(14.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Dále chci navrhnout zařazení nového bodu do programu schůze, a to bodu Změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Potřebujeme provést nějaké změny ve výborech, v členství výboru.

Dále chci navrhnout vyřadit z pořadu schůze bod číslo 12 a bod číslo 72, což je druhé a třetí čtení sněmovního tisku 351, vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění Ústava České republiky.

Dále vyřazení bodu 13 a 73, což jsou druhá a třetí čtení sněmovního tisku 351, vládní návrh zákona, kterým se mění zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu.

Dále chci navrhnout vyřazení bodu číslo 51, návrh zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku Šumava.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Děkuji. Pan poslanec Marek Šnajdr má slovo.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych si dovolil navrhnout vyřazení bodu číslo 35. Je to sněmovní tisk 600 v prvém čtení, tedy vyřazení z pořadu této schůze. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Prosím nyní pana poslance Marka Bendu.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo vlády, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl také navrhnout vyřazení čtyř bodů, a to dvou a dvou. Prvním je bod číslo 14 a bod 74, druhé a třetí čtení návrhu poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších, kterým se mění trestní zákoník, sněmovní tisk 428. Druhým návrhem je vyřadit body 16 a 76, což jsou vládní návrhy zákona, kterými se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, sněmovní tisk 537. Obojí z důvodů potřeby ještě projednat v ústavněprávním výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec František Sivera. Prosím.

 

Poslanec František Sivera: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já bych chtěl navrhnout vypuštění bodu číslo 90, což je výroční zpráva o činnosti a závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury, je to sněmovní tisk 649, a to z důvodu, jelikož ještě nebyl projednán v hospodářském výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to bod 90, tisk 649. Ano.

Já tady nemám žádnou další přihlášku. Ptám se, zda ještě někdo. Pan ministr Drábek. Prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu vás zdržovat dlouho a nebudu navrhovat zařazení a vyřazení žádného bodu. Nicméně pan poslanec Sobotka tady odargumentoval svoje dva návrhy a v rámci diskuse o programu mi tedy nezbývá nic jiného, než položit argumenty k těm dvěma bodům také.

Co se týká návrhu na vyřazení zjednodušeně řečeno úpravy valorizace důchodů, tak bych chtěl především upozornit na procedurální záležitost, že pokud se v tuto chvíli ten bod vyřadí z tohoto pořadu schůze, tak hrozí, že nebude v účinnosti potřebný zákon do konce září, a do konce září musí být vydaná vyhláška s koeficienty, které se týkají valorizace důchodů na příští rok. Jinými slovy, není to návrh na otevření diskuse. Je to návrh na v podstatě faktické znemožnění projednání tohoto zákona.

K tomu mi dovolte jenom dvě čísla. Vliv zvýšení daně z přidané hodnoty od 1. ledna se projevil zvýšením inflace o 1,3 procentního bodu. To jsou čísla, která jsou jasná. Tedy ten slib, který jsem dával minulý rok, tak po úpravě toho návrhu, že se nebude jednat o zmrazení důchodů, ale o omezení valorizace, bude naplněn. Na tom si stojím. Proto jsem také plédoval za to, aby nebyla valorizace nulová, ale aby byla valorizace aspoň taková, aby byl vliv zvýšení DPH eliminován. Již dnes je, nebo konkrétně minulý rok byl, deficit důchodového účtu ve výši 45 miliard korun. Tedy jednoduchými počty zvýšení daně z přidané hodnoty přibližně 25 miliard korun, zmírnění valorizace přibližně 8 miliard korun každý rok. Každý si může spočítat, že to nejsou žádné další peníze navíc, že to jsou jenom peníze, které mají sloužit k eliminaci dnešního deficitu důchodového účtu.

K tomu druhému bodu, který se týkal optimalizace správy majetku, přesněji řečeno správy aktiv resortu práce a sociálních věcí, tak ano, já chci potvrdit, že vzhledem k tomu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí má podřízené organizace, které mají tři sítě budov po celé republice, považuji za nutné koordinovat využití těchto budov a nákup potřebných služeb v resortu, protože není efektivní, aby tyto jednotlivé sítě a budovy byly spravovány zvlášť. Proto připravujeme, ano potvrzuji, připravujeme vypsání zakázky, která by měla naprosto transparentním a průhledným způsobem umožnit snížení nákladů v této oblasti, to znamená ve správě majetku řádově o 15 %.

Mimochodem, a to je poslední poznámka, pokud bychom neuskutečnili ty kroky v organizaci úřadu práce, které znamenaly výrazné snížení nákladů, zejména nákladů na informační technologie, tak již dnes můžeme prokázat po prvním čtvrtletí, že těch plánovaných úspor bylo dosaženo. Každý si to může ověřit v účetních dokladech přístupných na ministerstvu. Myslím tím každý, kdo má relevantní zájem. Vyzval jsem k tomu i poslance výboru pro sociální politiku, jichž se ta problematika týká. Pokud bychom ty úspory neudělali, tak bychom například nemohli dnes posílit dotace do sociálních služeb o 330 milionů korun.

Tedy samozřejmě že každý krok je možné kritizovat, jenom si myslím, že je potřeba kritizovat s rozmyslem a tak, aby to nebylo směšné.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Jestli ještě k pořadu schůze pan kolega Ohlídal. Prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si navrhnout jednu změnu programu této schůze. Tato změna se týká bodu číslo 38, sněmovní tisk 624. Je to bod týkající se novelizace zákona 130, zákona o podpoře výzkumu. Jsem předkladatelem této normy, a pokud by tato norma přišla na pořad zítra nebo v pátek, tak bohužel nebudu přítomen, protože budu fungovat jako pozorovatel OBSE v rámci arménských voleb, a proto si dovoluji přesunout pevně tento bod na příští středu, to znamená na středu 9. května po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Velebný. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, dovolím si požádat tuto ctěnou Sněmovnu o pevné zařazení bodu 23, sněmovní tisk 503/3, na pátek jako druhý bod pátečního jednání. Tento pátek.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tento pátek. Je to bod 23, sněmovní tisk 503.

Pokud se už nikdo nehlásí k pořadu schůze, budeme hlasovat o návrzích, které zazněly. Vzhledem k tomu, že pan kolega Stanjura navrhuje některé změny oproti dohodě z ranního grémia, tak nejprve projedeme hlasováním návrhy poslanců a poté, co vypadne, budeme hlasovat o návrhu grémia. Jestli není s tímhle problém, tak bychom takto postupovali.

 

Nejprve pan místopředseda Lubomír Zaorálek navrhuje zařadit nový bod s názvem Zpráva předsedy vlády o čerpání fondů Evropské unie a způsobu řešení této otázky. Navrhuje tento bod zařadit na 9. 5., tedy ve středu jako první bod.

Zahajuji hlasováni číslo 5. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem na zařazení nového bodu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 5, přítomno 191, pro 86, proti 90. Návrh přijat nebyl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP