(15.00 hodin)
(pokračuje Chalupa)

Tedy dámy a pánové, já mám celou řadu výhrad k návrhu, který předkládá Senát ústy paní senátorky. Jsem si ale vědom toho, že to je téma, o kterém je třeba mluvit, že to nelze zamést pod koberec, že se nemůžeme tvářit, že tyhle problémy tady nejsou. Mohu po tom, jak objíždím republiku, stejně jako pan poslanec Čechlovský uvádět tisíc a jeden případ, kdy se domnívám, že výše poplatků je správná, že je to tak, aby to chránilo zemědělský půdní fond, a že postup, který vede k jeho záboru, je iracionální a je v rozporu řekl bych se zdravým rozumem. A na druhou stranu mohu uvádět stejné, asi tedy menší množství případů, kdy v individuálních situacích rozumím, že zábor, má-li být větší náklad na vybudování autobusové zastávky než zábor na vynětí ze zemědělského půdního fondu, který má být větší než ten náklad, pak to trošku postrádá logiku.

Jde ale o to, že ne všechny zastávky potřebují mít 200 tis. metrů čtverečních, jak jsou taky některé pokusy tohoto typu. A že tedy jde o to, abychom hledali řešení, které pomůže tam, kde je pomoc potřeba, ale zároveň nezpůsobí víc potíží. Proto je to o velmi přesných a precizních formulacích a v tom asi spočívá má největší výhrada k tomu návrhu, totiž že preciznost těchto formulací, tak jak je navržena, v sobě skrývá mnohá rizika velmi extenzivního výkladu, který si nepřeje podle mého názoru ani Senát sám a ani paní senátorka.

Nicméně, jak říkám, myslím si, že diskuse na toto téma, a já velmi pléduji na výboru životního prostředí, protože principiálně je to záležitost ostatních výborů, ale životního prostředí zejména, tak aby běžela. A já pevně doufám, že v horizontu několika málo dní či týdnů do ní přijde i vládní návrh, který z hlediska preciznosti bude lepší.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane ministře. Mám zde dvě faktické poznámky. Pan poslanec Tomáš Úlehla a poté pan poslanec Vít Bárta. Pan poslanec Úlehla, faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Vážená paní předsedkyně, dámy a kolegové, při vyslechnutí této rozpravy i jako místopředseda výboru pro životní prostředí bych chtěl právě podpořit předkládaný materiál, protože i když dávám panu ministrovi za pravdu v jeho aspektech, které tady tak dokonale a důsledně popsal, myslím si, že potřebujeme především mít na stole takové právní normy, které začnou platit v co nejkratší době. Proto bych se chtěl skutečně přimluvit za to, abychom pracovali na dokonalé legislativě, ale abychom tam, kde můžeme rychlým a účinným opatřením v konsensuální shodě napříč politickým spektrem opravdu usnadnit našim starostům, samosprávám, ale i podnikatelům jejich život. Myslím si, že soudnost při posuzování například zastávky, která by měla mít 200 tis. metrů čtverečních, což beru jako příměr skutečně trefný z toho důvodu, že někdy se setkáváme s paradoxy, je také o tom, aby lidé, kteří rozhodují o veřejném majetku a veřejném prospěchu, byli soudní a adekvátně a přiměřeně reagovali na požadavky investorů.

Takže se domnívám, že nic se nepokazí tím, pokud přijmeme předkládaný návrh a budeme dál pracovat na dokonalé legislativě týkající se ochrany zemědělského půdního fondu. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za tuto faktickou poznámku a ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy v prvém čtení. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Zeptám se na případná závěrečná slova. Paní senátorka. Prosím.

 

Senátorka Veronika Vrecionová: Dobrý den, já jenom děkuji ještě velice kratičce. Moc děkuji za diskusi. Myslím si, že na ní je vidět, že je opravdu potřeba tento problém řešit. Chtěla bych za skupinu senátorů říci, že i my bychom daleko více přivítali, byla-li by tady již na stole komplexní novela, která by řešila ten problém celkově. Nicméně my jsme opravdu vytáhli pouze ty nejpalčivější problémy a jsme absolutně připraveni diskutovat na to téma ve výborech. Proto bych vás ještě jednou ráda požádala o propuštění do projednání do výborů. Nechci se tady teď věnovat jednotlivým námětům, protože si myslím, že opravdu až na výborech bychom mohli projednat podrobně. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, paní senátorko. Pan zpravodaj, závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Ani ne snad závěrečné slovo jako spíše rekapitulace proběhlo rozpravy, jestli mohu? (Předsedající: Prosím.)

Takže mi dovolte, abych shrnul proběhlou diskusi. V té vystoupilo osm poslanců, z toho zazněl jedenkrát návrh na zamítnutí od pana poslance Šarapatky. O tom bychom měli hlasovat asi jako o prvním. Poté zaznělo několik návrhů na přikázání. Jednak jsem navrhl přikázání zemědělskému výboru, pan poslanec Šarapatka výboru pro životní prostředí a pan poslanec Čechlovský navrhl přikázat návrh zákona hospodářskému výboru. To samozřejmě všechno v případě, nebude-li přijat návrh na zamítnutí. Tolik ode mne asi rekapitulace proběhlé rozpravy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane zpravodaji. Budeme hlasovat nejprve o návrhu na zamítnutí, který předložil pan poslanec Bořivoj Šarapatka. Já jsem přivolala naše kolegy do jednacího sálu, a než budou moci přijít, oznámím vám ještě dvě omluvy, které mi byly doručeny. Z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Vít Němeček pro nemoc a dále byla doručena omluva pana ministra Jana Kubiceho, který se omlouvá dnes z důvodu naléhavých pracovních povinností.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bořivoje Šarapatky, který navrhuje zamítnutí, a to tedy zamítnutí v prvém čtení, senátního návrhu zákona, který projednáváme.

Doufám, že už se stačili do sněmovny všichni dostavit, a zahajuji hlasování číslo 104. Ptám se, kdo je pro zamítnutí tohoto senátního návrhu zákona. Proti návrhu?

Hlasování číslo 104. Přítomno 166, pro zamítnutí 56, proti 50. Návrh na zamítnutí přijat nebyl.

 

Budeme se věnovat návrhům na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru zemědělskému, to jsme ve shodě s panem zpravodajem. Pan poslanec Bořivoj Šarapatka navrhuje přikázání výboru pro životní prostředí. Pan poslanec Jan Čechlovský výboru hospodářskému. Má ještě někdo jiný návrh na přikázání výborům?

 

Nemá-li, hlasujeme nejprve o návrhu na přikázání výboru zemědělskému.

Zahajuji hlasování číslo 105. Kdo souhlasí s tím, aby tuto normu dostal přikázánu výbor zemědělský? Proti návrhu?

Hlasování číslo 105. Přítomno 167, pro 147, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Bořivoj Šarapatka navrhuje přikázání výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování číslo 106. Kdo souhlasí s přikázáním tomuto výboru? Proti návrhu?

Hlasování číslo 106. Přítomno 167, pro 142, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Čechlovský navrhuje přikázání výboru hospodářskému.

Zahajuji hlasování číslo 107. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 107. Přítomno 168, pro 124, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru zemědělskému, výboru pro životní prostředí a výboru hospodářskému, a tím končím prvé čtení sněmovního tisku 914. Končím projednávání bodu 65. Děkuji paní senátorce Vrecionové, děkuji též panu zpravodaji.

Zeptám se paní poslankyně Strnadlové, zda se hlásí. Nehlásí.***
Přihlásit/registrovat se do ISP