Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
22. března 2013 v 9.00 hodin
Přítomno: 159 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 52. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Prosím, abyste mi také oznámili, kdo budete mít kartu náhradní. Pan kolega Oliva má náhradní kartu číslo 6.

Nyní vás seznámím s omluvami z dnešního jednání. Z poslanců se omlouvají: Jiří Besser, Václav Cempírek, Pavel Drobil, Michal Hašek, Pavel Hojda, Gabriela Hubáčková, Jan Husák, Jaroslav Krupka, Jan Kubata, Jaroslav Lobkowicz, Hana Orgoníková, Vlasta Parkanová, Roman Pekárek, Aleš Roztočil, Antonín Seďa, Miroslava Strnadlová, Pavel Svoboda, Boris Šťastný, Milan Šťovíček, Martin Vacek, Jan Vidím, Vladislav Vilímec. Jenom dodám, že pan kolega Cempírek se omlouvá dnes do 14 hodin, pan kolega Roztočil do 12 hodin a pan kolega Seďa od 10.15 hodin.

Z členů vlády se omlouvají: Leoš Heger, Tomáš Chalupa, Martin Kuba, Jan Kubice, Karel Schwarzenberg. To byly omluvy.

My máme dnes pevně zařazený bod číslo 21. Potom se budeme zabývat zákony v prvém čtení. Jenom vám připomenu, že od 11 hodin bychom měli pokračovat v projednávání přerušeného bodu číslo 1.

 

Nyní tedy zahajuji projednávání bodu

 

21.
Vládní návrh zákona o Vojenské policii a o změně
některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
/sněmovní tisk 916/ - prvé čtení

Prosím, aby z pověření vlády tento návrh uvedl ministr obrany Vlastimil Picek. Prosím, pane ministře. Pane ministře, prosím o úvodní slovo.

 

Ministr obrany ČR Vlastimil Picek Dobré ráno, vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte mi, abych zde jménem vlády představil návrh zákona o Vojenské policii, který vám byl rozeslán jako sněmovní tisk číslo 916.

Vláda předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh nového zákona o Vojenské policii, který má po více než dvaceti letech nahradit stávající právní úpravu. Vývoj, kterým naše společnost i armáda za tu dobu prošly, zejména pak zásadní strukturální změny ozbrojených sil i změny v oblasti branné legislativy, je třeba reflektovat rovněž v podmínkách Vojenské policie. Základním koncepčním rámcem, ze kterého jsme při přípravě tohoto návrhu vycházeli, je takzvaná Bílá kniha o obraně, kterou v roce 2011 schválila vláda.

Cílem předkládaného vládního návrhu je zejména jasně definovat postavení Vojenské policie, přesněji vymezit úkoly Vojenské policie a její místní a věcnou působnost. Oproti dosavadní právní úpravě pak vládní návrh zákona formuluje právní rámec, který bude lépe vyhovovat potřebám současné aplikační praxe zejména v oblasti povinností a oprávnění vojenského policisty v návaznosti na plnění úkolů Vojenské policie s akcentem na šetření práv soukromých osob a soulad se závazky na úseku nakládání s informacemi a ochrany osobních údajů. V souladu s výše zmíněnými koncepčními změnami pak vládní návrh nově vymezuje postavení a odpovědnost náčelníka Vojenské policie i řešení otázky organizační struktury Vojenské policie.

Vzhledem k rozsahu změn, o kterých jsem hovořil, rozhodla vláda na základě našeho návrhu o tom, že tyto změny nebudou do právní úpravy promítány formou novely stávající právní úpravy, ale cestou zpracování návrhu nového zákona o Vojenské policii.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s ohledem na obsah navrhované úpravy věřím, že návrh zákona v rámci prvního čtení podpoříte. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Nyní dostane slovo zpravodaj, pan poslanec Antonín Seďa. Prosím.

Ještě oznámím, že pan kolega Miroslav Váňa má náhradní kartu číslo 5, pan poslanec Adam Rykala náhradní kartu číslo 8. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, jako zpravodaji k vládnímu návrhu zákona o Vojenské policii, sněmovní tisk 916, mi dovolte stručně připomenout základní důvody jeho předložení.

Stávající zákon číslo 124/1992 Sb., o Vojenské policii, podle navrhovatelů již nevyhovuje potřebám policejní praxe, a proto Ministerstvo obrany odmítlo jít cestou další novely zákona a předkládá nám zákon nový. Zákon, který posiluje roli ministra obrany při jmenování a odvolání náčelníka Vojenské policie a také při schvalování její organizační struktury, na rozdíl od dnešní praxe ovšem bez nutnosti předchozího projednání ve výboru pro obranu. Toto dává možnost podřízení pořádkové a dopravní služby náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky, s tím, že služba odhalování a dokumentace protiprávního jednání bude přímo podřízena ministrovi obrany.

Je navržena optimalizace útvarů Vojenské policie. Vlastní reorganizace spočívá ve snížení počtu regionálních velitelství z dnešních čtyř na dvě, a to na velitelství Vojenské policie Morava a Čechy se zachováním velitelství ochranné služby Vojenské policie v Praze.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, z důvodů nejednoznačnosti stávajícího zákona se doplňují oprávnění vojenských policistů při provozu dopravních vozidel a pro kontrolování dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích i mimo ně.

S ohledem na obsažnost a řadu diskutabilních změn v návrhu zákona si dovolím v podrobné rozpravě a po dohodě s předkladateli navrhnout prodloužení projednávání sněmovního tisku 916 ve výboru pro obranu o 20 dnů.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Připomenu, že jsme v prvém čtení. Pane zpravodaji, nebude podrobná rozprava, jsme v prvém čtení. Takže zahajuji obecnou rozpravu a rovnou vás vyzývám, pane zpravodaji, protože nemám zatím žádnou jinou přihlášku. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Jak jsem avizoval, vážené poslankyně, vážení poslanci, podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky § 91 odst. 3 navrhuji prodloužit lhůtu pro projednání ve výboru pro obranu o 20 dnů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já se zeptám, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy k tomuto bodu. Nehlásí se nikdo, obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru pro obranu. Má někdo jiný návrh na přikázání? Nemá.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 76. Kdo souhlasí s tím, aby návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro obranu? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 76, přítomno 118, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na prodloužení lhůty k projednání ve výborech o 20 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 77. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 77, přítomno 122, pro 93, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Mohu tedy konstatovat, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro obranu a lhůta k jeho projednání byla prodloužena o 20 dnů. Tím končím projednávání bodu 21. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

Zahajuji projednávání bodu číslo 31. Je to...

Pan kolega Urban. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dovolte, abych jménem poslaneckého klubu sociální demokracie požádal o přestávku na deset minut.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vyhlašuji přestávku do 9.20 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.10 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP