Čtvrtek 19. prosince 2013, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

37.
Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014
a střednědobý výhled na roky 2015 a 2016
/sněmovní tisk 9/

Z pověření vlády tento materiál uvede ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák. Žádám pana ministra, aby se ujal slova. Kontroluji, jestli je zde přítomen zpravodaj. Je, je to v pořádku. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Zdeněk Žák Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, rozpočet a střednědobý výhled Státního fondu dopravní infrastruktury, dále jen SFDI, v letech 2014 až 2016 vychází z finančních rámců stanovených vládou ČR pro rok 2014 a střednědobý výhled pro roky 2015 až 2016. Pro roky 2014 byly finanční rámce pro SFDI dodatečně navýšeny vládou ČR o cca 5 mld. korun na zahájení čerpání prostředků z druhého programovacího období OPD II. Tento krok, jehož výsledkem je návrh rozpočtu SFDI ve výši 71,1 mld. korun pro rok 2014, je nezbytně nutným, ale nikoliv postačujícím pro dočerpání stávajícího OPD, operačního programu Doprava, a zahájení čerpání v rámci nové finanční perspektivy. Rozpočet tak především reaguje na závazky státu vyplývající z potřeb výstavby dopravní infrastruktury s cílem v maximální možné míře dočerpat prostředky z operačního programu Doprava 2007 až 2013 a zároveň připravit rozpočet prvního roku nové finanční perspektivy, tj. nástroje CEF a OP Doprava na období 2014 až 2020.

Z hlediska rozpočtu 2014, resp. střednědobého výhledu pro období do konce roku 2016, lze za zásadní považovat následující skutečnosti - aspoň velice stručně.

Za prvé. Základní výdajový rámec v roce 2014 je dostačující na řádné pokračování OPD I. Předpokládá nicméně převod účelové dotace na spolufinancování z roku 2013 na rok 2014 ve výši 2,3 mld. korun.

Za druhé. Pro bezpečné dočerpání prostředků OPD I je nutné navýšit finanční zdroje pro dofinancování akcí v roce 2015, kdy rámec rozpočtu SFDI bez zapojení zdrojů OPD činí v rozporu s vládou schválenou dopravní politikou ČR pouze 37 mld. korun ročně v letech 2015 a 2016. Dopravní politika stanovuje roční minimum na 43 mld. korun. Takže tím velmi vážným sdělením je, že rozpočtový výhled je pro roky 2015 a 2016 z tohoto pohledu nereálný a musí být nutně aktualizován. Lze tak říci, že současný návrh rozpočtu pro rok 2014 v oblasti financování OPD I nemá pokračování v letech 2015 a 2016.

Za třetí. V letech 2015 a 2016 považujeme za naprosto nezbytné navýšení národních zdrojů celkem o 11,6 mld. korun pro rok 2015 a pro rok 2016 o 5,6 mld. korun, a to jako minimální pro samotnou elementární schopnost dočerpání OPD I. Zdůrazňuji opravdu velmi vážně - pro samotné financování OPD I. To znamená bez jakýchkoliv národních staveb a národních priorit. Tato potřeba byla vyvolána rovněž dodatečným navýšením prostředků ve výši 5 mld. korun na zahájení čerpání prostředků OPD II, což generuje nutnost navýšit financování i v roce 2015 a 2016 na pokračování realizace projektů zahájených v roce 2014. S ohledem na zajištění plynulého čerpání prostředků OPD II a CEF je nutné navýšit rozpočet SFDI na rok 2015 o dalších minimálně 5 mld. korun a rovněž pro rok 2016 o dalších minimálně 5 mld. korun. (V sále je hlučno.)

Státní fond dopravní infrastruktury považuje za nereálná směrná čísla Ministerstva financí pro jednotlivé daňové a nedaňové příjmy SFDI, u kterých predikujeme jejich -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás přeruším a požádám kolegy o klid. Pokud máte nějaké osobní potřeby řešit doplněné body, prosím, přesuňte je do předsálí a nechte pana ministra vysvětlit rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Prosím, pokračujte.

 

Ministr dopravy ČR Zdeněk Žák Pane předsedající, velmi děkuji, neboť opravdu to, co tady sděluji, jsou svými dopady velmi dramatické informace.

Schválením rozpočtu bez úpravy finančních objemů roku 2015 a 2016 dojde k realizaci akcí v roce 2014 bez dostatečných zdrojů na pokračování v dalších letech. Vzhledem ke skutečnosti, že akce nebudou zastavovány, anebo aspoň náš názor je, že by neměla být příprava staveb přerušována, tak vzhledem k této skutečnosti bude vytvářen rozpočtově nekrytý závazek do let 2015 a 2016.

Návrh rozpočtu SFDI na rok 2014 a v obou letech střednědobého výhledu, tedy 2015 a 2016, je sestaven jako vyrovnaný, ovšem s tou výhradou, že takto sestavený rozpočet neumožňuje vyčerpání operačního programu Doprava I a je zcela nevypovídající v letech 2015 a 2016. Národní zdroje pro rok 2014 činí celkem 46,6 mld. korun včetně nároku z roku 2013 ve výši 2,3 mld. korun. Dále je na straně příjmů i výdajů bilancováno financování akcí spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, zejména v rámci OPD, v celkové výši 24,5 mld. korun včetně nároku z roku 2013 ve výši 11,8 mld. korun. Finanční toky z fondů EU, které jsou bilančně do rozpočtu SFDI zahrnovány, zvyšují vládou schválený výdajový rámec na celkových 71,1 mld. korun se započtením předpokládaných nároků z roku 2013, které navýší výdajový rámec o 14,1 mld. korun.

Takže tolik k vysvětlení aspoň základních čísel. Na úplný závěr mi dovolte několik konstatování, která si nemůžu odpustit, abych je tady řekl.

Za prvé. Z čísel, která jsme slyšeli, vyplývá, že dnešní zdroje, kterými disponuje Státní fond dopravní infrastruktury, již nestačí ani na pokrytí spolufinancování staveb financovaných z fondů EU. Znamená to, že jsme kromě toho, že je opět vážně ohrožen náš boj o dočerpání všech fondů, zcela rezignovali na jakýkoliv národní imperativ Státního fondu dopravní infrastruktury. Tento stát nemá pod kontrolou svou dopravní infrastrukturu. Vše, co v ní budeme v příštích letech budovat, je v rámci čerpání evropských fondů. A podotýkám, že v rámci druhého programovacího období jsou natolik změněna pravidla pro financování, že tam rozhodovací role a vliv národních států opět velmi dramaticky poklesly na konto pravomocí evropských úředníků. Považuji to z hlediska strategických zájmů tohoto státu za věc velmi nešťastnou a je zcela nepřijatelné, aby byla opomenuta i ta stránka věci, že tady připravujeme celou množinu projektů, u kterých nemůžeme přerušit přípravu, protože už by se pak nedala obnovit, ale zároveň nemáme pokryto jejich spolufinancování z českých národních zdrojů.

Na úplný závěr bych tady rád připomněl jednu důležitou informaci. Spolu s přílivem evropských peněz, kterými se Evropská unie zapojila do spolufinancování českých dopravních infrastrukturních projektů, nedošlo k navýšení celkových prostředků, které tento stát věnuje na údržbu a rozvoj dopravní infrastruktury, ale evropské peníze prostým způsobem vytěsnily peníze české. Jinak řečeno, české zdroje, se kterými do té doby počítal český státní rozpočet, byly v tomto rozpočtu, a omlouvám se vám za poněkud expresivní výraz, nenacházím jiný, tak použiji český novotvar "odkloněny" - a my nevíme kam. To znamená, že český stát ztratil schopnost postarat se o věci své vlastní dopravní infrastruktury, a dokonce k odklonění českých národních zdrojů došlo bez jakéhokoliv známého politického nebo exekutivního rozhodnutí. Stalo se to tak jakoby mimochodem. Obrovským úkolem pro jakoukoliv administrativu, jakoukoliv vládu a jakoukoliv politickou reprezentaci tohoto státu v následujících letech bude vrátit tam patřičný podíl peněz, jak o něm nepochybujeme v případě zdravotnictví, sociálních věcí, a stejně tak by tento stát měl znovu získat schopnost postarat se o své věci v dopravní infrastruktuře. Vůbec to nezpochybňuje evropskou dimenzi, vůbec to neznamená konflikt s Evropou, ale evropské fondy by měly zůstat tím bonusem navíc, který umožní zlepšování stavu, a ne jen paběrkování, navíc v režii evropského úředníka.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi dopravy Zdeňku Žákovi. Konstatuji, že tento sněmovní tisk projednal hospodářský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 9/1. Žádám zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Karla Šidla, aby informoval o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážení členové vlády v demisi, kolegové, kolegyně, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru, který na své 2. schůzi dne 11. prosince 2013 projednal návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a střednědobého výhledu na roky 2015 a 2016 jako sněmovní tisk 9. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu ministra dopravy Zdeňka Žáka, ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Tomáše Čočka a zpravodajské zprávě poslance Karla Šidla, po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 9, rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a střednědobé výhledy, v předloženém znění. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Krátká reakce na vystoupení ministra dopravy, který to uváděl s takovou lehce opoziční rétorikou.

Proč není víc národních zdrojů v rozpočtu na rok 2014, byste mohl tušit, když jsme před chvílí schvalovali návrh rozpočtu, který připravila a předložila vláda, jejímž jste členem. Pokud říkáte, že někdo peníze odklonil, tak se ptejte sebe a ostatních kolegů ve vládě, kam je odklonili. Stížnost na to, že tam je málo peněz na rok 2015 a 2016, je naprosto oprávněná. Na druhé straně vy jste předkladatel materiálu, kde ta částka je. Mimochodem, vláda někdy v červnu, kdy schvalovala dopravní politiku, což je strategický dokument, stanovila, že minimální účast národních zdrojů je 43 mld. A vy jste přišli pár měsíců poté s materiálem, který pro roky 2015 a 2016 usnesení vlády nerespektuje.

Já doporučuji všem kolegyním a kolegům, abychom se lety 2015 a 2016 moc nezabývali. Ta čísla jsou naprosto nereálná, neodpovídají realitě a bude čas je změnit. Proto to tady ani nechci nějak složitě rozebírat. Myslím si, že kdo se na to podívá, ví, že takhle to být nemůže.

Chtěl bych se zmínit k mantře evropských peněz. Podle mě bychom k tomu měli přistoupit přesně naopak a mnozí z nás se o to snaží celou dobu. Stát, kraj nebo obec si má stanovit své priority a podle toho vydávat své zdroje daňových poplatníků, jaké mají k dispozici. A když náhodou na ty priority můžeme čerpat evropské peníze, tak je to dobře. Nemůžeme přece měnit priority jenom proto, že nějaký program existuje a stávající program nám neumožňuje naši prioritu realizovat. Pokud to takhle budeme dělat, tak budeme postupovat chybně a budeme mít špatné projekty na úrovni měst, krajů i států. To za prvé.

Za druhé. Pokud se podíváme na to reálné číslo 71 mld. na příští rok, tak říkám, že ho není třeba zvyšovat. Možná řádově v jednotkách miliard na opravy, možná o něco posílit přípravu. Reálně se víc prostavět nedá. Nemá cenu říkat, proč jsme nedali víc národních zdrojů, když můžeme čerpat příští rok desítky miliard evropských peněz a je to na ty priority, které jsme chtěli sami realizovat, a na stavby, na kterých je velká shoda.

Já bych chtěl požádat budoucího ministra dopravy, ať to bude kdokoliv, aby s materiálem, který už vláda schválila, sektorová strategie, stejně přišel do hospodářského výboru. Je to naprosto klíčový dokument na příštích sedm let. Tím, že ho vláda projednávala v období, kdy neexistovala Poslanecká sněmovna, tak možná bylo hladší projednání ve vládě. Ale mnohem lépe by se s ním pracovalo všem politickým reprezentacím, pokud na něm bude např. shoda v hospodářském výboru, příp. na plénu Poslanecké sněmovny. Protože se asi mnozí shodujeme na tom, že příprava a realizace dopravních staveb se nemohou měnit s výměnou vlády, protože bychom nepostavili nikdy nic. Od začátku přípravy po střižení pásky uplyne někdy osm, když to jde rychle, někdy deset, někdy více let, a to jsou minimálně tři vlády, mnohdy mnohem více.

Bohužel budeme hlasovat najednou o rozpočtu 2014, 2015, 2016, ale chci říct, že pro nás je důležitý spíš rok 2014 a budoucí vláda určitě přijde minimálně v návrhu rozpočtu na 2015 s jinými výdajovými rámci pro infrastrukturní stavby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Do rozpravy je dále přihlášen pan poslanec František Laudát. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, budu velice stručný. Pan ministr se diví, já se nedivím. Před chvilkou jste byli svědky toho, jak se odklonily šmahem peníze z vědy a výzkumu. Takže předpokládám, nebyl jsem u toho, že stejným způsobem se kdysi odklonily peníze z vlastních zdrojů z financování. Samozřejmě to, že se spoléháme a začínáme být notoricky závislí nejen v této oblasti, zda dostaneme peníze z Bruselu, či nedostaneme, je pro ten obor smrtelné a nebezpečné.

A to, co říkal Zbyněk Stanjura... Samozřejmě zase musím upozornit, že i hospodářský výbor k tomu přistupoval tak, že až nastoupí vláda s mandátem, že se k některým věcem vrátíme. A samozřejmě vláda má plné právo potom korigovat priority. A ono samo... Kdo víte, jak zoufale probíhá veřejnoprávní projednání a příprava staveb v České republice, tak i kdybychom nechtěli, tak se k tomu stejně budeme v průběhu roku vracet.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi. Ptám se, kdo další do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné a požádám pana zpravodaje, aby nás odkázal na usnesení hospodářského výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Žádné nové návrhy k tomuto bodu nezazněly, takže vás odkazuji na usnesení hospodářského výboru, který doporučuje přijmout usnesení jak rozpočtu, tak střednědobých výhledů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a rozhodneme tak v dalším hlasování. Já vás nejdřív všechny odhlásím, protože se změnil počet lidí ve sněmovně. Požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu usnesení, které předložil hospodářský výbor, rozhodneme v hlasování číslo 132, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 132, z přítomných 149 pro 134, proti 3. Usnesení bylo schváleno.

 

Děkuji panu ministrovi dopravy... Ještě požádal o slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Zdeněk Žák Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já vám děkuji za schválení a za podporu tohoto návrhu. Pro rok 2014 máme tímto aktem schválení vytvořen solidní rámec pro to, abychom uspěli v obou dvou základních aspektech našich priorit, tj. připravit a budovat dostatečný počet staveb, které jsou v českém národním zájmu, a zároveň vyčerpat co nejvíce peněz. Proto bych chtěl v tomto pro náš resort zřejmě posledním hlasování ukázat, že tady není taková kontradikce, jak skepticky prohlásil pan poslanec Stanjura. Obě priority se dají sladit, když nebudeme tolik válčit a budeme se o trochu více chovat profesionálně. Takže i s tímto ohledem mi dovolte přání pěkných Vánoc a všeho nejlepšího v novém roce. Děkuji za schválení rozpočtu SFDI.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Končím bod číslo 37.

 

Dřív než budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, vás informuji, že vám byl na stůl rozdán materiál o ústních interpelacích. Chtěl jsem oznámit, že budou přímo interpelace na ministry, ale kolega Stanislav Berkovec se rozhodl, že interpelaci na ministra životního prostředí udělá písemně, aby měl lepší podklady, takže dnešní den 14.30 interpelace nebudou, protože není žádná platná přihláška.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP