(14.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. V tuto chvíli nemám nikoho přihlášeného. Končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Předpokládám, že nikoliv.

Zahájíme podrobnou rozpravu. Otevírám podrobnou rozpravu. Hlásí se paní zpravodajka.

 

Poslankyně Jana Suchá: Děkuji. Já bych v rámci podrobné rozpravy chtěla načíst pozměňovací návrh, který je veden na stránkách Poslanecké sněmovny pod číslem 153. Jedná se o drobnou technickou úpravu velkého pozměňovacího, který již přijal ústavněprávní výbor. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Prosím, abyste mi tento návrh předala. Děkuji. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Škárka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Škárka: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl načíst pozměňovací návrh pod číslem 166. Těch návrhů je několik. Já bych je tady postupně uvedl.

1. § 361 se mění takto: Neurčí-li stanovy nebo tento zákon jinak, volí se členové orgánů společnosti kumulativním hlasováním. V § 361 se vkládá nový odstavec 2, který zní: Členové orgánů akciové společnosti se volí kumulativním hlasováním vždy, pokud o to požádá akcionář společnosti, který má akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 30 % základního kapitálu.

2. Druhý pozměňovací návrh. V § 364 se za dosavadní odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: Akcionář společnosti, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií na jméno, které jsou ve vlastnictví nejvýše pěti akcionářů a jejíž akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani jiném veřejném trhu, má právo na valné hromadě i mimo ni požadovat od orgánů společnosti informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech a další práva na informace určená stanovami; to platí obdobně pro zástupce akcionáře, bude-li zavázán alespoň ke stejné mlčenlivosti jako akcionář a společnosti tuto skutečnost doloží.

Dosavadní odstavec 2 se přečísluje na odstavec 3.

3. V § 423 se za dosavadní odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: K rozhodnutí valné hromady akciové společnosti, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií na jméno, které jsou ve vlastnictví nejvýše pěti akcionářů a jejíž akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani jiném veřejném trhu, se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon vyžaduje většinu vyšší. Stanovy schválené alespoň tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů nebo změna stanov schválená alespoň tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů může určit, že se ustanovení tohoto odstavce na společnost nevztahuje.

V § 423 se tak dosavadní odstavec číslo 2 přečísluje na odstavec číslo 3.

4. Za dosavadní § 92 odst. 2 se vkládá nový odstavec 3, který zní: Ovládaná osoba je povinna poskytnout znalci součinnost pro vypracování znaleckého posudku, zejména poskytnout mu bez zbytečného odkladu na své náklady všechny potřebné podklady a informace ve formě požadované znalcem.

Dosavadní odstavec 3 se přečísluje na odstavec 4.

5. V § 381 se za slovem "představenstva" vkládá další věta, která zní: Dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva bez zbytečného odkladu a nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Závěrečná slova nebudou. V tuto chvíli nezazněl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat. Děkuji paní zpravodajce, děkuji panu ministrovi a končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní přistoupíme k bodu

 

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání
odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států
Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 403/ - druhé čtení

Z pověření vlády měl předložený návrh uvést ministr školství, mládeže a tělovýchovy, který je ale v tuto chvíli v Senátu, a proto vystoupí vicepremiérka Karolína Peake. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, navržený zákon, který zde již byl projednán v prvním čtení, má zejména odstranit některé technické nedostatky a zamezit obtížím s jeho prováděním v praxi. Předložená novela se vztahuje ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací.

Vzhledem k tomu, že tento návrh projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dne 23. 11. bez jakýchkoliv problémů, předpokládá ministr školství, že tento zákon bude moci v co nejkratší lhůtě projít třetím čtením.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 403/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pan poslanec Ohlídal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Jako náhradní zpravodaj mohu doporučit přijetí této normy. Odkazuji na usnesení školského výboru 403/1. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Prosím, hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Končím tedy i podrobnou rozpravu. Chci se zeptat, jestli chce pan zpravodaj nebo paní vicepremiérka závěrečné slovo. Není tomu tak.

V tuto chvíli není o čem hlasovat. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu zpravodaji, děkuji paní vicepremiérce.

 

Můžeme přistoupit k bodu

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 443/ - druhé čtení

Tento bod také uvede vicepremiérka Karolína Peake. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Děkuji, paní předsedající. Opět tento navržený zákon má zejména odstranit některé technické nedostatky, které se projevily v průběhu čtyř let od jeho implementace.

Dne 23. 11. byl i tento návrh zákona projednán ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a já jménem ministra školství, mládeže a tělovýchovy děkuji za propuštění do třetího čtení. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 443/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP