(16.40 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr průmyslu a obchodu a dále pak zpravodaj hospodářského výboru pan Čechlovský. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 941/2.

Otevírám rozpravu. Pan poslanec Votava. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych měl jednu poznámku, o tom tady hovořil už pan kolega Braný, když měl vystoupení k zákonu o značení lihu a dotkl se i živnostenského zákona. Ten zákon, nebo změna živnostenského zákona je motivována samozřejmě i tím, co se událo minulý rok a má ještě následky i tento rok, a to byly tragédie, které způsobil černý alkohol prodávaný na černém trhu nebo i v normálních obchodech kamenných, pančovaný alkohol. Víte dobře, kolik bylo obětí tohoto pančovaného alkoholu. Smyslem této novely je samozřejmě zprůhlednit tento prodej, mít ho pod kontrolou, mít pod kontrolou prodejce. Proto se zavádí koncese v tomto živnostenském podnikání. Ale týká se samozřejmě většinou, nebo pouze kamenných obchodů, kde je známa provozovna, a tato provozovna také může být snadno předmětem kontroly. Netýká se tak už stánkového prodeje. Já jsem na to upozorňoval i při prvém čtení, ale bohužel neobjevil se žádný pozměňovací návrh. Přiznávám se, že jsem ho samozřejmě nepodával a čekal jsem, jestli ho nepodá hospodářský výbor. Ale jenom chci na to upozornit, že stánkový prodej se z toho vymyká. Stánkový prodej nepodléhá kontrole, nebo ohlašování na živnostenském úřadu, pokud ten stánek tam není po dobu delší než tři měsíce. Já si myslím, že i to by se mělo nějakým způsobem řešit, aby i tento stánkový prodej, nebo prodej v mobilních prodejnách, jako jsou pojízdné prodejny, pokud ještě existují, aby pod kontrolou byl. Aby smysl zákona byl plně naplněn, aby se netýkal jenom kontrol v tzv. kamenných obchodech, ale i u toho stánkového prodeje. Protože si myslím, že možná větší nebezpečí skýtají právě takoví ti stánkoví - nechci je samozřejmě nijak osočovat, ale stánkový prodej může skýtat různá nebezpečí prodeje takovéhoto závadného alkoholu. Nehledě na daňové úniky, které tam vznikají.

Takže to jenom upozorňuji na to, že je třeba, a to už se bude asi týkat samozřejmě dalšího volebního období, další Poslanecké sněmovny, že bude třeba i v tomto ještě tento zákon nějakým způsobem vylepšit a tu věc napravit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně panu poslanci Votavovi. Nikdo vystoupit dál nechce, pak tedy rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Pan poslanec? Nechtějí.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování a pak přednášel jednotlivé návrhy a vyjadřoval se k nim. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, můj návrh procedury je relativně jednoduchý. Návrh na zamítnutí nebyl podán, ve druhém čtení pozměňovací návrhy nebyly podány, máme tady sadu pozměňovacích návrhů, které jsou obsaženy v usnesení hospodářského výboru. Já navrhuji, abychom jedním hlasováním hlasovali pro všechny pozměňovací návrhy, které jsou v usnesení hospodářského výboru. To je jedno hlasování. A potom o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Procedura je jasná. Namítá někdo něco proti této proceduře? Není tomu tak. Prosím, pojďme k tomu prvnímu hlasování. Stanovisko.

 

Poslanec Jan Čechlovský: V tom případě budeme hlasovat o těch pozměňovacích návrzích, tak jak je máte. Stanovisko je souhlas.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Pane ministře? Pan ministr - pro stenozáznam - vyjádřil také souhlas.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je prosím pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 91, přihlášeno 116 poslanců, pro návrh 92, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Přistoupíme k hlasování o návrhu zákona jako o celku.

 

Přednesu tedy usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 941, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Poprosím ještě o stanoviska. Obě stanoviska jsou souhlasná.

Zahajuji tedy hlasování. Kdo je prosím pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 92, přihlášeno 115 poslanců, pro návrh 96, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Uzavírám tím bod 18.

 

Přecházíme k bodu 19, což je

 

19.
Vládní návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
/sněmovní tisk 986/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně spravedlnosti paní Marie Benešová a zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Václav Zemek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 986/3.

Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Rozpravu tedy končím a ptám se na závěrečná slova navrhovatelky, případně zpravodajů. Závěrečná slova nebudou využita. (Trvalý hluk v sále.)

Můžeme tedy přistoupit k tomu, že poprosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající, děkuji za slovo. Bude to poměrně jednoduché.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Poprosím o klid v sále, já neslyším pana zpravodaje. Moc se omlouvám.

 

Poslanec Václav Zemek: Veškeré pozměňovací návrhy vám byly dány jako tisk č. 986/3. Obsahuje víceméně pozměňovací návrhy podané ústavněprávním výborem, které budeme hlasovat pod písmenem A, pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro veřejnou správu pod písmenem B a drobnou legislativně technickou úpravu, kterou jsem tady já přečetl ve druhém čtení, pod písmenem C. Já teď navrhuji takovouto proceduru, že budeme hlasovat jednotlivě A, B, C, jednotlivé pozměňovací návrhy, nebo soubory těch návrhů.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Čekají nás tedy tři hlasování a pak závěrečné hlasování. Je tomu tak? (Souhlas.) Namítá někdo proti tomuto postupu něco? Je to jednoduché hlasování, není třeba hlasovat o proceduře. (Nejsou námitky.)

Dámy a pánové, já tedy neprodleně zahájím hlasování o prvním návrhu. Poprosím o stanoviska pana zpravodaje. (Stanovisko neutrální, až mírně pozitivní.) Paní ministryně? Souhlasné.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je prosím pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 93, přihlášeno 116 poslanců, pro 60, proti 13. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP