(17.50 hodin)
(pokračuje Parkanová)

O tomto zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 28 z přihlášených 167 poslanců pro 76, proti 67. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji tedy, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali, a budeme pokračovat novým hlasováním, a to podle § 97, odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslance. Kvorum je nastaveno.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 470/5.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 29 z přihlášených 172 poslanců, pro 159, proti 5. Návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Tím končí jeho projednávání. Chtěla jsem poděkovat zástupci Senátu, ale myslím, že nás opustil předčasně, takže tak už nemohu učinit.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Tím je

 

7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 477/3/- vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 477/4.

Vítám zde senátora pana Marcela Chládka a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní místopředsedkyně vlády Karolína Peake. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Po projednání v Senátu je znovu předkládán vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o pedagogických pracovnících. Senát uplatnil k návrhu celkem 11 pozměňovacích návrhů, z toho 8 legislativně technického charakteru. Tyto pozměňovací návrhy, pokud budou schváleny, zpřesní návrh zákona, odstraní některé legislativně technické nedostatky, které vznikly v průběhu legislativního procesu. Zbývající tři pozměňovací návrhy mají věcný charakter a týkají se akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dva z nich souvisejí s nabytím účinnosti nového zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Poslední pozměňovací návrh upravuje nové přechodné ustanovení, které stanoví, podle kterého zákona se bude postupovat v akreditačním řízení zahájeném před účinností novely.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje senátní pozměňovací návrhy, a to i ústy svého dnes jmenovaného nového ministra. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji a ptám se, zda se k usnesení Senátu chce vyjádřit zpravodajka výboru paní poslankyně Jaroslava Wenigerová. Je tomu tak. Prosím, máte slovo, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, pozměňující návrhy, které k nám přišly ze Senátu, se netýkají žádné z navrhovaných změn, které byly přijaty Sněmovnou v pozměňovacím návrhu týkajícím se zákona číslo 563, o pedagogických pracovnících. Senát upozorňuje na určité technické nedostatky, je jich tam několik, ty byly obsaženy v původním vládním návrhu a většina z nich by byla opravena při závěrečné redakci zákona před uvedením do Sbírky zákonů.

Věcně jsou tam dva problémy - hovořila o nich paní místopředsedkyně vlády -, a to v souvislosti s udělením nebo neudělením akreditací, protože v průběhu projednávání návrhu zákona o pedagogických pracovnících v Poslanecké sněmovně byl schválen a 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 420/2001 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, kterým se také mění zákon o pedagogických pracovnících. Do té doby právnické osoby trestně odpovědné nebyly, a proto se jejich bezúhonnost nevyžadovala. Změna, která přišla ze Senátu, je změna, která je akceptovatelná, a tuto změnu já podporuji.

Závěrem musím říci, že změny, které přišly ze Senátu, jsou akceptovatelné, přičemž žádná ze změn není nezbytně nutná pro řádné přijetí nebo řádnou aplikaci zákona. Chyby, na které poukazuje, obsahoval již vládní návrh, ale samozřejmě jejich náprava je vhodná. O bezúhonnosti v akreditačním řízení jsem hovořila, stejně tak považuji za správný návrh týkající se přechodného ustanovení.

Takže i já podpořím návrh, který přišel ze Senátu k tomuto zákonu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní zpravodajko, a nyní otevírám rozpravu. Do ní mám přihlášenou paní Kristýnu Kočí s faktickou poznámkou. Tak, není tomu tak. Kdo se prosím do této rozpravy hlásí? Pan senátor Marcel Chládek jako první. Prosím.

 

Senátor Marcel Chládek: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jenom v krátkosti, protože už vše bylo řečeno. Opravdu se jedná o 11 pozměňovacích návrhů, které zpřesňují původní návrh, a pokud by to bylo v té původní podobě, tak by to udělalo velké problémy potom při dopadu zákona a jeho aplikaci v praxi.

Kromě těch technických věcí tady byla i zmíněna ta záležitost, která se týká té bezúhonnosti žadatele. Já si nedovedu představit, že by někdo, kdo nemá čistý trestní rejstřík, dělal vzdělávání v České republice, a pevně věřím, že tedy to schválíte, a tímto vám dopředu děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane senátore. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, tak tuto rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat podle § 97, odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 477/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 477/4."***
Přihlásit/registrovat se do ISP