(9.10 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Další návrh, o kterém budeme hlasovat, je zařazení bodu číslo 37 na program Sněmovny 28. 3. jako první jednací bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování číslo 43, kdy pro je 97 (ze 143) přihlášených, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Tímto bych vás ještě chtěla informovat o tom, že odpoledne projednáme bod 58, což jsou ústní interpelace. Připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možné podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

Dále tady mám ještě upřesnění omluvy pana ministra Jurečky, který se omlouvá i z odpoledního jednání z pracovních důvodů.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

 

26.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské
úmluvy o perzistentních organických polutantech
/sněmovní tisk 109/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, ujměte se slova. (V sále je silný ruch.)

Než se ujmete slova, pane ministře, poprosím kolegy, aby se ztišili... Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, je pro mě čest začínat dnešní jednací den tak záživným tématem, jako jsou perzistentní organické polutanty. (Oživení v sále.)

Dovolte mi tedy představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Česká republika je smluvní stranou úmluvy od 17. května 2004.

Šesté zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy, konané ve dnech 28. dubna až 10. května minulého roku v Ženevě, přijalo rozhodnutí o zařazení nové látky - to jsem se tedy včera večer učil několik minut - hexabromcyklododekanu a jeho izomerů do přílohy A Stockholmské úmluvy. Rozhodnutí zároveň obsahuje možnost registrace zvláštní výjimky pro výrobu a použití této látky v expandovaném a extrudovaném polystyrenu v budovách.

Příloha A Stockholmské úmluvy zahrnuje látky určené k celkovému vyloučení či odstranění z výroby, použití, dovozu a vývozu. Po vstupu změny přílohy A v platnost bude úmluva upravovat nakládání celkem 23 chemických látek.

V roce 2011 byla tato látka zařazena do přílohy XIV evropského nařízení REACH a od srpna 2015 bude její používání, výroba a uvádění na trh podléhat takzvané autorizaci podle nařízení REACH.

Podle Stockholmské úmluvy bude pro Evropskou unii a její členské státy možné do tohoto data registrovat výjimku z přijaté změny přílohy A týkající se této látky, aby nedošlo k rozporu mezi povinnostmi vyplývajícím z této změny a legislativy Evropské unie. V České republice se HBCDD - to je ta látka, kterou jsem nebyl schopen vyslovit - vyrábí a používá jako aditivní zpomalovač hoření v izolačních materiálech ve stavebnictví. Česká republika bude tedy registrovat zvláštní výjimku v souladu s rozhodnutím konference a v souladu s legislativou Evropské unie. Úkol zajistit registraci výjimky České republiky k přijaté změně přílohy A je stanoven v usnesení vlády přijatém 8. ledna 2014.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Robert Böhnisch. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, paní místopředsedkyně. Pamětníci v této Sněmovně si jistě vzpomenou, že touto látkou, tedy hexabromcyklododekanem, jsme se již zabývali v souvislosti s úpravou úmluvy REACH, nyní se nám tato látka, tento zpomalovač hoření, vrací v podobě zařazení do přílohy A Stockholmské úmluvy.

Pan ministr řekl vše podstatné jak o procesu zařazování této látky na seznam, tak o podstatě této látky. Dodám jen, že co se týká Senátu, výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR tento návrh již projednal a vyslovil souhlas. I já navrhuji postoupit tisk do druhého čtení a přikázat jej zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování číslo 44. Pro 131 poslanců (z přihlášených 152), proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Další bod, kterému se budeme věnovat, je bod číslo

 

30.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu
předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy
v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013
/sněmovní tisk 121/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pokračuji ve svém bloku jazykolamů, což za chvilku, myslím, oceníte.

Dovolte mi tedy představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu. Česká republika je smluvní stranou úmluvy od 24. února 2004.

Šesté zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, konané ve dnech 28. dubna až 10. května loňského roku, přijalo rozhodnutí o rozšíření přílohy III této úmluvy o čtyři nebezpečné chemické látky, a to pesticid azinfos-methyl a tři průmyslové chemické látky: komerční pentabromdifenylether, komerční oktabromdifenylether a perfluoroktansulfonovou kyselinu a její deriváty. (Potlesk.)

Zařazením této látky do přílohy III se na ně bude vztahovat postup předchozího souhlasu, což v praxi znamená, že pověřený orgán dovážejícího státu uděluje souhlas s dovozem nebezpečné látky ještě před jeho uskutečněním.

Nakládání s látkami nově zařazenými do přílohy III je již řešeno v nařízení Evropského parlamentu a Rady o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek a nařízení Komise, takže změna přílohy III nebude mít žádný dopad na právo České republiky ani na státní rozpočet, státní správu a podnikatelský sektor. Zařazení nových látek do přílohy III přispěje k vyšší ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Rotterdamská úmluva je smlouvou prezidentské kategorie. Aby změna její přílohy III byla platná také pro Českou republiku, je k tomu zapotřebí souhlasu Parlamentu ČR a následné ratifikace prezidentem republiky.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Jiří Mihola. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Pan ministr tady řekl všechno podstatné ke změně přílohy III Rotterdamské úmluvy od fakt, dat až po samotné látky, za což mu děkuji. Pracně jsem to trénoval v lavici, říkal jsem si, že si na tom zlomím jazyk, on to zvládl bravurně, takže to nemusím opakovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP