(11.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Mně připadá, že to, co jsme tady schválili před chvilkou, je taková typická ukázka rozkladu státu, ve kterém se občanům nabízejí jakési almužny, o kterých dopředu víme, že k ničemu nejsou, protože chudáci občané bez toho, že nebudou schopni prokázat trestné činy, se těžko v těch soudních sporech občanských něčeho domůžou. To je konkrétní příklad rozkladu státu. Chápete? Vybízet k nějaké státotvornosti, pokud děláte podobné kroky, mi připadá komické. Uvědomte si, že tady projednáváme věci, které jsou výsměchem občanům. Uvědomte si, že celá amnestie, s tím, jak nezvládáte její důsledky, je v podstatě rozkladem základního vědomí spravedlnosti v této zemi.

Takže nyní tady tvrdit, že my tímto požadavkem zpochybňujeme, nebo nejsme státotvorní, mi připadá komické. Já bych byl rád, kdyby i pan poslanec Pospíšil si tuto souvislost uvědomil.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě další přihláška do obecné rozpravy? Není. (K mikrofonu přistupuje ministr Blažek.) Ještě do rozpravy pan ministr Blažek, nebo se závěrečným slovem? Se závěrečným slovem. Skončím tedy nejprve obecnou rozpravu. Prostor pro závěrečná slova - pan ministr. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Děkuji. Mně nezbývá, než konstatovat, jak se vždycky říkalo gladiátorům "vypusťte třeba lvy a tygry", já bych chtěl panu Zaorálkovi pouze říct, že amnestie byla bod předtím, takže já nevím teď, odkud byl vypuštěn, ale amnestie s tímto bodem tedy opravdu, ale opravdu vůbec nesouvisí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím. Nehodlá vystoupit.

Můžeme tedy hlasovat o návrhu, který byl přednesen v obecné rozpravě. Je to návrh pana poslance Jana Chvojky na zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona v prvém čtení. Přivolávám naše kolegy do jednacího sálu a za malou chvíli toto hlasování bude zahájeno... (Chvíli čekání na přicházející poslance.)

 

Bude to hlasování pořadové číslo 64. Toto hlasování zahajuji. Táži se, kdo je pro návrh pana poslance Chvojky na zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona. Proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 64, přítomno 150, pro 41, proti 78. Návrh přijat nebyl.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru ústavně právnímu. Má někdo jiný návrh na přikázání? Nemá.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 65. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem na přikázání výboru ústavněprávnímu? Proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 65, přítomno 150, pro 133, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní je zde návrh pana poslance a zpravodaje Viktora Paggia na zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 30 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo - pardon, tak toto hlasování musím prohlásit za zmatečné. Je zde žádost o odhlášení. Já jsem vás tedy všechny odhlásila. Přihlaste se, prosím, opět.

 

O návrhu na zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 30 dnů rozhodneme v hlasování s číslem 67. Zahajuji toto hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh na zkrácení lhůty. Proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 67, přítomno 138, pro 72, proti 62. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru ústavněprávnímu. Lhůta k jeho projednání byla zkrácena na 30 dní. Ale ještě probíhá kontrola hlasování, takže počkáme na její výsledek. (Chvíle čekání na výsledek kontroly hlasování.)

S námitkou proti předchozímu hlasování vystoupí místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se velice omlouvám. Jsem překvapen tím, co jsem si přečetl. Bohužel listina ukazuje něco jiného, než jak jsem chtěl projevit svoji vůli, tak Sněmovnu žádám, abychom hlasovali znovu. Dávám námitku proti poslednímu hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 68. Zahajuji toto hlasování a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana místopředsedy Lubomíra Zaorálka. Kdo je proti námitce?

Hlasování pořadové číslo 68, přítomno 139, pro 125, proti 2. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 69. Kdo je pro zkrácení lhůty k projednání ve výboru? Proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 69, přítomno 141, pro 72, proti 64. Návrh byl přijat.

 

Podruhé konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru a lhůta k jeho projednání byla zkrácena na 30 dnů. Tím končím projednávání bodu 84, sněmovního tisku 989 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

46.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
/sněmovní tisk 996/ - prvé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já budu opravdu teď stručný, protože už tak svými body možná časově budu bránit projednání bodů jiných, což bych nerad.

Tento materiál obsahuje implementační novelizaci trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, zvýšení trestní sazby u skutkové podstaty trestného činu zkrácení daně, poplatků a podobné povinné platby a znovuzavedení trestnosti přípravy u tohoto zvlášť závažného zločinu a zavedení institutu nestíhání podezřelého za splnění zákonných podmínek pro relevantní korupční trestné činy.

Já vás chci požádat, abychom - znovu to připomínám - vnímali v prvním čtení, že jde opravdu o to, jestli se má Sněmovna zabývat takovýmto materiálem, a abychom podrobnou rozpravu nechali spíše do výborů, protože tady je pár věcí nepochybně diskutabilních, a abychom tento návrh zákona propustili do druhého čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím o slovo zpravodaje. Pro prvé čtení je určeným zpravodajem pan poslanec Aleš Rádl. Prosím.

 

Poslanec Aleš Rádl: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já se připojím k panu ministrovi a rovněž doporučím, abychom propustili zákon do druhého čtení, a v podrobné rozpravě doporučím, aby byl přidělen ústavněprávnímu výboru. Děkuji za slovo.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Paní poslankyně Marie Nedvědová se hlásí. Prosím.

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Ještě jednou dobré dopoledne. V podstatě jde o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

K části týkající se změny trestního zákoníku, kde jde o zapracování příslušných předpisů Evropské unie týkajících se zejména boje proti pohlavnímu zneužívání dětí a dětské pornografie, ochrany životního prostřední a podobně, nebudou patrně zásadní připomínky. Část ohledně novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim pak pouze přihlíží k požadavkům příslušných evropských předpisů o postihu pohlavního zneužívání dětí včetně dětské pornografie a řeší naše mezinárodní závazky v tomto směru i v rámci tohoto zákona.

S těmito návrhy v podstatě lze souhlasit, až na změnu pod bodem 12, týkající se § 405, kde se navrhuje nahradit slova "jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti" slovy "nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru". ***
Přihlásit/registrovat se do ISP