiný návrh. Není tomu tak. Nyní přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti?

Hlasování končím. Hlasování pořadové číslo 45, pro 135 (z přihlášených 154), proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Dalším bodem jednání je bod

 

31.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Basilejská úmluva o kontrole pohybu
nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování,
sjednaná v Basileji dne 22. března 1989, a změny přílohy IX této úmluvy,
přijaté v Ženevě dne 10. května 2013
/sněmovní tisk 122/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, tak tohle by už mělo být jazykově méně pestré.

Dovolte mi tedy představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s již zmiňovanou ratifikací Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a změn přílohy IX této úmluvy. Česká republika převzala závazky smluvní strany Basilejské úmluvy jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky s účinností od 1. ledna 1993.

Jedenácté zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy přijalo rozhodnutí o zařazení dvou nových položek do přílohy IX úmluvy, a to frakcí po zpracování nápojových obalů a odpadů vznikajících při výrobě štítků. Nové položky jsou již součástí platné legislativy Evropské unie, a vzhledem k tomu, že toto nařízení je v České republice přímo použitelné, nebudou mít změny přílohy IX Basilejské úmluvy dopady na právo České republiky ani na státní rozpočet, veřejnou správu ani na podnikatelský sektor.

Součástí vládního návrhu na přijetí změn přílohy IX Basilejské úmluvy je také návrh na dodatečnou ratifikaci Basilejské úmluvy, původně schválené jako smlouvy vládní. Důvodem tohoto kroku je pouze formálněprávní sladění procesu sjednání této úmluvy s platnými ustanoveními Ústavy České republiky, která v současné době u takovéto mezinárodní smlouvy vyžaduje souhlas Parlamentu České republiky a následnou ratifikaci prezidentem republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Rais.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den všem. Tak jako v předcházejících případech řekl pan ministr vše podstatné, co jsem tady měl nachystané, takže mi nezbývá než doporučit Sněmovně, abychom souhlasili s ratifikací Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, sjednané v Basileji dne 22. března 1989. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tudíž ji končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, má-li někdo jiný návrh. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Kdo je pro? Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 46. Pro 130 (z přihlášených 156), proti nikdo. Výsledek hlasování - návrh byl přijat. Konstatují, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Nyní přistoupíme k projednání bodu

 

22.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou
a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti
zdravotnické záchranné služby podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013
/sněmovní tisk 101/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, nejprve bych se chtěl preventivně omluvit za jistou hlasovou indispozici. Jenom chci připomenout, že nebyla způsobena prohýřenou nocí, ale infektem horních cest dýchacích.

Dovolte, abych vám představil vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná dne 4. dubna 2013 v Plzni - dále jen rámcová smlouva.

Tento vládní návrh byl některými orgány Parlamentu České republiky projednán již v roce 2013, ale vzhledem k rozpuštění Poslanecké sněmovny nebyl ratifikační proces dokončen. Z tohoto důvodu byl vládní návrh Parlamentu České republiky opětovně předložen k projednání v letošním roce. Stručně si vám tedy dovolím tuto mezinárodní smlouvu připomenout.

Rámcová smlouva je první mezinárodní smlouvou, která umožňuje zásah výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby jednoho státu na území druhého státu, kterou Česká republika sjednala. Dosud je přeshraniční spolupráce, která zahrnuje i zdravotnickou záchrannou službu jako součást integrovaného záchranného systému, upravena pouze pro případ pomoci při mimořádných událostech a katastrofách. Základním motivem pro navázání přeshraniční spolupráce v této oblasti je především časové hledisko dostupnosti přednemocniční neodkladné péče v příhraničním území.

S ohledem na vnitrostátní rozdělení kompetencí v oblasti zdravotnické záchranné služby v obou státech - v České republice mají zákonnou odpovědnost za její zajištění a organizaci kraje v rámci své samostatné působnosti, ve Spolkové republice jsou odpovědná státní ministerstva vnitra jednotlivých svobodných států - je předkládána mezinárodní smlouva koncipovaná jako rámcová, která vymezuje základní právní rámec pro přeshraniční spolupráci, umožňuje určité výjimky ze stávající vnitrostátní právní úpravy a ponechává prostor pro konkretizaci pravidel a podmínek této spolupráce v jednotlivých příhraničních oblastech na domluvě oprávněných subjektů odpovědných za zajištění zdravotnické záchranné služby, to je v České republice Libereckého, Ústeckého, Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje, ve Spolkové republice státních ministerstev vnitra spolkových zemí Saska a Bavorska. Využití a faktické naplnění přeshraniční spolupráce v této oblasti tak bude na rozhodnutí dotčených krajů a předpokládá uzavření samostatných ujednání o přeshraniční spolupráci. Kraje budou moci využít přeshraniční spolupráci pro zajištění nepřetržité dostupnosti přednemocniční neodkladné péče, zejména v řídce osídlených a z české strany obtížně dostupných příhraničních oblastech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP