(14.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Po zpravodajských zprávách, které přednesli poslanec Jiří Dolejš a poslanec Marek Benda, a po rozpravě bylo výborem jednomyslně přijato usnesení č. 113, které jste obdrželi dne 4. června letošního roku, a máte ho tedy všichni k dispozici.

Tolik tedy zpráva, která popisuje projednání celého případu na půdě mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny.

V tuto chvíli bych si vám jako předseda výboru dovolil poděkovat za pozornost. Současně bych se chtěl přihlásit do podrobné rozpravy, abych mohl přednést návrh z usnesení, tak jak vyplývá z rozhodnutí mandátového a imunitního výboru, tak aby o tomto návrhu usnesení mohla Poslanecká sněmovna dnes hlasovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu poslanci Sobotkovi a zahajuji všeobecnou rozpravu. Do této rozpravy je jako první přihlášena paní poslankyně Marie Rusová. Jinak se táži, kdo dál si přeje vystoupit, nechť mi to oznámí. Prosím, další v pořadí je přihlášen pan poslanec David Rath. Nyní dostává slovo paní poslankyně Marie Rusová. Prosím.

 

Poslankyně Marie Rusová: Vážená paní místopředsedající, vládo, kolegyně a kolegové, právní vědomí naší společnosti je na velice nízké úrovni. Mělo by být především věcí nás, nejvyšších ústavních činitelů, aby svým jednáním a vystupováním jsme právní vědomí nesnižovali, ale naopak abychom ho posilovali. Říká se, že co právník, to názor. Z teorie práva je zřejmo, že mezery v právu existují a že je zde výkladová stránka, která co nejobjektivněji tuto mezeru práva má zaplnit.

A teď prosím dovolte jenom trošičku z toho obecného výkladu. Teď prosím dovolte, abych se vrátila ke kauze poslance Davida Ratha.

Jsem místopředsedkyní mandátového a imunitního výboru a prohlašuji tady, že jsem nikdy před rozhodnutím o doporučení mandátového a imunitního výboru nesdělila své konečné stanovisko. Tak jako soudce by neodpověděl na dotaz novináři, jak rozhodne samotnou kauzu, tak si myslím, že je i věcí členů mandátového a imunitního výboru, aby se tak chovali, a ne aby hned poté, co proběhne mandátový a imunitní výbor, který je uzavřen pro veřejnost, říkali své různé náhledy, případně seznamovali, částečně pravdivě, částečně nepravdivě, s obsahem spisu, na který je - v uvozovkách - uvaleno mlčení. Pokud média řeknou, že členové mandátového a imunitního výboru jsou drbny, tak prosím, vůči tomuto výroku se velice zřetelně ohrazuji. Pokud tak učinil exministr John, nechť orgány, které jsou k tomu oprávněny, činí a tento případ řeší, ale ať nepaušalizují, protože i média jsou tady od toho, aby právní vědomí zvyšovala, nikoli aby z něho dělala cár papíru.

Domnívám se, že i my jsme od toho, abychom vykládali právo v co možná nejlepším světle. To znamená, jestliže máme nějaké pochybnosti, nechť tyto pochybnosti posoudí instituce k tomu oprávněná. Já se konkrétně tady domnívám - nebudu rozebírat věcnou místní příslušnost dané kauzy - ale já se domnívám osobně, že co se týče přítomnosti eskorty v jednací místnosti Poslanecké sněmovny, že je to protiústavní. Ale prosím vás, to berte (potlesk vlevo) jako můj názor a popř. jako názor těch, kteří zde zatleskali. Není možné znevažovat nejvyšší instituce ve státě, ale my jsme tady od toho jako ústavní činitelé, abychom se sami řádně chovali, abychom k tomu nezavdávali příčinu.

Myslím si také, že poslanec David Rath mohl se už vzdát - ale opět, je to můj osobní názor - svého mandátu, protože i on dle mého názoru chce, aby tento případ byl, jak se říká lidově, dotažen do konce a aby v případě, že, jak se říká, za nic nemůže, tak aby i s pomocí jeho advokátů se plně očistil. Pokud tomu tak nebude, je už to jeho věc.

Na závěr mi dovolte říci, že věřím, že orgány činné v trestním řízení, které jedině ony jsou oprávněny tento případ dotáhnout do zdárného nebo jakého konce, tak aby se jim v jejich práci dařilo, a to nejen v případu kauzy Davida Ratha, ale i v ostatních kauzách, kde jsou miliardové úniky. Mrzí mě, že ti, které by to mělo zajímat, v této poslanecké síni nejsou.

Děkuji za pozornost. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji paní poslankyni Rusové. Nyní dostane slovo pan poslanec Rath, jak již jsem avizovala - ale signalizuje mi pan předseda poslaneckého klubu, že se hlásí s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych si taktéž dovolil vyjádřit svůj nesouhlas s podle mého názoru nepřiměřenou demonstrací síly ze strany moci výkonné tady na půdě parlamentu. Já myslím, že ani známý terorista Breivik nemá takové zacházení, jaké se dostalo Davidu Rathovi. (Potlesk vlevo.) Myslím, že ti policisté, kteří tady sedí a kteří plní svůj úkol, který jim dal někdo nadřízený - a na ně se rozhodně nehněvám - tady jsou proto, že to vypadá, že David Rath je minimálně trojnásobným vrahem. Já myslím, že tak to není.

Nemám v úmyslu tady teď ani za malou chvíli hájit Davida Ratha z toho skutku, který se zřejmě stal. To ponechám na něm a na jeho obhájcích, případně na rozhodnutí soudu, a budu hlasovat pro vydání Davida Ratha, protože si myslím, že ta situace vyžaduje, abychom nerozhodovali my tady, ale aby rozhodoval nezávislý soud.

Je zřejmé, že David Rath se dopustil něčeho daleko horšího než opilý či zfetovaný přejet někoho na ulici. Je to evidentní, protože jiní lidé se do vazby nedostali, on se do vazby dostal a musí mít ochranu tří policistů, ještě ozbrojených. Dovolte mi řečnickou otázku. Ptám se - k čemu ty zbraně? Znamená to, že někdo, kdo z nás pozdraví Davida Ratha či kolem něj projde, bude zastřelen? Že David Rath při pokusu... (Potlesk vlevo.) Že David Rath při pokusu vyskočit tady z okna a utéct někam na Ukrajinu, kde požádá o politický azyl, který Česká republika díky této vládě dala lidem, kteří byli odsouzeni za korupci... ***
Přihlásit/registrovat se do ISP