(Jednání pokračovalo ve 14.03 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v našem dnešním programu. Jenom připomenu, že jsme v podrobné rozpravě, která je vedena k bodu 13, ke sněmovnímu tisku 415. Jsme ve druhém čtení. Mám zde informaci od předsedy poslaneckého klubu ODS, který bude chtít přerušení projednávání tohoto bodu před skončením podrobné rozpravy. Za malou chvíli se dostaví do jednacího sálu, aby tento návrh přednesl, nebo pokud se toho chopí někdo jiný, kdo by tento návrh přednesl, tak určitě to bude možné.

Pan zpravodaj Jeroným Tejc. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych si dovolil načíst procedurální návrh, o kterém bychom vzápětí hlasovali a jehož cílem by bylo přerušení projednávání tohoto bodu, a to tak, aby byl doprojednán a zařazen jako první bod na tento pátek. V zásadě bychom přerušili projednávání tohoto bodu do pátku 9 hodin dopoledne, tak aby mohlo druhé čtení úspěšně skončit ještě tento týden. Ten důvod je jediný. Je to dohoda parlamentních stran, která má za cíl prostudování návrhů, které byly podány ve druhém čtení, z hlediska jejich legislativní kvality Ministerstvem spravedlnosti. Tedy tato lhůta by měla stačit ministrovi spravedlnosti na to, aby tuto záležitost dostatečně z hlediska legislativy prokonzultovalo a mohlo tedy být hlasováno o těchto návrzích. Tolik tedy procedurální návrh a jeho odůvodnění. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane předsedo. O tomto procedurálním návrhu rozhodneme nyní. Je to návrh, když rekapituluji, na přerušení projednávání bodu číslo 13 ještě před skončením podrobné rozpravy do pátku 9. 12. do 9 hodin ráno. Takto zní procedurální návrh. Je zde žádost o odhlášení. Prosím, abyste se znovu všichni zaregistrovali.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování, které ponese pořadové číslo 53.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo souhlasí s procedurálním návrhem, tak jak jsme s ním byli seznámeni. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 53 přítomno 109, pro 108, proti nikdo. Konstatuji, že bod číslo 13, sněmovní tisk 415 ve druhém čtení, byl přerušen v době podrobné rozpravy, a to do pátku 9. 12 do 9 hodin ráno.

 

Tím jsme se pro tuto chvíli vypořádali s bodem číslo 13. Končím tedy jeho projednávání v tuto chvíli jeho přerušením a budeme se věnovat dalším bodům. Předávám řízení schůze paní místopředsedkyni Klasnové.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, budeme pokračovat bodem číslo 12. Je jím

 

12.
Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích)
/sněmovní tisk 363/ - druhé čtení

Z pověření vlády měl předložený návrh uvést pan ministr Pospíšil, který je nicméně v Senátu, a místo něj vystoupí pan ministr Kuba. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolím si zaskočit za pana ministra spravedlnosti, pana doktora Pospíšila, a předložit vám do druhého čtení vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech, tedy zákon o obchodních korporacích. Předkládá se návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech. Návrh zákona o obchodních korporacích tvoří spolu s novým občanským zákonem a zákonem o mezinárodním právu soukromém rekodifikaci soukromého práva v České republice. Návrh zákona navazuje na současný obchodní zákoník, avšak s nezbytnými úpravami vyplývajícími jak z koncepce rekodifikace, tak z potřebné reakce na aktuální vývoj práva obchodních společností v okolních státech a v Evropské unii jakožto jednoho z nejrychleji se vyvíjejících právních odvětví. Současně se navazuje na moderní trendy insolvenčního práva, které již bylo v ČR rekodifikováno.

Návrh zákon byl předložen v Poslanecké sněmovně společně s novým občanským zákoníkem, na jehož úpravu navazuje, na začátku tohoto léta. Návrh zákona byl podrobně projednán v rámci ústavněprávního výboru, z kterého byla řešena zejména otázka nové úpravy akcií na majitele. V závěru těchto jednání se došlo ke shodě na tom, že tato otázka nebude řešena v rámci zákona o obchodních korporacích, nýbrž zvláštním zákonem o zvýšení transparentnosti akciových společností, k jehož přijetí by mělo dojít ještě před nabytím účinnosti rekodifikace soukromého práva. Ústavněprávní výbor přijal řadu pozměňovacích návrhů k návrhu zákona, v rámci kterých byly promítnuty též změny, které ze zákona o transparentnosti vyplývají pro nové korporátní právo. Ústavněprávní výbor doporučil svým usnesením ze dne 1. prosince 2011 návrh přijmout ve znění pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 363/1 a 2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka ústavněprávního výboru poslankyně Jana Suchá.

 

Poslankyně Jana Suchá: Děkuji, paní předsedající. Ústavněprávní výbor tento návrh projednával na svém zasedání dne 13. 9. 2011, následně jednání přerušil a doprojednal tento vládní návrh zákona 1. prosince 2011, kdy přijal usnesení a doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento vládní návrh zákona schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP