(11.50 hodin)
(pokračuje Grospič)

Návrh zákona není v rozporu s nálezem Ústavního soudu. Chtěl bych v této souvislosti říci, že restituce církevního majetku zčásti fakticky byly umožněny třemi zákony v České republice. Bylo to zákonem číslo 298/1990 Sb., zákonem tehdejšího Federálního shromáždění o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a Arcibiskupství olomouckého, jeho novelou z roku 1991 pod číslem 338, v rámci kterého bylo vydáno 170 objektů, a rovněž zákony restituční č. 92/1991 a 229/1991 zablokovaly potenciálně ve prospěch církví řadu nemovitého majetku a pozemků. Bohužel zablokovaly majetek, který církve ve většině případů historicky nevlastnily, ale pouze se nějakou formou podílely na jeho správě či údržbě. Majetek, který veskrze ve velké míře historicky náležel obcím.

Proto předkladatelé z řad poslanců KSČM byli vedeni myšlenkou, nechť tuto základní otázku lidé posoudí v referendu a na základě výsledků referenda potom vláda připraví vládní návrh zákona, který bude výsledky tohoto referenda zrovna tak jako nálezem Ústavního soudu vázán.

To je základní důvod, proč vás prosím, abyste jej propustili do dalšího čtení a nespojovali to s otázkami politickými, s otázkami, kdy zanášíte nerovnost hlasů do této Poslanecké sněmovny jen proto, že tyto hlasy náleží legitimní parlamentní straně, Komunistické straně Čech a Moravy, bez ohledu na to, že se ji vládní koalice snaží zakázat.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: To bylo závěrečné slovo navrhovatele. Pan zpravodaj si nepřeje mít závěrečné slovo.

 

Můžeme tedy, dámy a pánové, přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 277, z přihlášených 143 pro 86, proti 52. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu navrhovateli a končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k projednání bodu

 

40.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka, Jeronýma Tejce
a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně
ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 520/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 520/1. Vidím, že za navrhovatele vystoupí pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, protože dnes se příliš referendům v této Sněmovně a budově nedaří, a abych zvýšil šanci na přijetí tohoto návrhu zákona, tak bych požádal i po dohodě s ostatními předsedy poslaneckých klubů o přerušení projednávání tohoto návrhu do příští schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Zazněl zde návrh, o kterém nechám hlasovat, návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 278, z přihlášených 143 pro 131, proti nikdo. Konstatuji, že jsme tento bod přerušili.

 

Přistoupíme k projednávání bodu číslo

 

42.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních
pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 524/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych vám rád představil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Je jasným faktem, že investiční pobídky, pokud jsou racionálně používány, mohou být jedním z velmi dobrých stimulů pro rozvoj podnikání firem v České republice. Různé formy pobídek poskytují všechny země středoevropského regionu, které můžeme z hlediska přílivu těch zahraničních investic v podstatě považovat za svoje hlavní konkurenty. Ve srovnání s okolními zeměmi však ztrácí ten stávající systém, který byl nastaven tímto zákonem, konkurenceschopnost při získávání zahraničních investorů a v současných hospodářských podmínkách už přestává být účinným nástrojem podpory investic. Přitom získávání zahraničních investic, především kvalitních zahraničních investic s vyšší přidanou hodnotou, je významnou součástí podpory konkurenceschopnosti České republiky, kterou obzvláště v tomto složitém ekonomickém období bychom měli podpořit.

Má-li Česko dlouhodobě růst a vytvářet kvalitní pracovní místa, tak je třeba zvýšit úspěšnost naší republiky v té soutěži právě o tyto zahraniční investice s vyšší přidanou hodnotou.

Ministerstvo průmyslu a obchodu proto připravilo návrh zákona, který by posílil účinnost systému aktivní podpory investic formou investičních pobídek, a tím se snažíme zlepšit konkurenční pozici České republiky vůči tomu systému, který poskytují okolní státy. Cílem materiálu je vytvořit v České republice atraktivní investiční prostředí jak pro domácí, tak pro zahraniční investory a zejména rozšířit oblast státní podpory ze služeb řekněme v nižší přidané hodnotě k investicím, směrem, v němž budou moci vedle investorů ve zpracovatelském průmyslu právě čerpat investiční pobídky nově i firmy, podnikající v oblasti průmyslového výzkumu, vývoje a inovací technicky vyspělých výrobků a technologií nebo ve strategických službách, které jsou úzce spjaty s rozvojem informačních technologií. To považujeme za základní a nejdůležitější posun v této změně. Zákon by tak zároveň přispěl k vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních příležitostí a k rozvoji znalostní ekonomiky.

Touto novelou se vedle této zásadní změny současně zpřesňují některé požadavky na poskytování regionální investiční podpory, které vyplývají z evropských předpisů a které jsou pro Českou republiku závazné. Z tohoto důvodu bych si vás dovolil požádat o podporu tohoto zákona a jeho propuštění do čtení druhého.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Čechlovský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Vážená paní místopředsedkyně, vládo, kolegyně a kolegové, já to nebudu tady jako zpravodaj dlouho zdržovat, protože si myslím, že jak obsah návrhu zákona, tak i cíle poměrně vyčerpávajícím způsobem popsal pan ministr. Vypíchnu z toho proto jenom jednu věc, a to zdůrazním, že skutečně změna zákona přináší návrh na úpravu systému investičních pobídek tak, aby došlo k rozšíření podpory nejen do průmyslu zpracovatelského, ale právě do oblastí technologicky a jinak složitějších, do progresivních technologií a aktivit s velkou přidanou hodnotou, informačních technologií atd. To všechno směřuje k tomu, abychom zvýšili konkurenceschopnost naší republiky v rámci Evropy i světa.

Druhá poznámka je, že se rovněž přimlouvám za to, abychom propustili návrh zákona do dalšího čtení. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. V tuto chvíli nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Zeptám se, zda je ještě chuť mít závěrečné slovo. Asi nikoliv.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má prosím někdo jiný návrh? Žádný jiný návrh neregistruji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP