(9.40 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Přistoupíme tedy k prvnímu bodu tohoto programu. Je jím

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 370/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr pro místní rozvoj pan Kamil Jankovský a zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Jiří Petrů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku číslo 370/5.

Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se vás, kdo se do této rozpravy hlásí z místa. Hlásí se pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, v prvním čtení návrhu zákona o veřejných zakázkách, možná si budete pamatovat, jsem upozorňoval na některé ze základních problémů předloženého návrhu. Předložený návrh zákona má zvýšit podle vlády transparentnost zadávání veřejných zakázek a posílit možnost kontroly vynakládání veřejných prostředků. Osobně si nemyslím, že tento návrh výrazně změní přístup zadavatelů a zvýší veřejnou kontrolu s nakládáním s veřejnými prostředky. Spíše jsem přesvědčen, že přijetím tohoto návrhu zákona si vládní koalice pouze odškrtne jeden z bodů svého programového prohlášení.

Co mě vede k tomuto závěru. Za prvé skutečnost, že i v samotné vládní koalici nebyla shoda do poslední chvíle na znění návrhu zákona, o čemž svědčily na veřejnost prosakující informace o rozporech v návrzích např. TOP 09, které měly zpřísnit podmínky pro účastníky veřejné soutěže. Za druhé. Většina navrhovaných opatření je spíše technického charakteru, které zejména výrazně zvýší náklady na administraci zadavatelů a zároveň destabilizují současný systém. Namísto jasných a jednoduchých pravidel se jde spíše cestou zvýšení demokracie a netransparentnosti. (Silný hluk v sále.)

Taktéž mám připomínky k důvodové zprávě, protože tento finanční odhad zvýšených nákladů a úspor je jediný v celé řadě opatření navrhovaných změn v zákoně. Přitom sama vláda konstatuje, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěžte není schopen v současné personální kapacitě rozhodovat ve lhůtách správního řízení. Já se obávám, že vyšší nároky na tento úřad kladený po přijetí tohoto zákona ještě danou situaci zhorší.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane poslanče, já bych požádala jednak Sněmovnu, aby se pokusila snížit hluk, který zde je, nebo vás, anebo oboje, abyste vynaopak zvýšil svůj hlas. Já nevím, jak poslanci ve sněmovně, možná že jim to nevadí. Mně vadí, že já vás téměř neslyším. A nemusí to být vaše vina. Opravdu prosím zejména poslance a poslankyně, aby se uklidnili. Není tady slyšet, co říká řečník.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně, ale já tady určitě na své kolegyně a kolegy křičet nebudu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, za třetí. Množství pozměňovacích návrhů, zejména předložených v rámci projednávání zákona ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a v hospodářském výboru, ukazuje na nekvalitně připravenou a podle mého názoru horkou jehlou šitou novelu zákona. Pouze čas ukáže, že vámi navrhovaná opatření dostanou Českou republiku v transparentnosti veřejných zakázek na úroveň vyspělých evropských zemí. Já bych si to osobně velmi přál. Já jsem přesvědčen o tom, že bez důsledné kontroly a zvýšených pravomocí se situace výrazně nezlepší.

Osobně podporuji snahu vlády v boji proti korupci, i když jsem přesvědčen, že tento boj je v mnohém pouze předstíraný. Přesto, či právě proto už nebudu opakovat rady, které by u nás výrazně snížily korupci a které jsem zde přednesl v rozpravě při prvním čtení návrhu tohoto zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo dále se hlásí do rozpravy. Hlásí se pan zpravodaj. Pan poslanec Jiří Petrů má slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já vystupuji s dvěma legislativně technickými úpravami.

V prvé řadě je to legislativně technická úprava k pozměňovacímu návrhu pod písm. C II bod 2. Znění odstavce 3 je třeba technicky upravit takto: Text v písm. a) se přeřazuje do návětí odstavce, text písm. b) a d) bude textem písmen a) až c).

Druhá legislativně technická úprava je legislativně technické úpravy načtené v druhém čtení pod písm. c) I, bod 3 a 4 se vztahují nejen k usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ale i k usnesení hospodářského výboru číslo 120. To jsou body 110 a 114. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi načíst legislativně technické úpravy. Jedná se o jednu úpravu, která souvisí s možnou hlasovací procedurou. Text bude následující: Pozměňovací návrhy uvedené pod písm. D podávám současně k usnesení číslo 120 hospodářského výboru, a to bod 1 a 2 k bodu 101 a k tisku 370/0, čili k vlastnímu návrhu zákona. To se týká bodu číslo 3. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu poslanci Krupkovi a ptám se, kdo další. Paní poslankyně Lenka Andrýsová.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, také bych vás chtěla upozornit na jednu legislativně technickou úpravu v mých pozměňovacích návrzích. V mých pozměňovacích návrzích označených jako F1 bod 9 a pozměňovací návrh F2 bod 9 opravit písařskou chybu, a to namísto označení § 153 odst. 3 použít § 159 odst. 3. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji paní poslankyni. Slovo dostane pan místopředseda Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobré ráno dámy a pánové. Já jsem samozřejmě zvyklý, že efektivita a účinnost mých apelů tady nedosahuje v poslední době nějakých vysokých výsledků a nějakých úspěchů, takže pokud má někdo pocit, že už bych měl z toho vyvodit nějaký závěr a mlčet, tak bych to chápal. Na druhé straně jsem se trochu vyspal v noci, takže jsem trochu pookřál a říkám si, že možná bych to měl ještě zkusit. Tak se omlouvám těm, kteří už jsou těmi mými vystoupeními unaveni.

Dovolte, abych se vyjádřil k tomu, co nás čeká v tom prvním hlasování novely zákona o veřejných zakázkách. Já jsem byl také jedním z těch, který to zřejmě naivně bral vážně, to, že i v této Sněmovně se mluvilo o skutečném zápalu a o odhodlání provést v této zemi nějaký zásadní krok v boji s korupcí. To už se skoro člověk bojí vyslovit, boj s korupcí, protože je z toho taková otřepaná fráze. Ale když tedy odhlédneme od toho, jak často se těmito slovy šermuje, tak taková prostá fakta jako ty žebříčky vnímání korupce v zemích ve střední a východní Evropě, v Evropě vůbec všechny ukazují, že Česká republika dnes bohužel patří k těm, kteří jsou úplně na dně. A také naše vnímání zahraničím, zahraničními podnikateli je v této chvíli velice špatně. Takže úplně jednoduše. Rozhodně by stálo za to, kdyby Sněmovna byla schopna učinit krok, ve kterém by dala najevo, že chce zvýšit průhlednost těch řízení, která se týkají rozdělování veřejných peněz v České republice.

A ten návrh zákona o veřejných zakázkách je samozřejmě obrovskou příležitostí. Je to příležitost obrovská také proto, protože to, co můžeme udělat tady,nepůjde udělat v žádném ze zákoníku o obchodních korporacích a podobně. To znamená, není to tak, že práce, která nebude odvedena tady, se dá provést jinde. Toto je novela zákona o veřejných zakázkách. Pouze zde můžeme provést úpravy, které učiní to řízení průhlednější. Teď je tedy ten Rhodus, u kterého se má skočit. Nelze to odložit na nějakou jinou úpravu. Já bych byl rád, kdyby tohle bylo jasné. Protože občas taky zaznívalo: uděláme to v zákoníku o obchodních korporacích. Prostě neuděláme, tam to nepůjde. Lze to udělat pouze zde. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP