(11.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Za druhé. Pokud se podíváme na to reálné číslo 71 mld. na příští rok, tak říkám, že ho není třeba zvyšovat. Možná řádově v jednotkách miliard na opravy, možná o něco posílit přípravu. Reálně se víc prostavět nedá. Nemá cenu říkat, proč jsme nedali víc národních zdrojů, když můžeme čerpat příští rok desítky miliard evropských peněz a je to na ty priority, které jsme chtěli sami realizovat, a na stavby, na kterých je velká shoda.

Já bych chtěl požádat budoucího ministra dopravy, ať to bude kdokoliv, aby s materiálem, který už vláda schválila, sektorová strategie, stejně přišel do hospodářského výboru. Je to naprosto klíčový dokument na příštích sedm let. Tím, že ho vláda projednávala v období, kdy neexistovala Poslanecká sněmovna, tak možná bylo hladší projednání ve vládě. Ale mnohem lépe by se s ním pracovalo všem politickým reprezentacím, pokud na něm bude např. shoda v hospodářském výboru, příp. na plénu Poslanecké sněmovny. Protože se asi mnozí shodujeme na tom, že příprava a realizace dopravních staveb se nemohou měnit s výměnou vlády, protože bychom nepostavili nikdy nic. Od začátku přípravy po střižení pásky uplyne někdy osm, když to jde rychle, někdy deset, někdy více let, a to jsou minimálně tři vlády, mnohdy mnohem více.

Bohužel budeme hlasovat najednou o rozpočtu 2014, 2015, 2016, ale chci říct, že pro nás je důležitý spíš rok 2014 a budoucí vláda určitě přijde minimálně v návrhu rozpočtu na 2015 s jinými výdajovými rámci pro infrastrukturní stavby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Do rozpravy je dále přihlášen pan poslanec František Laudát. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, budu velice stručný. Pan ministr se diví, já se nedivím. Před chvilkou jste byli svědky toho, jak se odklonily šmahem peníze z vědy a výzkumu. Takže předpokládám, nebyl jsem u toho, že stejným způsobem se kdysi odklonily peníze z vlastních zdrojů z financování. Samozřejmě to, že se spoléháme a začínáme být notoricky závislí nejen v této oblasti, zda dostaneme peníze z Bruselu, či nedostaneme, je pro ten obor smrtelné a nebezpečné.

A to, co říkal Zbyněk Stanjura... Samozřejmě zase musím upozornit, že i hospodářský výbor k tomu přistupoval tak, že až nastoupí vláda s mandátem, že se k některým věcem vrátíme. A samozřejmě vláda má plné právo potom korigovat priority. A ono samo... Kdo víte, jak zoufale probíhá veřejnoprávní projednání a příprava staveb v České republice, tak i kdybychom nechtěli, tak se k tomu stejně budeme v průběhu roku vracet.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi. Ptám se, kdo další do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné a požádám pana zpravodaje, aby nás odkázal na usnesení hospodářského výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Žádné nové návrhy k tomuto bodu nezazněly, takže vás odkazuji na usnesení hospodářského výboru, který doporučuje přijmout usnesení jak rozpočtu, tak střednědobých výhledů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a rozhodneme tak v dalším hlasování. Já vás nejdřív všechny odhlásím, protože se změnil počet lidí ve sněmovně. Požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu usnesení, které předložil hospodářský výbor, rozhodneme v hlasování číslo 132, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 132, z přítomných 149 pro 134, proti 3. Usnesení bylo schváleno.

 

Děkuji panu ministrovi dopravy... Ještě požádal o slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Zdeněk Žák Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já vám děkuji za schválení a za podporu tohoto návrhu. Pro rok 2014 máme tímto aktem schválení vytvořen solidní rámec pro to, abychom uspěli v obou dvou základních aspektech našich priorit, tj. připravit a budovat dostatečný počet staveb, které jsou v českém národním zájmu, a zároveň vyčerpat co nejvíce peněz. Proto bych chtěl v tomto pro náš resort zřejmě posledním hlasování ukázat, že tady není taková kontradikce, jak skepticky prohlásil pan poslanec Stanjura. Obě priority se dají sladit, když nebudeme tolik válčit a budeme se o trochu více chovat profesionálně. Takže i s tímto ohledem mi dovolte přání pěkných Vánoc a všeho nejlepšího v novém roce. Děkuji za schválení rozpočtu SFDI.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Končím bod číslo 37.

 

Dřív než budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, vás informuji, že vám byl na stůl rozdán materiál o ústních interpelacích. Chtěl jsem oznámit, že budou přímo interpelace na ministry, ale kolega Stanislav Berkovec se rozhodl, že interpelaci na ministra životního prostředí udělá písemně, aby měl lepší podklady, takže dnešní den 14.30 interpelace nebudou, protože není žádná platná přihláška.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

38.
Dotační programy zemědělství pro rok 2014 poskytované podle § 2 a § 2d
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 35/

Tento materiál uvede ministr zemědělství v demisi Miroslav Toman. Ještě než se ujme slova, zkontroluji, jestli je zde pan kolega Velebný, který je zpravodajem. Pane ministře, prosím máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás v krátkosti seznámil s dotačními programy zemědělství pro rok 2014 poskytovanými podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb, o zemědělství.

Dotační programy na rok 2014 vycházejí z výše citovaného zákona, zákona o zemědělství, který stanoví, že stát přispívá k udržování výrobního potenciálu v zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že provádí opatření v rámci programů určených k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů.

Předkládaný materiál obsahuje dotační programy pro rok 2014, jejichž účel včetně rozsahu finančních prostředků podle § 2d odst. 1 zákona o zemědělství schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky současně se státním rozpočtem. Dotační programy na rok 2014 navazují na již osvědčené programy, které byly založeny předešlými vládami. Tyto programy byly analyzovány a byly shledány efektivními.

Dotační programy jsou podle § 2d odst. 2 výše uvedeného zákona prováděny ministrem zemědělství a jsou administrovány na základě jím vydaných zásad. Programy jsou vysloveně účelové, slouží k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. V předloženém návrhu výše přidělených prostředků je preferována živočišná výroba. Důvodem je snaha bránit nepříznivému vývoji v některých odvětvích živočišné výroby, jež je nezbytná pro zachování zaměstnanosti na venkově.

V souladu se zněním § 2d odst. 1 zákona o zemědělství je u každého programu uveden účel a navrhovaný rozsah finančních prostředků. Dále je uvedena forma dotace a zdůvodnění podpory. Návrh finančních prostředků určených na dotační programy pro rok 2014 je státním rozpočtem stanoven ve výši 1 531 303 tis. korun.

Dotační programy předkládané podle § 2 a § 2d zákona o zemědělství neodporují mezinárodním dohodám a smlouvám, kterými je Česká republika vázána. Podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a přiznávání dotací budou upraveny zásadami Ministerstva zemědělství v souladu s § 2d odst. 2 zákona o zemědělství.

Návrh dotačních programů v zemědělství pro rok 2014 byl dne 13. listopadu 2013 schválen vládou České republiky. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny projednal návrh dotačních programů dne 11. prosince tohoto roku na své druhé schůzi, přičemž doporučil svým usnesením číslo 7 Poslanecké sněmovně tento dokument schválit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP