Čtvrtek 19. prosince 2013, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

38.
Dotační programy zemědělství pro rok 2014 poskytované podle § 2 a § 2d
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 35/

Tento materiál uvede ministr zemědělství v demisi Miroslav Toman. Ještě než se ujme slova, zkontroluji, jestli je zde pan kolega Velebný, který je zpravodajem. Pane ministře, prosím máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás v krátkosti seznámil s dotačními programy zemědělství pro rok 2014 poskytovanými podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb, o zemědělství.

Dotační programy na rok 2014 vycházejí z výše citovaného zákona, zákona o zemědělství, který stanoví, že stát přispívá k udržování výrobního potenciálu v zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že provádí opatření v rámci programů určených k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů.

Předkládaný materiál obsahuje dotační programy pro rok 2014, jejichž účel včetně rozsahu finančních prostředků podle § 2d odst. 1 zákona o zemědělství schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky současně se státním rozpočtem. Dotační programy na rok 2014 navazují na již osvědčené programy, které byly založeny předešlými vládami. Tyto programy byly analyzovány a byly shledány efektivními.

Dotační programy jsou podle § 2d odst. 2 výše uvedeného zákona prováděny ministrem zemědělství a jsou administrovány na základě jím vydaných zásad. Programy jsou vysloveně účelové, slouží k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. V předloženém návrhu výše přidělených prostředků je preferována živočišná výroba. Důvodem je snaha bránit nepříznivému vývoji v některých odvětvích živočišné výroby, jež je nezbytná pro zachování zaměstnanosti na venkově.

V souladu se zněním § 2d odst. 1 zákona o zemědělství je u každého programu uveden účel a navrhovaný rozsah finančních prostředků. Dále je uvedena forma dotace a zdůvodnění podpory. Návrh finančních prostředků určených na dotační programy pro rok 2014 je státním rozpočtem stanoven ve výši 1 531 303 tis. korun.

Dotační programy předkládané podle § 2 a § 2d zákona o zemědělství neodporují mezinárodním dohodám a smlouvám, kterými je Česká republika vázána. Podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a přiznávání dotací budou upraveny zásadami Ministerstva zemědělství v souladu s § 2d odst. 2 zákona o zemědělství.

Návrh dotačních programů v zemědělství pro rok 2014 byl dne 13. listopadu 2013 schválen vládou České republiky. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny projednal návrh dotačních programů dne 11. prosince tohoto roku na své druhé schůzi, přičemž doporučil svým usnesením číslo 7 Poslanecké sněmovně tento dokument schválit.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že návrh rozpočtu dotačních programů zemědělství pro rok 2014 odpovídá možnostem rozpočtu kapitoly ministerstva, přičemž se snaží zachovat kontinuitu s předešlými roky.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o schválení materiálu Dotační programy zemědělství pro rok 2014 poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, ve znění doporučeném zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi a konstatuji, že tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení je k dispozici jako sněmovní tisk 35/1. Žádám tedy zpravodaje výboru pana poslance Velebného, aby nás seznámil s usnesením výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že vás pan ministr podrobně seznámil s tímto sněmovním tiskem číslo 35, tak vás seznámím pouze s usnesením zemědělského výboru ze 2. schůze č. 7.

K Dotačním programům zemědělství pro rok 2014 poskytovaným podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, jak jsem konstatoval, sněmovní tisk 35, zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově prvního náměstka ministra zemědělství Stanislava Kozáka a zpravodajské zprávě poslance Ladislava Velebného a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby Dotační programy zemědělství pro rok 2014 poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 35, po obecné a podrobné rozpravě schválila.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Petra Bendla. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já to už nechci hrotit, protože už jsem to tu říkal několikrát, jen zopakuji: Prioritou tohoto materiálu je místo toho, abyste pomohli zemědělcům řešit problematiky, které souvisejí se suchem, podporujete několikanásobně vyšší výdaje do oblasti poradenství. S tím není možné souhlasit. Dáváte 70 milionů do poradenství a 20 milionů na kapkové závlahy a podobně. Prostě rezignujete na řešení problematiky, která trápí zemědělce. Nic víc se k tomu říct nedá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Kdo dál se hlásí do rozpravy? Nevidím nikoho, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Nemám do ní žádnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Není tomu tak. Požádám tedy zpravodaje, aby se přihlásil k návrhu na usnesení, který přednesl ve všeobecné rozpravě. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Ještě jednou děkuji, pane předsedající. Pouze se přihlásím k tomu usnesení, jak jsem navrhl v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Usnesení bylo uvedeno, rozhodneme o něm hlasováním číslo 133, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh usnesení k dotačním programům zemědělství pro rok 2014. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 133 z přítomných 169 pro 133, proti 9, návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 38.

 

Pokračovat podle pořadu budeme bodem číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP