(18.50 hodin)
(pokračuje Filipi)

Nelze souhlasit ani s tvrzením v důvodové zprávě, že statutární orgány obchodních společností mohou být obsazeny osobami nezpůsobilými či ne zcela způsobilými k právním úkonům. Údaje o způsobilosti osoby k právním úkonům jsou vedeny v evidenci obyvatel a rejstříkové soudy k nim mají na základě zákona o soudech a soudcích přístup. Osobu, u které je zapsáno omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům, proto do obchodního rejstříku nezapíší.

Toto jsou jen dva okruhy problémů a nejasností, které by tento návrh zákona přinesl. Proto navrhuji jeho zamítnutí a žádám vás tímto o podporu svého návrhu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní poslankyně. Ptám se, kdo dále se hlásí. Prosím, paní poslankyně Nedvědová.

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já se s tímto názorem rozhodně nemohu ztotožnit. Je nutno konstatovat, že potřeba navrhované změny, či spíše návrat k osvědčené dřívější praxi, je velmi aktuální a řekla bych přímo akutní. Stanovisko vlády vyjadřující s tímto návrhem nesouhlas mě v tom i přímo utvrzuje, neboť je zcela odtržené od života a postrádá jakoukoliv logiku.

Tímto návrhem není nijak zpochybňována možnost orgánů veřejné moci získat příslušné údaje z informačních systémů, i když například při kontrole na ulici nemá policejní orgán zpravidla tyto systémy k dispozici, a jistě že by mohl jinak reagovat, pokud by ihned z občanského průkazu zjistil, že osoba je zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo její způsobilost je omezena, či dokonce má vysloven trest zákazu pobytu. Tady jde ale především o ty soukromoprávní vztahy. Sice se zde skutečně občanský průkaz předkládá pouze dobrovolně, nicméně pokud někdo z členů Parlamentu, či dokonce vlády žádal o půjčku, hypotéku nebo uzavíral leasingovou či jinou smlouvu, patrně ví, že bez předložení občanského průkazu příslušný právní úkon uzavřen prostě nebude. Tolik k vládou zmiňované dobrovolnosti či oprávněnosti vyžadovat předložení tohoto dokladu. Jak jinak by totiž byly zjištěny a ověřeny základní údaje týkající se dané osoby? A právě v tomto případě příslušné osoby předpokládají, že občanský průkaz jako veřejná listina osvědčuje základní skutečnosti týkající se druhé osoby, tedy i to, zda je tato osoba způsobilá k právním úkonům.

Za tohoto stavu neprosto neuvěřitelně ve stanovisku vlády působí věta, že z občanského průkazu, který by obsahoval pouze informaci o tom, že jeho držitel je ve způsobilosti k právním úkonům omezen, by proto nebylo stejně zřejmé, v jakém rozsahu a takový údaj by neměl smysl. Autor tohoto nepochopitelného výroku by měl podle mého názoru vrátit vysokoškolský diplom, nebo si alespoň důkladně přečíst příslušné právní předpisy. Pokud totiž vím, že dotyčná osoba je omezena ve způsobilosti k právním úkonům či je zbavena zcela této způsobilosti, logicky mohu dovodit, že musí mít i opatrovníka. Opatrovník je oprávněn za něj jednat, přičemž ve stanovených případech i jeho úkony podléhají schválení soudu. A to by byly právě úkony uvedené shora. Smlouvy o půjčce, leasingu, spoření a podobně. Právě proto by uvedení údaje týkajícího se způsobilosti k právním úkonům mělo zásadní význam. Domáhat se neplatnosti právního úkonu dodatečně by bylo totiž časově velmi náročné a bylo by to náročné i finančně, a pokud víme, jaká je rychlost u našich soudů, bylo by to asi i na dlouhé lokte. Navrhovaná úprava by v podstatě těmto sporům zásadně předcházela.

Já osobně v poslední době během dvou měsíců jsem se setkala minimálně se čtyřmi případy, kdy takto byly zneužity osoby, jejichž způsobilost k právním úkonům byla omezena nebo byly přímo zbaveny způsobilosti k právním úkonům, a na jména těchto osob byly uzavřeny smlouvy o půjčce, které pak nikdo samozřejmě neplatil.

Pokud jde o uvádění údajů o zákazu pobytu, má to význam jak veřejnoprávní, tak i soukromoprávní. Má rovněž především bránit osobám, kterým je tento trest uložen v pobytu na místě, na které se vztahuje. Nemyslím tím uložení zákazu pobytu v přestupkovém řízení, jak je uveden ve sněmovním tisku číslo 431, neboť mám vážné pochybnosti o ústavnosti postupu, při kterém by byl zákaz pobytu ukládán správním orgánem, a nikoliv soudem. Ale tuto otázku bude patrně s konečnou platností muset řešit Ústavní soud. Jde mi pouze o trest ukládaný soudem. A pokud jde o poznámku ve stanovisku vlády, že uvádění tohoto údaje do občanského průkazu by bylo zbytečné, ale i difamující, nezbývá než konstatovat, že právě proto se tomuto zákazu nebo pobytu říká trest.

Právě s ohledem na tyto skutečnosti se domnívám, že je nutno a je na místě novelu zákona podpořit.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji a ptám se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo, tak obecnou rozpravu končím. Vidím, že pan navrhovatel si přeje vystoupit se závěrečným slovem.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Dovolte mi připomenout jednu věc, kterou jsme projednávali velmi nedávno. Projednávali jsme zákon o mediační službě. Stát Česká republika část svých funkcí samozřejmě předává k vyřizování soukromým osobám, ať už to byli v minulosti notáři, advokáti, kteří - advokáti byli vždycky mimo státní systém, protože zastupují občany proti státu, ale notářství bylo ze státního notářství převedeno do privátního sektoru a nevím o tom, že by notář měl bez dalšího přístup do základních registrů o občanech. Protože nic takového v zákoně o notářích a notářském řádu není. Podívejme se na zákon o exekutorech a exekutorském řádu, nic takového tam není. To jsou všechno privátní osoby, které kdyby měly mít stejně jako Policie České republiky soudy, státní zastupitelství nebo jiné orgány veřejné moci přístup do veřejných registrů, tak by musely mít úplně jiný vztah k těm osobním údajům, které z těch registrů získávat. V tomto ohledu považuji stanovisko vlády za - promiňte mi - právně vadné. Diplomatičtěji jsem se vyjádřit nemohl. Proto taky není pravda, že by bylo možné tento údaj neuvádět, protože jinak bychom uváděli v omyl i ty, které stát pověřil určitým způsobem výkonem funkcí státu nebo za stát jako privátní osoby.

Tady je jasné, že Poslanecká sněmovna se musí rozdělit na dvě části. Na ty, kteří podporují korupci a kteří umožní, aby tady v podstatě byla skupina lidí, kteří nebudou mít občanský průkaz v pořádku, jejich způsobilost k právním úkonům bude omezena, a přesto to o nich nebudou ti, kteří se jakýmkoliv způsobem s nimi dostanou do kontaktu, ať už ve smlouvě, jak tady bylo uvedeno např. úvěrové nebo jiné, dostali do kontaktu, a my tady připravíme oddělení práv a povinností. V tomto ohledu tedy ta druhá skupina poslanců a poslankyň se bude muset zamyslet nad tím, jestli jsou skutečně proti korupci, a potom podpoří tento návrh zákona.

Já se vůbec nebráním tomu, že v určité době tato povinnost zanikne, protože přístup do registrů bude pro ty, kteří budou mít svěřeny určité kompetence státu, takový, že do registru budou moci, ale v tuhle chvíli tam ani jedna z těch skupin, které jsem vyjmenoval, nemůže. A podívejte se, jakým způsobem se dohadovali o mediaci, jakým způsobem tady obhajoval pan ministr spravedlnosti, jak jsme se dohadovali o tom, že mediátorem může být advokát, a říkali jsme si, na co se soustřeďuje. V každém případě ale ani jeden z těch, který například v zákoně o mediaci je uveden, nebude mít do toho veřejného registru přístup. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP