(12.10 hodin)
(pokračuje Látka)

Majetek se po roce 1989 nevracel žádným jiným českým, tím méně cizím právnickým osobám. Církve tak samy zásadně porušují jimi deklarovaný princip co bylo ukradeno, musí být vráceno. Pochopitelně všem.

Za prvé. Až po nabytí právní moci z právního rozhodnutí, že se fyzické osobě dle zákona 229/1991 nevydává a že jí přísluší náhrada, mohl být uplatněn tento restituční nárok u Pozemkového fondu, který nominální hodnotu restitučního nároku zjišťoval, a na základě znaleckého posudku dle příslušně oceňované vyhlášky v cenách ke dni 24. 6. 1991.

Za druhé. Církvi je náhrada ve výši 59 miliard korun přiznána na základě zcela defektní, nestandardní a nepřezkoumatelné metody, kdy je vycházeno z ničím nepodložených soupisů původního a nevydatelného majetku za použití tržní ceny k datu zabrání. Ve svém důsledku jde o nejméně čtyř- až pětinásobek hodnoty restitučního nároku pro fyzické osoby. Dojde nepochybně k množství žalob, ale i k tomu, že stát poškodí své vlastní občany ve prospěch majetkového prospěchu cizího státu Vatikán, se kterým nota bene není sjednána žádná smlouva o vzájemných vztazích. Vatikán není členem Evropské unie.

Za třetí. Pod silnicemi druhé a třetí třídy, které byly převedeny na kraje, se nachází pozemky tisíců občanů této země. Jejich nároky vznikly dávno a jejich výše je přesně stanovena cenovým předpisem. Tyto nároky nebyly uspokojeny z důvodů nedostatečných finančních prostředků státu, resp. krajů.

Za čtvrté. Žádné jiné právnické osobě s výjimkou obecně prospěšných sportovních svazů nebyl vrácen majetek zabraný po 25. únoru 1948. Spolu s prolomením hranic z 25. února 1948 se otevírá prostor pro uplatnění zcela nepředstavitelných nároků prvorepublikových právnických osob a celkové znejistění vlastnictví.

Za páté. Církve a řády prostřednictvím zákona hodlají legalizovat v některých případech skutečnost, že na svých listech vlastnictví eviduje neoprávněný majetek stát, to je majetek, který jim byl před 25. únorem 1948 právoplatně zabrán.

Za další. Největším konsolidovaným vlastníkem nemovitého majetku v České republice se stane cizí stát, Vatikán, s nímž nemáme vzájemně upravené vztahy. S tímto státem nemáme smluvně upravené vzájemné vztahy. Vatikán byl od 1. 7. 2012 zařazen dle states department USA na seznam států, kde hrozí praní špinavých peněz. Vatikánská banka IOR, v níž mohou skončit veškeré výnosy z případného prodeje majetku Vatikánu v České republice, se zmítá ve skandálech spojených s praním špinavých peněz.

Za další. Zákoník ve své konstrukci skrytě zajišťuje, aby objem fyzicky vydávaného majetku církvím a řádům byl výrazně větší než ten, jaký je předpokládán v zákonu, tedy cca 250 tis. ha, což je hlavním trikem celého zákona.

Za prvé. Na základě nepřesných a zmanipulovaných seznamů se předpokládá vydání cca 250 tis. hektarů pozemků. Na základě tohoto předpokladu je však v zákonu zformulován princip, jaké pozemky se budou vydávat, bez toho, aby byly jakékoliv záruky maximálně v objemu vydávaného majetku.

Za druhé. Církvím a řádům je tak vystaven bianco šek. Při prolomení hranice 25. února 1948, což zákon umožňuje a předpokládá, dojde k tomu, že princip zákona byl uplatněn velmi důsledně a objem vydaného majetku bude daleko vyšší. Zákon však stanoví princip, nikoliv objem majetku. Ten je pouze orientační, resp. úmyslně zavádějící.

Za třetí. Zákon je připraven tak, že pokud oprávněné osoby prokáží skutečnost, že k zabrání před 25. únorem 1948 došlo neoprávněně, tj. že revize pozemkové reformy schválená zákonem číslo 142/1947 Sb. nebyla dokončena, mají na zabrané pozemky nárok. Tím dojde jednoznačně k prolomení data 25. února 1948. Návrh zákona by měl jasně stanovit okamžik zabrání podle zákona číslo 142/1947 Sb., jak tomu bylo v zákoně 229/1991 Sb. v § 32 odst. 2, kdy k zabrání podle zákona č. 142 došlo k fyzickým zabráním majetku.

Za další. V České republice je celkem 13 027 katastrálních území. Finální objem vydaného majetku tak může výrazně být vyšší než 250 tisíc hektarů.

Za další. Díky povodním v roce 2012 (?) byly zcela zničeny státní archivy Ministerstva zemědělství o pozemkové reformě v roce 1919 a její revizi. Stát tak bude v důkazní nouzi proti církvím a řádům.

Vydáváním obrovského majetku navíc daleko nad rámec odhadů zákona bez jeho řádné evidence a prostorovém zobrazení může dojít k ohrožení některých funkcí státu či krajů, ohrožení schopnosti poskytovat služby občanům. Výjimka ochrany veřejně prospěšných staveb je zjevně nedostatečná, protože ve lhůtě 12 měsíců nelze status veřejně prospěšné stavby zřídit nebo schválit, bude-li dle zákona již vlastníkem církev, tedy dovedeno do důsledku stát Vatikán.

Za další. Vydání majetku církvím a řádům povede nezvratně k dlouhodobé změně politických poměrů v zemi ve prospěch katolických sil, ke změně charakteru českého státu, ohrožení jeho necírkevní podstaty.

Za prvé. Katolická církev není politicky neutrální objekt. Její program je ultrakonzervativní a z hlediska naprosto převažující většiny českých občanů zjevně mimo demokratický názorový proud. Žádná jiná politická síla nebojuje aktivně proti antikoncepci a potratům.

Za druhé. Obrovského majetku zejména katolické církve dojde k vytvoření zásadní ekonomické nerovnosti mezi politickými silami, křesťanské strany a křesťanské názorové proudy v hlavních politických stranách výrazně posílí. Občanské strany nebudou moci konkurovat této hospodářské převaze, a to v situaci, kdy drtivá většina občanů České republiky jsou ateisté.

Z hlediska cílů skutečných autorů zákona není nepodstatné, že obce byly vyňaty ze seznamu povinných osob. Ve skutečnosti však zákon umožňuje zpochybnit i tuto skutečnost díky argumentaci o neoprávněném zvýhodnění obcí.

Za třetí. Stav českého státu, církví a řádů se vytvářel po dlouhá staletí často turbulentním způsobem, jednou ve prospěch církví a řádů, jindy ve prospěch státu habsburského či komunistického.

Za čtvrté. Zákon historickým způsobem zasáhne do složité alchymie vztahů. Církev v minulosti byla velmi významným majitelem půdy, avšak vedle šlechty a českého velkokapitálu ti poslední však majetek zpět nezískali.

Za další. Evropská komise se podivuje návrhu zákona. Upozorňuje, že jeho schválením se zadlužení českého státu zvýší o dalších 1,5 procenta, a to v době propadu evropských ekonomik jako celku. S ohledem na vývoj v Řecku, Itálii a Španělsku může dojít ke snížení ratingu České republiky a zdražení dluhové služby. Taková přesná hodnocení neproběhla. Konzultace s ratingovými agenturami také ne.

Za druhé. Nad zákonem o tzv. církevních restitucích se pozastavuje Evropská komise ve své zprávě ze dne 11. 5. 2012. Tu tady citovat nebudu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, apeluji na vás, na celou poslaneckou, občanskou i lidskou odpovědnost a vyzývám vás k takovým postojům, kterými dokážeme přijetí zákona zabránit. Mně pak nezbývá nic jiného, než navrhnout vrátit návrh tohoto zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď uděluji slovo poslanci Jiřímu Paroubkovi, připraví se Miroslav Grebeníček. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP