(10.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Protože nebyla podána námitka, budeme rozhodovat - tady už zazvoním (gongování) dopředu - podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Poprosím, aby se dostavili ti, co chtějí hlasovat, abychom o tom rozhodli.

 

Přednesu návrh usnesení, ve kterém bychom rozhodli o dalším postupu: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním v jednání o sněmovním tisku 616 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Z pléna se ozývá, že nefunguje hlasovací zařízení.) Nejde? Tak to tedy prohlásím za zmatečné.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je tedy pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 35, přihlášeno je 179, pro hlasovalo 135, proti 7, takže to bylo přijato.

 

Můžeme postupovat tak, že zahájíme podrobnou rozpravu k tomuto návrhu. Do ní přihlášky nevidím. Můžeme tedy i podrobnou rozpravu ukončit. A pokud už není žádné vyjádření pana ministra nebo zpravodaje, můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů, podle sněmovního tisku 616, ve znění schválených úprav."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 36, přihlášeno je 178, pro hlasovalo 119, proti 25, takže to bylo přijato.

 

My jsme tedy s návrhem zákona vyslovili souhlas. Končím projednávání bodu 26.

 

A máme tady bod číslo

 

33.
Vládní návrh zákona o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
/sněmovní tisk 613/ - prvé čtení

Zákon o volbě prezidenta republiky opět uvede ministr vnitra Jan Kubice. Prosím ho tedy, aby se ujal slova.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl vlání návrh zákona o volbě prezidenta republiky, který máte k dispozici jako sněmovní tisk č. 613. Smyslem předloženého návrhu je provést na zákonné úrovni vládní novelu Ústavy České republiky, která byla dne 8. února 2012 schválena Senátem Parlamentu České republiky a zavedla v České republice přímou volbu prezidenta republiky.

Předkládaný zákon je prováděcím zákonem, jehož existence je předvídána ustanovením článku 58 uvedené novely ústavy. V tomto článku se stanoví, že další podmínky výkonu volebního práva při volbě prezidenta republiky, jakož i podrobnosti navrhování kandidátů na funkci prezidenta republiky, vyhlašování a provádění volby prezidenta republiky a vyhlašování jejího výsledku a soudní přezkum stanoví zákon.

Úvodem lze říci, že předložený zákon ve shodě se zmíněnou ústavní novelou počítá s tím, že kromě 20 poslanců nebo 10 senátorů bude moci navrhovat kandidáta také občan, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 tisíci občany oprávněnými volit prezidenta republiky. Petice takového navrhujícího občana, která podporuje určitého kandidáta, se bude předkládat v listinné podobě a vzhledem ke krátkosti času a množství podpisů bude zkontrolován jen namátkou vybraný vzorek 8 500 podpisů. Zjistí-li Ministerstvo vnitra nesprávné údaje u více než 3 % podepsaných občanů ve dvou kontrolních vzorcích, odečte od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích. Volebním soudem, který bude případně posuzovat registraci kandidátů a provádět soudní přezkumy volby, je Nejvyšší správní soud.

Den nabytí účinnosti zákona se navrhuje ve shodě s novelou Ústavy ČR, tedy - až na výjimky - 1. října 2012.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já také děkuji. Požádal bych pana poslance Jeronýma Tejce, zpravodaje pro prvé čtení, aby se také vyjádřil k tisku.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, podle mého názoru není jiné cesty, než postoupit tento zákon do druhého čtení, byť samozřejmě můžeme hovořit o některých komplikacích, které tento zákon, tak jak je napsán, může přinášet. Zejména se v posledních týdnech hovořilo o tom, jakým způsobem bude probíhat například kontrola petičních archů jednotlivých kandidátů.

Nicméně to jsou všechno věci, o kterých bychom měli vést debatu na půdě parlamentních výborů, zejména výboru ústavněprávního. Myslím, že je dobré, abychom tady na plénu teď nezdržovali proces projednávání tohoto zákona, aby se debata odbyla na půdorysu parlamentních politických stran, které jsou zastoupeny jak ve Sněmovně, tak i v Senátu, neboť tento zákon vyžaduje souhlas obou komor Parlamentu a Poslanecká sněmovna nemůže v tomto případě přehlasovat stanovisko Senátu, bude-li odlišné.

Proto se k jednotlivým výhradám, v tom, co zejména chybí v tomto zákoně, vyjádřím v obecné rozpravě, tak abych nezneužíval své role zpravodaje. Jako zpravodaj si dovoluji doporučit, aby tento zákon postoupil do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, o které tu byla řeč, a vzhledem k tomu, že písemné přihlášky nemám, tak se rovnou... Ani se nikdo nehlásí? Ale přece jenom se hlásí. Pan poslanec Chvojka. Prosím, pane poslanče, můžete zahájit obecnou rozpravu.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý den, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Já v podstatě navážu na zpravodaje zákona pana Jeronýma Tejce. Ano, tento zákon určitě musíme dát do ústavněprávního výboru, do druhého čtení, tak aby se tam projednaly některé věci.

Určitě zásadní výhrada sociální demokracie k tomuto zákonu je ta, že neobsahuje jak finanční limity pro volební kampaň kandidátů na funkci prezidenta republiky, tak stropy pro sponzory. Navrhujeme, aby fyzické osoby mohly darovat kandidátovi na prezidenta maximálně 1 mil. korun. Nechceme, aby se tohoto procesu sponzorování účastnily jakkoliv osoby právnické. Myslíme si, že kandidát na tuto důležitou ústavní funkci by měl zvítězit silou svých myšlenek, silou svých idejí, silou svého jména, silou své známosti ve společnosti, a ne na základě toho, kolik byl schopen získat peněz od různých - a možná i podivných - finančních skupin.

Já mám s tímto zákonem - nechci říct několik problémů, ale několik výtek, několik výhrad, které, myslím, by měly být v rámci čtení v ústavněprávním výboru řešeny. V zákoně, tak jak byl podán vládou, řešeny nejsou a mohou vzbuzovat různé rozpory a výhrady.

První věc je: Dle mého názoru není v zákoně explicitně řečeno, zda ta skupina 20 poslanců a 10 senátorů či ta navrhující osoba, která sbírá petici s 50 tisíci podpisy, zda v těch 20 poslancích a 10 senátorech může být ten navrhovaný kandidát, zda může být členem této skupiny, nebo nemůže. Zda ta nominovaná osoba může navrhnout sama sebe, to si myslím, že je zásadní otázka, která by se měla vyřešit v rámci ústavněprávního výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP