(11.10 hodin)

 

Ministr pro místní rozvoj ČR František Lukl Děkuji, pane předsedo. Milé dámy a pánové, děkuji za podporu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení pro příští rok a chci vám popřát krásné svátky vánoční. Nechť je strávíte s těmi, kteří jsou pro vás inspirací, kteří povznášejí vaše duše a konejší vaše tělo. A samozřejmě pro příští rok hodně zdraví a také hodně lidí se zdravým rozumem kolem vás. Ať se vám daří a děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkujeme panu ministrovi. Končím bod číslo 36. Pokračovat budeme podle schváleného pořadu schůze... Ještě pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že jsme projednávání rozpočtu zvládli asi rychleji, než jsme všichni předpokládali, a v pondělí uplynula lhůta na podávání návrhů na předsedy stálých delegací a stálých komisí, tak si dovoluji podat návrh, abychom ještě na dnešní schůzi zařadili dva body: volba předsedů stálých komisí a volba předsedů stálých delegací.

Jsem si samozřejmě vědom, že už uplynula půlhodina od začátku schůze a pořad schůze byl schválen, nicméně podle usnesení Poslanecké sněmovny z roku 2003, konkrétně usnesení č. 755, je možno, pokud s tím Sněmovna vyjádří souhlas, měnit pořad i v průběhu jednání. Takže tento návrh dávám, a pokud by byla vůle provést dnes volbu předsedů komisí a delegací, tak bychom to mohli uskutečnit. Informace od předsedy volební komise je taková, že jsou schopni tohle zrealizovat, pokud bychom tyto body zařadili na 12. hodinu. Tak tedy zní můj návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vypořádáme se s ním podle jednacího řádu.

Tedy nejdřív se zeptám Sněmovny, jestli souhlasí, abychom mimo vyhrazený čas rozhodli o změně pořadu schůze, a to v hlasování číslo 130, které jsem právě zahájil.

Kdo souhlasí se změnou pořadu schůze? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 130. Z přítomných 170 pro 110. Souhlas jsme tedy dostali.

 

Můžeme se zabývat návrhem kolegy Romana Sklenáka, že bychom na 12. hodinu zařadili body potvrzení předsedů stálých komisí a stálých delegací. Ano? (Poslanec Sklenák mimo mikrofon k předsedovi Filipovi: Ne potvrzení, ale volba.) Ano, volba předsedů stálých delegací a komisí Poslanecké sněmovny.

Rozhodneme v hlasování 131. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 131. Z přítomných 171 poslance pro 123, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Změnili jsme tedy pořad naší schůze, ale to nemění nic na pořadí, které máme nyní, a je to bod číslo

 

37.
Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014
a střednědobý výhled na roky 2015 a 2016
/sněmovní tisk 9/

Z pověření vlády tento materiál uvede ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák. Žádám pana ministra, aby se ujal slova. Kontroluji, jestli je zde přítomen zpravodaj. Je, je to v pořádku. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Zdeněk Žák Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, rozpočet a střednědobý výhled Státního fondu dopravní infrastruktury, dále jen SFDI, v letech 2014 až 2016 vychází z finančních rámců stanovených vládou ČR pro rok 2014 a střednědobý výhled pro roky 2015 až 2016. Pro roky 2014 byly finanční rámce pro SFDI dodatečně navýšeny vládou ČR o cca 5 mld. korun na zahájení čerpání prostředků z druhého programovacího období OPD II. Tento krok, jehož výsledkem je návrh rozpočtu SFDI ve výši 71,1 mld. korun pro rok 2014, je nezbytně nutným, ale nikoliv postačujícím pro dočerpání stávajícího OPD, operačního programu Doprava, a zahájení čerpání v rámci nové finanční perspektivy. Rozpočet tak především reaguje na závazky státu vyplývající z potřeb výstavby dopravní infrastruktury s cílem v maximální možné míře dočerpat prostředky z operačního programu Doprava 2007 až 2013 a zároveň připravit rozpočet prvního roku nové finanční perspektivy, tj. nástroje CEF a OP Doprava na období 2014 až 2020.

Z hlediska rozpočtu 2014, resp. střednědobého výhledu pro období do konce roku 2016, lze za zásadní považovat následující skutečnosti - aspoň velice stručně.

Za prvé. Základní výdajový rámec v roce 2014 je dostačující na řádné pokračování OPD I. Předpokládá nicméně převod účelové dotace na spolufinancování z roku 2013 na rok 2014 ve výši 2,3 mld. korun.

Za druhé. Pro bezpečné dočerpání prostředků OPD I je nutné navýšit finanční zdroje pro dofinancování akcí v roce 2015, kdy rámec rozpočtu SFDI bez zapojení zdrojů OPD činí v rozporu s vládou schválenou dopravní politikou ČR pouze 37 mld. korun ročně v letech 2015 a 2016. Dopravní politika stanovuje roční minimum na 43 mld. korun. Takže tím velmi vážným sdělením je, že rozpočtový výhled je pro roky 2015 a 2016 z tohoto pohledu nereálný a musí být nutně aktualizován. Lze tak říci, že současný návrh rozpočtu pro rok 2014 v oblasti financování OPD I nemá pokračování v letech 2015 a 2016.

Za třetí. V letech 2015 a 2016 považujeme za naprosto nezbytné navýšení národních zdrojů celkem o 11,6 mld. korun pro rok 2015 a pro rok 2016 o 5,6 mld. korun, a to jako minimální pro samotnou elementární schopnost dočerpání OPD I. Zdůrazňuji opravdu velmi vážně - pro samotné financování OPD I. To znamená bez jakýchkoliv národních staveb a národních priorit. Tato potřeba byla vyvolána rovněž dodatečným navýšením prostředků ve výši 5 mld. korun na zahájení čerpání prostředků OPD II, což generuje nutnost navýšit financování i v roce 2015 a 2016 na pokračování realizace projektů zahájených v roce 2014. S ohledem na zajištění plynulého čerpání prostředků OPD II a CEF je nutné navýšit rozpočet SFDI na rok 2015 o dalších minimálně 5 mld. korun a rovněž pro rok 2016 o dalších minimálně 5 mld. korun. (V sále je hlučno.)

Státní fond dopravní infrastruktury považuje za nereálná směrná čísla Ministerstva financí pro jednotlivé daňové a nedaňové příjmy SFDI, u kterých predikujeme jejich -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás přeruším a požádám kolegy o klid. Pokud máte nějaké osobní potřeby řešit doplněné body, prosím, přesuňte je do předsálí a nechte pana ministra vysvětlit rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Prosím, pokračujte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP