(15.30 hodin)
(pokračuje Braný)

Takže tu nehovořme o tom, když během dvou tří let přijmeme možná takové pravidlo v rozpočtovém určení daní, které bude jednoznačně říkat: až budete maximum všech poplatků mít vyměřeno, potom se obraťte se svou žádostí na dotaci. Takže tam už potom nepůjde vůbec o pravo-levé, tam jenom půjde o to, jestli tedy chceme ty prostředky získávat, a vy víte, že to bude velmi výrazný tlak na centrální vládu a na rozpočet státu, když skončí financování z EU novým rozpočtovým rokem. Takže i to, jestli to je, nebo není možné využít, si myslím, skončí tím, až se pustíme z gruntu do změny rozpočtového určení daní. A věřím, že už se tomuto nebudeme moct vyhnout a nějakým způsobem to před námi stojí.

A jinak ta částka, která je dnes, samozřejmě je na hraně, ale zase na druhé straně obce, které se snaží o pořádek, tak černé skládky a řadu dalších věcí, které financují, tak samozřejmě jdou nad rámec poplatků, ale vím, protože jsem působil v ASA České Budějovice v dozorčí radě, že léta stačil poplatek do 500 korun na krytí zhruba 45 milionů nákladů na komunální odpad, ale potom sběrné skládky, odpadkové koše a další a další věci už samozřejmě na to nestačí. Tady se mi zdá, že se ten náklad přece jenom přenese více na občana trvale bydlícího a spořádaně platícího poplatky města než na cokoliv jiného, to znamená tu podporu turistického ruchu a získávání prostředků do městské kasy jiným způsobem, tj. sdílenými daněmi.

Děkuji za pozornost. (Potlesk KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Paní poslankyně Ludmila Bubeníková. Prosím.

 

Poslankyně Ludmila Bubeníková: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem starostka zhruba dvoutisícové obce a velmi ráda bych vás poprosila, abyste tuhle novelu zákona schválili. To, co tady říkal přede mnou kolega, přestože ve městech existují sběrné dvory, přestože v naší obci máme dvakrát do roka možnost odložit velkoobjemový a nebezpečný odpad, přesto stále nacházíme v příkopech ledničky, židle a další položky z domácností. Někdy mám pocit, že lidé to mají jako sport, je to pro ně zajímavá věc. Myslím si, že tento postoj k přírodě a k nám nesouvisí s výší poplatků, souvisí se zodpovědností každého z nás! Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Jan Smutný. Prosím.

 

Poslanec Jan Smutný: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, já opravdu jenom krátce. Po těch všech rozpravách, jak jsem řekl na výboru životního prostředí, tak říkám tady: odpady jsou provoz domácnosti. To si také musíme uvědomit. A samosprávy, které jsou volené a mají kompetence, by si měly uvědomit, že by mohly bonusovat, mohly by dávat odměny, slevy za to, že občan řádně třídí a chrání tak životní prostředí. Proto opakuji, odpady jsou součástí provozu domácnosti, tak jako je elektřina, plyn, voda. Proto bych to ale nespojoval s veřejným osvětlením, protože tady se jedná o bezpečnost a to občan neovlivní. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. A já se zeptám, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 337/8, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 337/9."

Je zde žádost o odhlášení. Prosím, abyste se všichni znovu přihlásili.

 

Opakuji, že budeme hlasovat o návrhu ve znění schváleném Senátem.

Zahajuji hlasování číslo 25. Táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení tak, jak jsem jej přednesla. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 25, přítomno 183, pro 108, proti 68. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu senátorovi. Končím projednávání bodu prvního dnešního dne.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu. Je jím

 

3.
Návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 426/4/- vrácený Senátem

Senát tento návrh vrátil s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 426/5. Senátoři se z tohoto jednání omlouvají.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. A prosím o klid v jednacím sále!

Ještě pan místopředseda Zaorálek poznámku k hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jenom chci sdělit, že jsem měl v úmyslu hlasovat "ne", na sjetině mám "ano". Nezpochybňuji hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to informace pro stenozáznam. Děkuji. A prosím nyní pana ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych se velmi stručně vyjádřil ke stadiu projednávání vládního návrhu zákona, který upravuje otázky mediací a novelizuje některé další zákony.

Jenom na úvod řeknu, že mediace jsou mimořádně důležitým instrumentem, kterým lze určitou část soudních sporů, zvláště v oblasti civilního soudního řízení, řešit mimosoudně na základě dohody zúčastněných stran, což je samozřejmě velmi přínosné, protože za prvé to vede k tomu, že soudy jsou méně zatíženy některým typem kauz, a za druhé, je-li spor vyřešen konsenzem, nikoliv rozsudkem, který většinou vyhovuje pouze jedné ze stran nebo často nevyhovuje ani jedné ze stran, tak samozřejmě společenská akceptace rozsudku je nižší, než když výsledkem je kompromisní dohoda na kompromisním řešení mezi zúčastněnými.

Většina vyspělých zemí Evropy má samostatný zákon, který upravuje právě principy toho, jak vést účastníky civilního sporu k tomu, aby se dohodli a aby se předešlo tomu, že stát skrze soud autoritativně v dané věci rozhodne. ČR dosud takový zákon neměla, a proto vám vláda předložila návrh samostatného nového zákona, který stanovuje jasná pravidla právě pro vedení mediací v oblasti civilních sporů.

Nebudu zde opakovat obsah této normy, protože na trojím čtení zde na půdě Sněmovny a předtím v ústavněprávním výboru jsme velmi podrobně prodiskutovali jednotlivé aspekty tohoto nového zákona. Pouze budu konstatovat, že ze strany státu bude důležité, aby byla stanovena jasná pravidla pro ty, kteří povedou účastníky řízení k vyřešení daného sporu smírnou cestou, to znamená, stanovujeme jasná pravidla pro tzv. mediátory, kteří budou dostatečně proškoleni a vzděláni k tomu, aby mohli vést účastníky k dohodě. Speciální kategorií pak budou ti mediátoři, kteří řeší spory kolem dětí.

Nicméně pojďme k tomu, jak se k návrhu postavil Senát. Senát v zásadě s návrhem vyjádřil souhlas, vnímá význam této normy, tohoto právního předpisu, nicméně navrhl několik pozměňovacích návrhů, se kterými, a to zde říkám předem, se předkladatel v zásadě ztotožňuje, to znamená, nejsou to návrhy, které by měnily smysl a obsah tohoto zákona. Mají buď technický charakter, anebo například řeší změnu lhůty, ve které je soud povinen rozhodnout o tom, zda mediační dohoda bude mít charakter soudního smíru a bude tak přímo vykonatelná. My jsme původně navrhovali v našem vládním návrhu 7 dní, Senát po projednání navrhuje delší lhůtu 30 dní. My s tím nemáme problém. Je faktem, že je lepší mít delší lhůtu, která bude dostatečnou zárukou toho, že ji soudy budou akceptovat a dodržovat, než mít lhůtu, která tím, že není vynutitelná, fakticky soudem nemusí být dodržována a bude pak následně obcházena i díky velkému nápadu jednotlivých kauz na soudy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP