(15.50 hodin)

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji, paní předsedkyně. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, organizační výbor na své 44. schůzi 19. ledna letošního roku projednal návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2012 a přijal usnesení, které je v elektronické verzi dostupné jako sněmovní dokument číslo 821.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny za prvé navrhuje Poslanecké sněmovně schválit pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2012 ve znění schválených pravidel hospodaření pro rok 2011 s výší příspěvku, a to pevná částka na klub 24 500 korun a variabilní částka na každého člena klubu 3 550 korun. Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2012 by tvořila nedílnou přílohu tohoto usnesení.

Pak jsem byla pověřena, abych tento návrh přednesla zde v Poslanecké sněmovně, což jsem právě učinila.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Orgoníkové. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky. Ptám se tedy, zda se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo. Končím tuto rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Opět se ptám, zda se hlásí někdo do podrobné rozpravy. Nikdo se nehlásí. Končím rozpravu podrobnou.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu, tak jak nám jej představila paní poslankyně Hana Orgoníková. Návrh usnesení máte všichni v písemné podobě před sebou.

Já zahajuji hlasování číslo 177 a táži se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení. Kdo je proti?

V hlasování číslo 177 přítomno 159, pro 126, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Tím jsme projednali bod 73, sněmovní dokument 821. Děkuji paní poslankyni Haně Orgoníkové.

 

Budeme se věnovat bodu 74. Jedná se o

 

74.
Návrh na změnu názvu Stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu,
použití sledování osob a věcí, rušení provozu elektronických komunikací
a kontrolu činnosti Inspekce policie

K tomuto bodu vám byl na lavice rozdán návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Uvede a odůvodní tento návrh pan poslanec Jan Vidím. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, Poslanecká sněmovna na své první schůzi ustavila komisi s patrně nejdelším názvem na světě - Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí, rušení provozu elektronických komunikací a kontrolu činnosti Inspekce policie. Protože však Inspekce policie k poslednímu prosinci loňského roku zanikla tím, že nabyl účinnosti zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů, a uvnitř tohoto zákona je také zakotven kontrolní mechanismus, který spočívá ve vzniku Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, je nezbytné, aby Poslanecká sněmovna také zareagovala na tuto skutečnost tím, že u té stálé komise, kterou zřídila na své první schůzi a která má ten sáhodlouhý název, vypustí slova "a kontrolu činnosti Inspekce policie".

Usnesení, které již zmínila paní předsedkyně, které řeší tuto otázku, máte na stolech. Já ho nebudu číst, protože dvakrát opakuje ten sáhodlouhý název komise a připadá mi to nadbytečné.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Vidímovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Prosím o vaše přihlášky. Nehlásí se nikdo. Končím všeobecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Opět vás žádám. Pan kolega Jan Vidím. Prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. V rámci podrobné rozpravy předkládám návrh usnesení, který máte na lavicích a na který se odkazuji. Je to návrh usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu na změnu názvu stálé komise.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě někdo do podrobné rozpravy se hlásí? Nehlásí se nikdo, končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu, který máme v písemné podobě. Odkázal na něj také pan zpravodaj, mohu-li to takto dnes nazvat. Navrhovatel v jednom.

Zahajuji hlasování číslo 178. Táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti?

V hlasování číslo 178 přítomno 159, pro 132, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

 

Tím jsme projednali bod 74. Děkuji panu poslanci Janu Vidímovi a končím také dnešní jednací den s tím, že bych vás ráda upozornila na zítřek.

Zítra, ve čtvrtek zahájíme naše jednání ráno v 9 hodin, a to 34. schůzí Poslanecké sněmovny. Deset minut po jejím skončení se bude konat 35. schůze Poslanecké sněmovny, a jakmile skončí tato schůze, budeme pokračovat ve schůzi 33. Ale ještě k tomu dodám, že na 11. hodinu je zařazen bod, který se jmenuje Informace předsedy vlády o jednání Evropské rady dne 30. ledna. To je informace k zítřejšímu dopoledni.

Děkuji vám. Přeji příjemné odpoledne. Končím dnešní jednací den.

 

(Jednání skončilo v 15.56 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP