(18.30 hodin)
(pokračuje Mencl)

Byla dokonce taková dost závažná diskuse i u nás, jestli tedy je tato novela vlastně potřebná, jestli se nemohou samotní provozovatelé dohodnout a na základě této dohody uplatnit, nebo vyřešit ten problém. Konstatuji, že po diskusích s provozovateli jsme dospěli společně k závěru, že je novela potřebná, protože je potřebné, aby všichni postupovali shodně, a to především shodně ve smyslu shodných technických podmínek, které poskytnou zadavatelům reklamy, respektive reklamním agenturám a zadavatelům reklamy, tak aby všichni měli jednotné podmínky. Což je velmi důležité.

Nechci teď zabíhat do technických podrobností, na to budeme mít jistě čas při projednávání ve výboru, nebo ve výborech, ale ta problematika je technicky poměrně dosti komplikovaná, má několik metod řešení a o tom samozřejmě se jistě budeme bavit.

Takže mi dovolte, abych vás požádal o propuštění novely do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane navrhovateli, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj. Tím je pan poslanec Walter Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já budu jako zpravodaj velice krátký. Pan kolega Mencl zdůvodnil motivy předložení této normy, která se týká snížení úrovně hlasitosti reklamy. Já bych chtěl říci, že zákon splňuje všechny formální náležitosti podle jednacího řádu, není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, není v rozporu s právem Evropské unie. Rozpočtové náklady nebudou příliš vysoké, pouze se budou týkat zařízení, které bude muset Rada pro televizní a rozhlasové vysílání zřídit.

Takže tolik moje zpravodajská zpráva. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Nevidím nikoho, že by se do této rozpravy hlásil z místa, a proto obecnou rozpravu končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru volebnímu. Já se ptám, zda má ještě někdo jiný návrh. Jiný návrh zde není. Já jsem vás v mezidobí odhlásila. Prosím, abyste se znovu přihlásili hlasovacími kartami, a přistoupíme k hlasování, kterým rozhodneme o přikázání tisku k projednání příslušnému navrženému výboru.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání volebnímu výboru - o tomto zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 32 z přihlášených 138 poslanců pro 135, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru volebnímu. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu následujícímu. Tím je

 

20.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Marie Nedvědové,
Miroslava Opálky a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 635/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 635/1. Ještě upozorním, že návrh na projednání podle § 90 odst. 2 znamená, že se navrhuje, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Nyní prosím, aby se slova ujal za navrhovatele pan poslanec Vojtěch Filip a předložený návrh uvedl.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedající, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, v tomto volebním období před vás předstupuji s tímto návrhem podruhé. Důvodem této novely je změna zákona o občanských průkazech, která vyplývá z toho, jakým způsobem jsme přistoupili vlastně k aplikaci takzvaného elektronického občanského průkazu.

Proč podruhé? Protože od 1. ledna letošního roku platí skutečně novela zákona o občanských průkazech, která ovšem nechrání třetí osoby proti zneužití, které je možné právě při tom, když ten nejpodstatnější identifikační průkaz nebude obsahovat některé údaje, a to údaje o omezení nebo zbavení právní způsobilosti.

Už v tom prvém pokusu přesvědčit Poslaneckou sněmovnu, že to je velmi nebezpečný krok, jsem uváděl, a potvrdilo se to po 1. lednu, že odpor justice proti tomuto návrhu zákona je obrovský. Mám přes 80 písemných stanovisek jednotlivých okresních a krajských soudů v České republice, Policie České republiky a státního zastupitelství, které upozorňují na to, že může dojít ke zneužití tohoto nezápisu, odpusťte mi to ne příliš české slovo.

Smyslem tedy návrhu zákona je, aby v občanských průkazech, a to i elektronických, bylo nadále zapisováno zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům rozhodnutím soudu, v případě zbavení způsobilosti k právním úkonům včetně údajů o opatrovníkovi v rozsahu jméno, popřípadě jména a příjmení, rodná čísla, nemá-li rodné číslo přiděleno, datum narození, popřípadě název a sídlo, je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy. Dále aby se uváděl trest zákazu pobytu uložený rozhodnutím soudu a aby z toho vyplývající jednotlivá ustanovení v tom § 3 byla přeměněna v odstavcích c) a d), tedy aby se to posunulo, jako priorita by bylo uvádění tohoto poznatku.

Samozřejmě proti roku 2011, kdy tomu tak ještě být nemuselo, musí být návrh, a je, odlišný tedy v této části od návrhu, který jsme předkládali poprvé - má přechodná ustanovení. To znamená, že držitelé občanských průkazů, které byly vydány po 31. 12. loňského roku do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, kteří byli rozhodnutím soudu zbaveni způsobilosti k právním úkonům, nebo jim způsobilost k právním úkonům byla omezena, nebo jim byl uložen trest zákazu pobytu, jsou povinni si nechat tento údaj zapsat do svého občanského průkazu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To znamená, stanovení nové povinnosti pro ty, kteří vlastně ztratili způsobilost rozhodnutím soudu. Zápis údajů se provádí na požádání a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena požádá o zapsání údajů ustanovený opatrovník.

Zápis se nezpoplatňuje podle tohoto návrhu zákona a v případě, že údaje na základě § 3 odst. 2 písm. c) a d) nebude možné do stávajícího občanského průkazu zapsat, bude vydán občanský průkaz nový, tyto údaje zahrnující. To znamená, ten, kdo měl od 1. ledna do data účinnosti návrhu zákona vydán už elektronický občanský průkaz, v podstatě bude muset požádat o nový a tento mu bude nově vydán.

Důvodová zpráva obsahuje tedy i zásadní údaje, které nás vedou k předložení tohoto návrhu zákona.

Chtěl bych, aby Poslanecká sněmovna projevila řekl bych dostatek ochoty omezit případnou korupci a zneužívání osobních údajů, a to i těch údajů, které nemusí být každému úplně příjemné. To znamená omezení právní způsobilosti, ale zejména například ten vyslovený zákaz pobytu. To je také část, která v tom původním návrhu nebyla a považujeme ji z tohoto pohledu, z vývoje migrace a z vývoje vyššího počtu přistěhovalců do České republiky, za důležitou.

Není to nic, co by mělo omezovat občanská nebo základní politická práva občanů nebo těch osob, které pobývají na území České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP