(Jednání pokračovalo v 11.40 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, kolegové, myslím, že můžeme pokračovat v programu schůze. My tady máme jako další bod programu bod číslo

 

14.
Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
/sněmovní tisk 580/ - druhé čtení

Paní ministryně tady je. Požádal bych paní ministryni Alenu Hanákovou, kdyby z pověření vlády návrh ve druhém čtení uvedla.

Prosím všechny, aby se pomalu posadili, abychom mohli začít. (Chvíli čeká.) Ještě jednou prosím, aby se Sněmovna pomalu ustálila. Prosím o klid! Ještě zazvoním.

Paní ministryně, zkusme začít, prosím.

 

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, předstupuji před vás s úkolem uvést druhé čtení návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Na začátku musím tuto Sněmovnu ocenit, neboť druhé čtení je od vzniku České republiky zatím nejzazší bod, kam se kdy podobný návrh zákona dostal.

Myslím, že principy zákona jsou již dostatečně známy. Návrh zákona je dlouhodobě diskutován, konalo se k němu několik konferencí a seminářů, a to i na půdě Parlamentu České republiky, proto si dovolím jen krátké připomenutí a jakési shrnutí.

Návrh zákona vychází zejména ze dvou skutečností. Tou první je nález Ústavního soudu z 1. července 2010, který jednoznačně stanoví, že stát má povinnost přijmout zákon, který vypořádá majetek, který minulý režim církvím zabavil. Nález Ústavního soudu rovněž určuje mantinely, ve kterých se musí přijaté řešení pohybovat, tak aby se stát vyhnul páchání nových křivd. Druhou skutečností, která podstatně ovlivnila podobu zákona, je nutnost oddělit financování církví a náboženských společností od státního rozpočtu. Současný model financování církví, kdy jsou ze státního rozpočtu placeni duchovní jednotlivých církví, představuje pro stát finanční břemeno a riziko do budoucna. Z ústavního hlediska pak není v souladu s Listinou základních práv a svobod, neboť církve jsou stále hospodářsky závislé na státu.

Vláda při koncipování řešení dále akceptovala princip, že řešení musí být výrazem konsenzu mezi státem a dotčenými církvemi a náboženskými společnostmi. Výsledný kompromis představuje kombinaci naturálního vydání části majetku a finanční náhrady za majetek, který už být vydán nemůže.

Od data účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání bude zrušena blokace církevního majetku, který nyní patří obcím, krajům a dalším nestátním subjektům. Blokován zůstane pouze církevní majetek, který nyní patří státu. Církevním subjektům začne běžet dvanáctiměsíční lhůta pro uplatnění nároku na vydání. Nárok se bude uplatňovat u toho státního subjektu, který s církevním majetkem hospodaří; převážně se jedná o Lesy České republiky a Pozemkový fond České republiky. Výzvu k vydání věci musí učinit církevní subjekt, který tuto věc dříve vlastnil. Církevní subjekt bude muset prokázat, že byl vlastníkem nárokované věci v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990, což bude v praxi znamenat předložení výpisu z pozemkové knihy.

Návrh byl projednán v ústavněprávním výboru Poslanecké sněmovny a ve výboru pro veřejnou správu. Ústavněprávní výbor k návrhu zákona přijal pozměňovací návrhy. Zejména se jedná o upřesnění povinnosti oprávněné osoby doložit, že nárokovanou věc v rozhodném období skutečně vlastnila. Toto zpřesnění je další pojistkou proti námitkám, že se církvím bude vracet něco, co jim nepatřilo nebo jim bylo konfiskováno před 25. únorem 1948. Zároveň se navrhuje přesunout na oprávněné osoby důkazní břemeno ve věci prokázání konkrétní skutkové podstaty majetkové křivdy.

Ústavněprávní výbor rovněž navrhl v zákoně zakotvit novou povinnost, která umožní Českému statistickému úřadu vést přesné údaje o majetku, který bude církvím vydán.

Ústavněprávní výbor dále reagoval na podnět Hospodářské komory České republiky a navrhl upřesnit ustanovení, které brání vydávání zastavěných pozemků.

Pozměňovací návrhy ústavněprávního výboru pomáhají předcházet některým nejasnostem, ke kterým by při interpretaci zákona mohlo docházet, proto jejich schválení plně podporuji.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. My jsme v prvém čtení přikázali tento návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Výsledky máme v tisku 581/2. Požádal bych zřejmě Marka Bendu, aby nám podal informaci o jednání výboru. Prosím. (Hluk v sále.)

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já budu velmi stručný, protože paní ministryně všechny návrhy, které jsme na ústavněprávním výboru doporučili schválit, již představila, a také za Ministerstvo kultury doporučila. To znamená, že snad mohu jenom říci, že jednání probíhalo v několika kolech. Na závěr bylo lehce vzrušené, včetně inzultace jednoho z našich kolegů přítomnými občany.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Počkejte, prosím vás. Tady probíhá poměrně nakonec zajímavá informace o jednání výboru, které dokonce bylo docela dramatické, což asi teď nebudeme rozebírat, ale na vás se obracíme, abychom to skutečně vyslechli. Je to důležitý bod, což říkám pořád, ale tohle je opravdu důležitý bod. Jednání tohoto výboru je podle mne také docela klíčové. Slyšeli jste, že bylo i dramatické, takže prosím vás, poslouchejte, jaký je závěr.

 

Poslanec Marek Benda: Na závěr mohu snad jenom říci, že se změnami, které už představila paní ministryně kultury, jsme doporučili vládní návrh zákona přijmout.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, děkuji. Já teď teprve otevírám rozpravu. (S faktickou poznámkou se hlásí poslanec Jandák.) No, vlastně možná mohu faktickou dát úplně na začátku. (Ozývá se námitka, že faktickou poznámkou se reaguje na průběh rozpravy, která však ještě nezačala.) Která nezačala, ano. Je to trošku problém. Nechtěl byste, pane poslanče, počkat až na rozpravu, a pak byste reagoval na ni? Jinak je to trochu problém. Začneme rozpravu.

Paní poslankyně Dana Váhalová je jako první řádně přihlášena do rozpravy. Poslanec Jandák zváží, jestli už na to první vystoupení bude mít komentář. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP