(15.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Budeme se věnovat dalšímu bodu. Zahajuji projednávání bodu

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské
službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 714/ - druhé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede za omluveného ministra spravedlnosti Pavla Blažka ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Prosím, pane ministře. Jsme ve druhém čtení, připomínám pouze kolegyním a kolegům. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Paní předsedkyně, dámy a pánové, já se domnívám s ohledem na to, že byla vedena důkladná rozprava v prvním čtení, že je zbytečné teď ten návrh znovu opakovat. Myslím, že jeho základní principy, tedy požadavky na Vězeňskou službu, zpřesnění vztahů, působení příslušníků Vězeňské služby v zahraničí včetně principů z hlediska zvukových, obrazových záznamů atd., byla diskutována v prvním čtení. Tedy děkuji pěkně a jsem připraven vnímat pozměňující návrhy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu, usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 714/1. Prosím, aby se nyní ujala slova zpravodajka výboru pro obranu paní poslankyně Jana Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, paní předsedkyně. Krásné odpoledne, dámy a pánové.

První čtení návrhu zákona proběhlo 12. prosince na 49. schůzi. Návrh byl přikázán výboru pro obranu, který se tím zabýval na své 12. schůzi dne 16. ledna 2013 a doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a přijal několik pozměňovacích návrhů, které si dovolím připomenout v další rozpravě, v té podrobné rozpravě, stejně tak jako další pozměňovací návrh, který poté vznikl na podvýboru pro Vězeňskou službu a jehož jsem spolupředkladatelkou společně s panem kolegou Váňou.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Otvírám nejprve obecnou rozpravu ve druhém čtení. Prosím o přihlášky do obecné rozpravy. Nehlásí se nikdo, obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má paní poslankyně Jana Černochová jako první. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, paní předsedkyně. Takže ještě jednou si dovolím připomenout, že výbor pro obranu na 12. schůzi 16. ledna přijal pozměňovací návrhy, které prošly nadpoloviční většinou členů tohoto výboru, takže jste je všichni měli v návrhu, který byl rozeslán v rámci tohoto druhého čtení. Můj pozměňovací návrh a návrh pana kolegy Romana Váni se vztahuje k jednomu bodu, a to k názvu - k změně názvu Institutu vzdělávání na změnu - změna názvu by měla být následující, a to Akademie Vězeňské služby. V tom původním návrhu, který přijal výbor pro obranu, se Institut vzdělávání nahradil slovy Vězeňská akademie, ale správně kolegové na podvýboru připomněli, že by tento název možná v někom evokoval něco jiného, než co je cílem nás jako zákonodárců i navrhovatelů, tedy zástupců Ministerstva spravedlnosti, a proto jsem se rozhodla společně s panem Váňou načíst pozměňovací návrh číslo 5444, ve kterém se Institut vzdělávání nahrazuje slovy Akademie Vězeňské služby.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Černochové. Prosím o další přihlášky do podrobné rozpravy k tomuto sněmovnímu tisku. Nehlásí se nikdo, končím podrobnou rozpravu a končím tedy také druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona, končím projednávání sněmovního tisku 714 ve druhém čtení, projednávání bodu 13. Děkuji paní zpravodajce i panu ministrovi.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

17.
Návrh poslanců Jany Černochové, Jaroslavy Wenigerové, Igora Svojáka,
Zdeňka Bezecného, Miroslava Kalouska, Daniela Korteho, Jany Suché
a Viktora Paggia na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 873/ - druhé čtení
 
 

Tento návrh za ostatní navrhovatele uvede paní poslankyně Jana Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, paní předsedkyně. Dovolím si připomenout, že jsme ve druhém čtení, že po poměrně bouřlivé diskusi, která tomuto druhému čtení předcházela, se sešla celá řada pozměňovacích návrhů, na které poukáže pan zpravodaj v rámci podrobné rozpravy. Myslím si, že si asi z těch různých debat, které jsme tady vedli na minulém jednání, každý z nás něco odnesl a asi není třeba úplně explicitně některé záležitosti tady opakovat.

Navrhuji společně s ostatními navrhovateli, aby se 16. leden stal významným dnem. Nemá to žádný dopad na státní rozpočet, není to státní svátek, jedná se o den, který by připomněl památku Jana Palacha. Myslím si, že je zcela v pořádku to, že jsme tento návrh zákona poslali výborům, které se k tomu vyjádřily, ať už to byl výbor školský, anebo ostatní výbory, které k tomu dávají i některé své návrhy.

Na minulém zasedání při projednávání prvního čtení vznikla polemika o tom, co je, či není součástí návrhu zákona. Jestli důvodová zpráva je něco, o čem tato ctěná Sněmovna hlasuje, když hlasuje o návrhu zákona, či nikoli. Já jsem si v této věci dovolila požádat Parlamentní institut, aby mi odpověděl na některé otázky právě k těm aspektům důvodové zprávy. Dovolím si vám část z tohoto stanoviska Parlamentního institutu ocitovat:

Důvodová zpráva je podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny součástí návrhu zákona a jejím účelem je zejména odůvodnit principy nové právní úpravy. Jednací řád dále specifikuje, že důvodová zpráva má obsahovat zhodnocení platného právního stavu a vysvětlit nezbytnost nové úpravy. Podle jednacího řádu má důvodová zpráva obsahovat dvě části - obecnou a zvláštní. V obecné části má být obsaženo zhodnocení platného právního stavu a vysvětlena nezbytnost navrhované úpravy. Ve zvláštní části mají být vysvětlena konkrétní ustanovení návrhu zákona. Důvodová zpráva musí dále obsahovat předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy, zejména dopad na veřejné rozpočty, a zhodnocení slučitelnosti s mezinárodněprávními závazky České republiky.

Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, podle jednacího řádu proto musí návrh zákona obsahovat přesné znění toho, na čem se má Sněmovna usnést. Z tohoto ustanovení vyplývá, že Poslanecká sněmovna se neusnáší o důvodové zprávě. To lze doložit i na skutečnosti, že text návrhu zákona, který je po schválení Poslaneckou sněmovnou postoupen Senátu, neobsahuje původní důvodovou zprávu. To znamená, že důvodová zpráva je určena pouze pro informaci Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna jedná o návrhu zákona a znění toho, na čem se má usnést, může pozměnit. O důvodové zprávě se neusnáší, tudíž ji nemůže pozměnit.

Toliko prosím na vysvětlení toho, co tady zaznělo za filipiku mezi mnou a panem Grebeníčkem ohledně důvodové zprávy. Důvodová zpráva, jak jsem vám přečetla před malou chvílí, není to, co dnes nebo při třetím čtení schvalujeme.***
Přihlásit/registrovat se do ISP