(11.00 hodin)

 

Ministr pro místní rozvoj ČR František Lukl Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych vás ve stručnosti seznámil s návrhem rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení. Jako takovou kondicionalitu před závorku vytýkám to, že návrh rozpočtu pro rok 2014 ani střednědobý výhled nepočítá s příjmy státního rozpočtu, tudíž SFRB bude hospodařit pouze a jenom se svými zdroji. Od roku 2011 také již neposkytuje žádné dotace, ale pouze nízkoúročené úvěry, a tímto způsobem si zajišťuje samozřejmě i příjmovou stránku rozpočtu SFRB. I když ze zákona o SFRB vyplývá, že by státní rozpočet měl sanovat určitým způsobem příjmovou stránku rozpočtu, díky právě předchozím rokům, ve kterých poskytoval SFRB dotace, tomu tak není, a proto v rozpočtu SFRB v příjmech v položce dotace státního rozpočtu vidíte nulu.

Těmi nejdůležitějšími příjmy jsou potom splátky z úvěrů poskytnutých v minulých letech ve výši 654,3 milionu, úroky z poskytnutých úvěrů ve výši 123,7 milionu a poplatky za poskytnuté ručení ve výši 2 miliony. Co se týká otázky příjmu, jak už jsem uvedl, celková suma je ve výši 780 milionů korun.

Podíváme-li se do výdajové stránky rozpočtu SFRB, pak od roku 2011 a ani v následujících letech neuvažujeme o přímých dotacích uchazečů, ale pouze a jenom o návratných formách úvěrů, případně ručení za splacení komerčních úvěrů. Proto výdajová stránka rozpočtu SFRB na rok 2014 počítá s následujícími položkami: úvěry fyzickým a právnickým osobám ve výši 1 miliarda 320 milionů, úvěry na pomoc při obnově poškozeného majetku při povodních ve výši 20 milionů, snížení jistin úvěrů mladým lidem ve výši 80 milionů, výplata příspěvku k úroku na Panel a Nový panel, výdaje na zajišťování podpor a správní režie fondu ve výši 73,2 milionu korun. Výdaje pro rok 2014 jsou tak naplánovány ve výši 2 miliardy 534 milionů korun.

Pro rok 2015 z hlediska dlouhodobého výhledu jsou potom příjmy nastaveny ve výši 845,5 milionu, tedy o něco vyšší, než se počítá v roce 2014, pro rok 2016 potom ještě o 20 milionů víc, ve výši 886,1 milionu korun. Výdaje dosahují částky plánované, predikované pro rok 2015 ve výši 2,2 miliardy a obdobně pro rok 2016.

Původně byl návrh výdajové části rozpočtu SFRB v položce nízkoúročené úvěry pro mladé lidi a rodiny ve výši 1 miliarda 20 milionů. My jsme si dovolili, a takto jsme prezentovali tento návrh i ve výboru pro veřejnou správu, navýšit o 300 milionů. Proč tento návrh takto máme? V minulosti byly volné prostředky SFRB deponovány na termínovaných účtech a SFRB tak měl v příjmové části tohoto rozpočtu ročně částku kolem 150 až 180 milionů. Změnou zákona došlo k tomu, že veškeré finanční prostředky státu a nakonec i územních samospráv byly převedeny do ČNB a samozřejmě tyto volné prostředky tak nejsou v žádném případě úrokovány. Proto vnímáme jako dobrý počin nejenom ve vztahu k žadatelům navýšit tento objem o 300 milionů, protože žádosti tu jsou, ale samozřejmě tím, že fond poskytuje pouze úvěry úročené, bude těchto 300 milionů takto nejenom ku pomoci těm žadatelům, ale bude to úročeno minimálně ve výši 2 až 3 % korun jako takových v objemu.

Na základě uvedených skutečností je proto navrhováno, aby se zvýšil objem úvěrových prostředků o 300 milionů, aby se rozšířily aktivity úvěrových programů o program na podporu modernizace bytů fyzickými osobami. Také tady v této souvislosti zmíním, v rozpočtu se to objevuje, v rámci finančního nástroje JESSICA finanční objem ve výši 288 milionů korun. Jde - informace pro vás - o projekt, který je spolufinancován z evropských zdrojů, plně administrován Komerční bankou, to znamená, ta nese i rizika za splácení těchto poskytnutých finančních prostředků. A kouzelné na tom je, že tyto finanční prostředky natékají do České republiky jako zdroje Evropy. A samozřejmě poté co budou vráceny žadateli právě díky úvěrovým možnostem, budou nadále takto používány Státním fondem rozvoje bydlení už jako národní finanční zdroje. Celkový objem je 688 milionů a plánuje se, že by v příštím roce mohlo být prostřednictvím nástroje JESSICA uvolněna částka 288 milionů korun.

To je základní informace k návrhu rozpočtu SFRB na rok 2014 a střednědobého výhledu. Samozřejmě budu připraven odpovědět na vaše dotazy. V tuto chvíli děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru pro místní rozvoj v demisi Františku Luklovi. Konstatuji, že tento sněmovní tisk projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 8/1. Žádám, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Václav Horáček a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Horáček: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že pan ministr tady uvedl všechny podrobnosti, které jsme projednávali na výboru pro veřejnou správu, tak bych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a přihlásil bych se pak v podrobné rozpravě k tomuto usnesení.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své druhé schůzi po úvodním slově Mgr. Františka Lukla, ministra pro místní rozvoj, po mé zpravodajské zprávě a po rozpravě přijal usnesení, kterým

a) doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk č. 8 Návrh rozpočtu SFRB na rok 2014 a střednědobého výhledu na roky 2015 a 2016 projednat a schválit s těmito změnami:

I. v položce Výdaje roku 2014 až 2016 úvěry právnickým a fyzickým osobám navýšení o 300 milionů Kč v každém ze sledovaných let z prostředků SFRB,

II. do aktivních úvěrových programů SFRB pro roky 2014 až 2016 doplnit program Modernizace bytů dle nařízení vlády ČR číslo 28/2006 Sb.,

b) zmocňuje zpravodaje výboru, aby s unesením seznámil Poslaneckou sněmovnu,

c) pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím a přistoupíme k rozpravě podrobné. Také nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí. Také nikoho nevidím.

Prosím pana zpravodaje, aby nás provedl usnesením, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Václav Horáček: Vážený pane předsedající, já se přihlašuji k usnesení, které jsem načetl v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Myslím, že je to srozumitelné. Můžeme tedy hlasovat. Já vás nejdřív všechny odhlásím a požádám o novou registraci. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Rozhodneme, jakmile se počet ustálí, v hlasování pořadové číslo 129, které jsem právě zahájil, a ptám se kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 129, z přítomných 162 pro 145, proti 3. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Pan ministr se ještě hlásí o slovo. Pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP