(11.40 hodin)
(pokračuje Toman)

Závěrem mi dovolte konstatovat, že návrh rozpočtu dotačních programů zemědělství pro rok 2014 odpovídá možnostem rozpočtu kapitoly ministerstva, přičemž se snaží zachovat kontinuitu s předešlými roky.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o schválení materiálu Dotační programy zemědělství pro rok 2014 poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, ve znění doporučeném zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi a konstatuji, že tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení je k dispozici jako sněmovní tisk 35/1. Žádám tedy zpravodaje výboru pana poslance Velebného, aby nás seznámil s usnesením výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že vás pan ministr podrobně seznámil s tímto sněmovním tiskem číslo 35, tak vás seznámím pouze s usnesením zemědělského výboru ze 2. schůze č. 7.

K Dotačním programům zemědělství pro rok 2014 poskytovaným podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, jak jsem konstatoval, sněmovní tisk 35, zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově prvního náměstka ministra zemědělství Stanislava Kozáka a zpravodajské zprávě poslance Ladislava Velebného a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby Dotační programy zemědělství pro rok 2014 poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 35, po obecné a podrobné rozpravě schválila.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Petra Bendla. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já to už nechci hrotit, protože už jsem to tu říkal několikrát, jen zopakuji: Prioritou tohoto materiálu je místo toho, abyste pomohli zemědělcům řešit problematiky, které souvisejí se suchem, podporujete několikanásobně vyšší výdaje do oblasti poradenství. S tím není možné souhlasit. Dáváte 70 milionů do poradenství a 20 milionů na kapkové závlahy a podobně. Prostě rezignujete na řešení problematiky, která trápí zemědělce. Nic víc se k tomu říct nedá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Kdo dál se hlásí do rozpravy? Nevidím nikoho, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Nemám do ní žádnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Není tomu tak. Požádám tedy zpravodaje, aby se přihlásil k návrhu na usnesení, který přednesl ve všeobecné rozpravě. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Ještě jednou děkuji, pane předsedající. Pouze se přihlásím k tomu usnesení, jak jsem navrhl v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Usnesení bylo uvedeno, rozhodneme o něm hlasováním číslo 133, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh usnesení k dotačním programům zemědělství pro rok 2014. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 133 z přítomných 169 pro 133, proti 9, návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 38.

 

Pokračovat podle pořadu budeme bodem číslo

 

42.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody

Žádostí Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody se zabýval mandátový a imunitní výbor dne 3. 12. a 16. 12. t. r. Jednání výboru bylo přerušeno. V této souvislosti se obrátila na předsedu Poslanecké sněmovny předsedkyně mandátového a imunitního výboru paní poslankyně Miroslava Němcová se žádostí o přerušení projednávání tohoto bodu.

Vzhledem k tomu, že musí dojít k usnesení, navrhnu tedy, aby tento bod byl usnesením Poslanecké sněmovny přerušen, pokud nenavrhne předsedkyně mandátového a imunitního výboru nic jiného. Není tomu tak.

 

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna přerušuje projednávání bodu žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody a odročuji je do doby projednání mandátovým a imunitním výborem."

Rozhodneme o tom hlasováním číslo 134, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 34 z přítomných 175 pro 155, proti 1, návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno, bod je tedy přerušen. Vyčkáme na rozhodnutí mandátového a imunitního výboru.

 

V tuto chvíli jsou před námi dva nově zařazené body. Vzhledem k tomu, že jsme je koncipovali na 12. hodinu, zeptám se - jde o návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny a návrh na vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací, jestli pan předseda volební komise je připraven. Je.

 

Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka a otevírám bod číslo

 

49.
Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji a hlásím, že skutečně připraveni jsme. Připravena je hlavně technicky ona volba. Dříve než k ní přistoupíme, bych měl zrekapitulovat, jaké Poslanecká sněmovna obdržela návrhy na ony předsedy, a připomenu, že oba materiály jste, vážené kolegyně a vážení kolegové, dostali na své stoly a měli byste je mít před sebou.

Konstatuji tedy, že volební komise na své 5. schůzi dne 16. prosince projednala návrhy poslaneckých klubů na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny a také vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací.

Co se týká předsedů stálých komisí je to usnesení č. 24. Rychlá tedy rekapitulace:

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny - nominace Radka Maxová, ANO.

Komise pro kontrolu činnosti BIS - nominace Marek Benda, ODS.

Komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů - Václav Klučka, ČSSD.

Komise pro kontrolu činnosti NBÚ - Adam Rykala, ČSSD.

Komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství - Bohuslav Chalupa, ANO 2011.

A konečně stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu atd. atd. - Daniel Korte, TOP 09.

Nyní vás poprosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k těmto navrženým předsedům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Pane předsedo, otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

Přerušuji bod číslo 49 a zahajuji bod číslo

 

50.
Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu
do meziparlamentních organizací

Žádám pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nám tento bod uvedl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP