(9.30 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nový bod Informace předsedy vlády a ministra financí o situaci v čerpání evropských fondů - tak by se to mělo jmenovat, pane kolego? Ano.

Nyní byl přihlášen pan kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedkyně. Paní a pánové, ještě jednou. Dobře - čeho je výrazem veto dvou poslaneckých klubů? Otevřeně řečeno všem občanům v České republice, že vládní prohlášení, které činí tuto vládu tzv. rozpočtově odpovědnou, je cár papíru. Protože jde o vládní návrhy zákona, které tady rok leží! Čili je to vytírání zraku všem občanům, abychom se vlastně tou korupcí nezabývali! Čili je to vyjádřením jediného - že to není žádná protikorupční, ale prokorupční vláda! (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní ještě pan kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jménem dvou poslaneckých klubů ODS a TOP 09 vznáším námitku proti návrhu na zařazení nového bodu, který přednesl pan poslanec Zaorálek.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pokud není už nikde žádná přihláška, nikdo se nehlásí k pořadu schůze, budeme hlasovat o návrzích, které byly předneseny. Přivolávám naše kolegy.

 

Oznamuji, že první návrh podával pan kolega Stanjura a navrhuje za prvé dnes pevně zařadit body v tomto pořadí: bod 85 jako první, jako druhý 86, jako třetí 88, čtvrtý 78, pátý 76, šestý 81. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 91.

Zahajuji hlasování číslo 91. Táži se, kdo je pro, abychom dnes zahájili své jednání body tak, jak jsem je přečetla, v tomto pořadí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 91, přítomno 187, pro 139, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Druhým návrhem pana poslance Stanjury je zařadit bod 73, sněmovní tisk 573 ve třetím čtení, na tento pátek jako první bod.

Zahajuji hlasování číslo 92. Kdo, prosím, souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování číslo 92, přítomno 187, pro 147, proti 3. Návrh byl přijat.

 

O návrhu pana poslance Gazdíka nemůžeme hlasovat - byla vznesena námitka panem kolegou Tejcem. O návrhu pana poslance Filipa též nemůžeme hlasovat kvůli námitce. Totéž se týká návrhu pana poslance Sobotky a pana poslance Zaorálka. Myslím si, že to je všechno, co bylo nyní vzneseno k pořadu schůze, a proto můžeme zahájit první bod.

Pan kolega Koskuba mi tady svítí - hlásí se? Ne.

 

Takže se budeme věnovat bodu číslo

 

85.
Vládní návrh zákona o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
/sněmovní tisk 613/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo ministr vnitra Jan Kubice, zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Jeroným Tejc. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 613/2.

Otvírám rozpravu. Ptám se, zda se do této rozpravy někdo hlásí. Nemám žádnou přihlášku, rozpravu tedy končím.

Poprosím zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé návrhy tak, abychom se s nimi mohli vypořádat, prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové - doufejme, že nedošlo ke zranění. (Reaguje na zvuk ze sálu.) Můžeme pokračovat zřejmě symbolicky, tak byla odstartována poslední etapa schvalování zákona o přímé volbě prezidenta České republiky tady na půdě Poslanecké sněmovny. To, co je důležité, je, že jsme se nakonec shodli napříč politickým spektrem na základních mechanismech.

Jsem rád, že dnes bude procedura velmi jednoduchá. Jednoduchá v tom smyslu, že budeme hlasovat pouze o jednom pozměňovacím návrhu, který je návrhem ústavněprávního výboru. Ten obsahuje několik pozměňovacích návrhů, které byly podány, to znamená, podle mého názoru by bylo možné - a takto to navrhuji - hlasovat jednou o pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru a následně o návrhu zákona jako celku. To je návrh procedury, tak jak ji předkládám, pokud samozřejmě nebudou výhrady ze strany ostatních kolegyň a kolegů. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Nyní tedy budu žádat pana zpravodaje, aby nám přednesl jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Prvním návrhem, jak jsem již avizoval, vážené kolegyně a kolegové, by byl návrh ústavněprávního výboru. Ten mimo jiné stanovuje limity volebních kampaní, způsob provádění volební kampaně a také upřesňuje některé pasáže zákona o Ústavním soudu. Tolik tedy návrh ústavněprávního výboru. Stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Stanovisko pana ministra kladné. Ještě jsem se - omlouvám se všem - zapomněla zeptat, jestli má někdo námitku k proceduře. Tak se ptám ještě teď v tuto chvíli pro případ, že by ji chtěl někdo pozměnit. Ale nikdo takový se nehlásí, beru tedy, že proceduru akceptujete.

Jsme u prvního návrhu. Přednesl jej pan zpravodaj a stanoviska - opakuji - jsou kladná.

 

Zahajuji hlasování číslo 93. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování číslo 93, přítomno 187, pro 178, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Nyní bychom, paní předsedkyně, mohli přistoupit ke schválení zákona jako celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), podle sněmovního tisku 613, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu.

Zahajuji hlasování číslo 94. Ptám se, kdo je pro přijetí zákona. Kdo je proti?

Hlasování číslo 94, přítomno 186, pro 171, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas.

 

Končím projednávání bodu 85, sněmovního tisku 613. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

 

Budeme se věnovat bodu

 

86.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 614/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů zůstává ministr vnitra Jan Kubice. Je tam také zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyně Jana Fischerová. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy předneseny nebyly.

Otvírám rozpravu ve třetím čtení. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 614."

Zahajuji hlasování číslo 95. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem zákona. Kdo je proti?

Hlasování číslo 95, přítomno 187, pro 176, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím končím projednávání bodu 86, sněmovního tisku 614. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP