(19.30 hodin)
(pokračuje Šincl)

Tento muž se dle církevních pramenů ve snu setkal s Bohem, který k němu promluvil. Pod tímto dojmem zcela změnil svůj život a zřekl se svého majetku a začal žít životem chudého putujícího kazatele a hlásal zvěst smíření, pokoje a dobra. Tento muž byl velice inspirativní a dokázal svým příkladem přesvědčit mnoho svých následovníků, jako byl například Bernard z Quintavalle, který také všechen majetek prodal, rozdal chudým a nastoupil cestu větší dokonalosti tím, že vyměnil své bohatství za bohatství duchovní. Pro jistotu vám to zopakuji: vyměnil své materiální bohatství za duchovní. Svým vzorem dokázal měnit i v té době problematickou církev. Příkladem toho je tzv. obrácení lakomého katolického kněze Silvestra, který se neváhal postavit do fronty, když obrácený Bernard rozdával svůj majetek. Cituji: František se pousmál, když viděl, že i tento katolický kněz je uštknut jedem hada. Aby v něm tento zavrženíhodný žár ochladil, nasypal mu do rukou, aniž počítal, plno mincí. - Mám podezření, že také většina nejvyšších představitelů katolické církve i dnešní vlády jsou zřejmě jako kněz Silvestr uštknuty jedem hada a jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství.

Byl to příklad vnitřní svobody od majetku a peněz, které pro Františka z Assisi neměly žádnou hodnotu na rozdíl od dnešních církevních představitelů. Jinými slovy, svým postojem dal Silvestrovi a celé tehdejší církvi toužící hlavně po hmotných statcích příklad pravé hierarchie hodnot a pomohl knězi Silvestrovi k tomu, aby začal uvažovat o pomíjivosti světa a bohatství. V příběhu Silvestrova obrácení se ukazuje, že Františkova cesta je řešením a vzorem pro všechny, kdo jsou sváděni touhou po majetku, moci a penězích. Tento muž na rozdíl od jiných pochopil moudrá slova o majetku a pokoře z kanonického evangelia svatého Matouše -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čas, pane kolego. Pouze se vás zeptám, pokud chcete spojit své vystoupení. (Ano.) Prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Devatenáctá kapitola, část 24, ve které Ježíš při setkání s bohatým mladíkem vyučuje o vztahu k majetku a následně promlouvá ke svým učedníkům: "Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království." Symbolické je, že František z Assisi se stigmaty na rukou zemřel na holé zemi v blízkosti kostelíka Panny Marie Andělské večer v sobotu 3. října 1226. Důkazem jeho výjimečnosti je to, že papež Řehoř IX. jej prohlásil za svatého již od dva roky později.

Jak jsme již v úvodu řekl, ve snaze o objektivní posouzení jsem při návštěvě několika katolických far slyšel od několika řadových kněží, že žádný majetek vlastně nechtějí, že je to zahubí, že se chtějí získat, rozvíjet a dál předávat bohatství duchovní, ne materiální.

A proto nyní má poslední, třetí a hlavní otázka pro paní ministryni a pana zpravodaje: Proč si hlavně nejvyšší představitelé katolické církve ruku v ruce s Ministerstvem kultury a celou vládou v době, kdy jsou realizována a připravována různá vládní asociální opatření, která postihují především střední vrstvy, důchodce, zdravotně postižené, rodiny s dětmi, studenty, neberou příklad z tohoto svého nejslavnějšího světce a místo toho se snaží jen získat majetek a peníze. Jsem přesvědčen, že by pak byla mnohem uvěřitelnější a přesvědčivější než nyní a neměla by problémy s neustálým úbytkem věřících. Pak bych do kostela na kázání začal chodit snad i já.

Jak jsem v úvodu svého vystoupení uvedl, dané téma je velice hluboké, a tak by si zasloužilo pečlivější projednání než v takto pokročilé době. Z tohoto důvodu navrhuji tento bod přerušit do 4. 10., kdy byl František kanonizován papežem Řehořem IX. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Jsme u procedurálního návrhu. Pan kolega Šincl navrhuje přerušit tento bod do 4. 10. letošního roku. Pan kolega Bauer. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal a navrhl přestávku v délce 12 minut. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan kolega Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já si dovoluji, paní předsedkyně, dát pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Bauera na přerušení do 11. září tohoto roku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Do 11. září. Tak. Já jsem vás na žádost odhlásila. Pan kolega Koníček?

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedkyně, já se domnívám, že návrh pana poslance Bauera byl takový, že o něm nemusíte hlasovat. Prostě chtěl přestávku na poradu klubu 12 minut. Tečka, vyřízeno! (Námitky zprava.) Ano, tak to zaznělo, pane poslanče!

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já požádám pana poslance Bauera, ať nám vyjasní, o jaký typ hlasování žádal.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji moc. Upřesňující doplnění. Chtěl bych vás požádat o přerušení v délce 12 minut. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Přerušení v délce 12 minut. Pan kolega Kováčik, ujasňuji si, do 11. 9. - protinávrh? (Ano.) Takže začneme návrhem pana kolegy Kováčika. Pan kolega Skokan, prosím. (Již si nepřeje vystoupit.) Upřesnění padlo.

 

Pan kolega Kováčik navrhuje přerušení do 11. září. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování, které bude mít pořadové číslo 88. Toto hlasování zahajuji a ptám se, kdo je pro návrh na přerušení do 11. 9. Proti návrhu?

Hlasování číslo 88, přítomno 177, pro 87, proti 88, návrh nebyl přijat.

 

Pan kolega Kováčik jde kontrolovat ještě hlasovací zařízení. (Po chvíli.) Pan kolega Jiří Dolejš. Prosím.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Budete se možná divit, ale mě tak zmátlo to navržené datum, že i když jsem chtěl hlasovat ano, tak na sjetině je křížek. Nedá se nic dělat, musíme nechat znovu hlasovat. Vznáším námitku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je vznesena námitka. O ní rozhodneme v hlasování číslo 89. Zahajuji toto hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou. Kdo je proti námitce?

V hlasování číslo 89 přítomno 177, pro 159, proti 6. Námitka byla přijata.

 

Opakujeme tedy hlasování o návrhu pana poslance Kováčika na přerušení do 11. září.

Zahajuji hlasování číslo 90. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 90 přítomno 178, pro 88, proti 90. Návrh přijat nebyl.

 

Další návrh. Pan kolega Bauer navrhuje přerušení v délce 12 minut.

Zahajuji hlasování číslo 91. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 91 přítomno 179, pro 82, proti 82. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP